SAL8137, Act: R°77.1 (121 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°77.1  
Act
Date: 1467-11-03

Transcription

2019-11-07 by Jef Willemsens
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er) scepen(en) en(de) raid der stad/
van loven(e) saluyt met kennissen der wairheit doen te weten(e)/
dat opden dach van heden voir ons come(n) es jan bailghe onse ingesete(n)/
poirte(r) ende heeft ald(aer) in behoirlijker forme(n) ende manie(re)n soe dat nae/
recht best dienen mach ende behoe(re)n volcomelick ghemechticht gesedt/
gheordineert gheconstitueert ende met desen l(ette)ren v(er)mechticht sedt en(de)/
ordineert sine(n) p(ro)cureur sond(er) wederroepe(n) diericke nouwen nu t(er) tijt/
wonende te bruessele Te eysschen(e) te mane(n) op te bue(re)n ende inne te heffen(e)/
aen katline(n) poortmans te des(er) tijt te bruessel wonen(de) seventhiene rinssch(en)/
gul(den) t(er) goid(er) rekenynghe(n) die de voirs(creven) katline den selve(n) ja(n)ne van v(er)cochte(n)/
linenlaken(en) schuld(ich) es ende and(er)ssins opd(er) vors(creven) katline(n) met rechte te v(er)volgen(e)/
en(de) te p(ro)cederen(e) alle t(er)mijne van rechte in aenlegge(re)n oft v(er)weerd(er)s stad te/
houden(e) alle thonisse te p(ro)duce(re)n ende te leyden(e) en(de) alle vonnisse(n) en(de) senten(cien)/
taenhoren(e) en(de) te v(er)wachten(e) die te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e) ende alle and(er)/
vorderinghe van rechte dair op voorts te keren(e) en(de) die ten eynde uut/
met rechte te v(er)volgen(e) Ende allet tghene dair inne te doene en(de) te/
vorde(re)n inden rechte ende dair buyte(n) gelijck de voirs(creven) jan selve doen soude/
oft doen mochte wart dat hij p(er)sonelick tege(n)w(er)dich we(re) Geloven(de) de vors(creven)/
jan bij sijnre trouwe(n) ee(re)n ende zekerheid(en) in stad van eede ende opt v(er)bont/
van allen sine(n) goide(n) beruerlick en(de) omberuerlick teghe(n)w(er)dighe en(de) toecomen(de) tot/
ewighen daghen goet vast ghestentich van weerde(n) en(de) onv(er)brekelic te houde(n)/
en(de) te hebben(e) allet ghene des bijden voirs(creven) dierick h(ier) inne ghedaen en(de)/
ghevord(er)t sal wesen alle arghelist h(ier) inne uutghescheid(en) no(vem)[b(ris)] iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator