SAL8137, Act: R°84.2-V°84.1 (128 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°84.2-V°84.1  
Act
Date: 1467-11-17

Transcription

2019-11-30 by Jef Willemsens
Allen den ghenen dien dese l(ette)ren ghetoent zullen wordde(n) burg(er)meeste(re)n scepen(en)/
ende raid der stad van loven(e) saluyt met kennissen der wairh(eit) doen te weten(e)/
dat opden dach van heden in ons(er) p(rese)ncien comen sijn de eerw(er)dighe vader/
in gode h(er) vrancke calab(er) bijden ghedoghe gods abt scloest(er)s van vyleer der/
ordinen van van cistiaus ende tco(n)vent desselfs Ende hebben in alle der best(er)/
vormen ende manie(re)n dat dat diene(n) ende nae recht stat g(ri)pen mach mechtich/
ghemaect ende mits desen mechtich maken brueder janne vanden eynde/
prieste(r) hue(re)n medebrueder o(m)me alsulken guld(en) rijder der mu(n)t(en) ons ghened(ichs)/
she(re)n tsh(er)toge(n) van bourg(oignen) en(de) van brab(ant) erfchijs ende renten opden vii[st(en)]/
dach van meerte te betalen(e) als de voirs(creven) abt ende convent van weghen/
des voirg(enoemde) brueder jans vanden eynde ende wijlen brueder joes vanden eynde/
hue(re)n medebruede(re)n ende professen des voirs(creven) godshuys houden(de) sijn aen/
zeke(r) goede jans michiels gheleghen te langdorp te weten(e) aen (½) boend(er)/
beempts paulo gheleghe(n) inde p(ro)chie van langdorp inde beempde gheheete(n)/
dynderbroeck tusschen de goede der h(ere)n van beckevoert ende boudewijns/
wijlen willems comen(de) mette(n) eene(n) ynde bijde goede arnts truydens It(em)/
op een stuck eeussels houden(de) een dach(mael) oft dair omtrent gheleghen ald(aer)/
t(er) plaetssen gheheeten reepvoert tusschen den beempt jans machiels ende/
annen docht(er) wout(er)s vanden dijke aen deen zijde ende de goide jans reers/
aen dander zijde comen(de) metten eene(n) eynde bijden goiden h(ere)n claes ende/
jans vanden borre prieste(re)n ende metten ande(re)n eynde naest den goeden m(er)tens/
vand(er) ijsvoert Ter ope(n)barer p(ro)clamacie(n) te stellen(e) ende om dien mits
//
der selv(er) p(ro)clamacien ten hoeghste(n) te v(er)coepen(e) ende den ghenen/
die dair om den hoeghsten prijs gheeft de comescap van dien/
aen te gane ende te vestighen(e) guedinghe ende verthiennisse/
met gheluften van waerscape van ghenoech doene dair aff den/
coep(er)e te doene met v(er)thienissen ende solempniteyte(n) nae der natue(re)n/
vander banck oft hove dair onder der vors(creven) erfrente(n) ghelegen oft/
hoiren(de) sijn in allen alsulken manie(re)n als de vors(creven) abt ende co(n)ve(n)t/
selve soude moghe(n) doen oft sij teghew(er)dich wae(re)n Gheloven(de) de/
selve abt en(de) convent vast ende ghestentich te houden(e) al tghene/
des bijden voirs(creven) h(er) janne hier inne ghedaen ende ghelooft sal wordde(n)/
ende dair teghen ne(m)mermeer te doene noch te comen(e) bij hen selve(n)/
oft yeman(de) and(er)s in e(n)ig(er) manie(re)n Renu(n)cieren(de) op allen rechten/
p(ri)vilegien en(de) behulpe(n) die hen h(ier) teghen souden moghen diene(n)/
en(de) den coep(er)e soude moghe(n) ontdiene(n) in e(n)ig(er) wijs no(vem)[b(ris)] xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator