SAL8137, Act: R°78.2-V°78.1 (123 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°78.2-V°78.1  
Act
Date: 1467-10-31

Transcription

2019-11-27 by Jef Willemsens
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) inde banck/
ald(aer) jan scheyken met janne sine(n) zone die hij hadde van katline(n) [wijlen] mussche/
in deen zijde ende stas roelofs als gheleydt totten goide(n) jans wijlen/
roelofs man ende momboir katline(n) van goetssenhove(n) wijff desselfs jans/
roelofs docht(er) der voirs(creven) katline(n) wijlen mussche alse van zeke(re)n haeflijken/
goede(n) ende vliegenterve ghebleven nae de doot der voirs(creven) wijle(n) katline(n)/
mussche die de voirs(creven) jan scheykens ende sijn zone seyden dat die de vors(creven)/
jan roelofs als momboir sijns wijffs de helicht van dien aenverdt soude/
hebben ende te hemw(er)t ghetoghen ende zonder recht ende dat de selve/
stas roelofs als gheleydt totten goiden desselfs jans roelofs die met/
sine(n) beleyde voort aenverdt soude hebben ende tot hemw(er)t ghetoghen/
tonrechte soe sij meynden dwelck de selve stas gheheelijken ontkende/
Beghe(re)nde dair o(m)me die van hem gherestitueert te wordden(e) bieden(de)/
de voirs(creven) pointen te thonen (et)c(etera) Dair op de voirs(creven) stas dede segghen/
dat de voirg(enoemde) katline van goetssenhove(n) die de(n) voirs(creven) wijlen janne/
roelofs ghetruwt hadde wettighe docht(er) was der voirs(creven) katlinen
//
wijlen mussche van hue(re)n yersten man ende dat de selve jan/
roelofs alsoe als momboir katline(n) sijnre huysvrouwen alsoe wale/
ghericht was in die goide voirs(creven) als de zone jans scheykens vors(creven)/
Segghen(de) voort dat nae dien dat tussche(n) den selve(n) wijlen janne/
roelofs ende katline(n) sine(n) wijve t(er) eenre ende janne scheykens ter/
ande(re) van e(n)nighen goeden questie es gheweest en(de) sij dair aff/
met vrienden verleken en(de) finalijken v(er)eenicht sijn bij consente van/
hen beyden ende dat mits dien verenighen elken van hen te weten(e)/
janne roelofs ende katline(n) sine(n) wijve ghevolght sijn de goide die/
hem nae recht toebehoirde(n) ende den voirs(creven) janne scheykens en(de) sine(n)/
zone toebehoirden bieden(de) dat the thonen Segghen(de) voort dat hem/
h(ier) inne oic diene(n) zeke(r) vonnissen die tande(re)n tijden bijden scepen(en)/
van loven(e) ghewijst sijn deen staen(de) vii daghe in novemb(ri) int/
boeck van lxv[e(n)] dand(ere) ix daghe in novembri int selve boeck va(n)/
lxv[e(n)] beyde ind(er) derder came(re)n ende tderde staen(de) opden lesten dach/
van februario int boeck van lx[e(n)] int dierste came(r) Segghen(de)/
voort de selve stas dat hij alle de haefflijke goede het was have/
oft vliegenterve die hij bevandt den selve(n) janne sine(n) brueder in/
possessien hebbende met rechte ende met vonnissen dair toe gewese(n)/
ope(n)bairlijken en(de) mette(n) rechte ende metten ghesworen(en) scatters een (et)/
yeghelick dat moghen weten(e) gheexequeert heeft voir sijn wettige/
schulde(n) die hij dair aen uutstaen(de) hadde ende met sijnre eedt soe dat/
nae recht behoirde gheverificeert Ende al waert dan alsoe des/
hij meynt neen nae den reden(en) voirs(creven) dat de voirs(creven) jan scheyken/
oft sijn zone dair inne e(n)nichsins ghericht wae(re)n gheweest dat/
huer recht met dien ware versmolte(n) ende te nyeute Soe es ten/
utersten ghewesen nae aensprake v(er)antw(er)den ende thonisse van/
beyden beyden p(ar)tijen dat de voirs(creven) jan scheykens ende sijn zone/
met hue(re)r aenspraken te vroech op sijn cor(am) roelants lyeminghe(n)/
tymple nethenis m(ar)sels ouder(ogghe) octob(ris) ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator