SAL8137, Act: V°13.1 (19 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°13.1  
Act
Date: 1467-07-15

Transcription

2019-05-08 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat questie come(n) es voir den raide vander stadt/
tusschen tgodshuys van sinte g(er)truyden te loven(en) t(er) eenre zijde(n)/
ende gielijse gouthuys t(er) ande(r) zijde(n) alse van dien dat de scape/
desselfs gielijs bevonden wae(re)n opde bossche des voirs(creven) godshuys/
ghelegen te lynden(en) vinde dair omtrent en(en) vanden selven bosschen gheschudt/
ende ghecalengiert voir die schadde die sij dair op ghedaen hadde(n)/
vanden welken de selve gielijs meynde onghehouden te zijne ghem(er)ct/
dat de voirs(creven) bosschen dair de scape op bevonden wae(re)n out wae(re)n iii/
jair ende dair boven Ende aenghesien oic dat ghewoenlick is en(de)/
es gheploghen ende ghehanteert over xxx jair ende daghen datme(n)/
inde voirs(creven) bossche ende ande(re) dair omtrent te hosbeke ende oic dair/
omtrent gheleghen heeft moghen drive(n) ende houden scape zonder/
calengie(re)n oft afghepant te wordden(e) toesiende eene(n) yeghelijken ghelijck/
de selve gielijs dat boot te thonen(e) Soe es ten ut(er)sten nae allegacie(n)/
van beyde p(ar)tijen ende thonisse des voirs(creven) gielijs ghet(er)mineert/
dat de selve gielijs vanden voirs(creven) calangien van sine(n) scapen nu t(er)/
tijt sal onghehouden sijn Cor(am) judoco absoloens vice burg(imagistr)[o] et/
hoeven burgima(ist)ro et aliis de ple(n)o (con)silio julii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator