SAL8137, Act: V°241.1-R°242.1 (379 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°241.1-R°242.1  
Act
Date: 1468-06-14

Transcription

2020-06-06 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat jonch(e)r jan van hulde(n)berghe in rastemente/
ghedaen hadde een boender lants ghelege(n) t(er) loenbeke inde p(ro)chie va(n)/
nederijssche in ii stucken opt velt gheheete(n) bove(n) de wouwe(re)n/
tussche(n) de goide arnts p(er)mans en(de) de goede goorts canays/
It(em) een block lants houden(de) iii dach(mael) oft d(aer) omtrent geleg(en)/
ald(aer) tusschen den wech gheheete(n) bellemansstraetken en(de) de/
lande m(ar)griete(n) van oudevoerde It(em) ii(½) dach(mael) lants geleg(en)/
ald(aer) tussche(n) den voirg(eruerden) wech gheheete(n) bellemansstraetke(n)/
en(de) d(er) ryvie(re)n gheheete(n) loenbeke Voer recht en(de) int(er)est/
dat hij mey(n)de
Ende dair op met sijnre bancke(n) recht gepijnt/
te p(ro)cede(re)n voer zeke(r) recht en(de) inte(re)st dat hij meynde/
dair in te hebben(e) uut doode lijsbetten van bouleer geheete(n) smets/
docht(er) willems van bouleer van stertbeke mits dien dat de/
selve lijsbeth na(tur)lijke docht(er) gheweest soude sijn des vors(creven)/
willems wijlen van bouleer ende wijff jacops wijlen van/
raveschote ende sond(er) ghebuerte vanden selve(n) jacope te hebben(e)/
voir hem aflivich wordde(n) sijnde Ende jacop en(de) meest(er) jan/
van raveschote ghebruede(re) wettighe kinde(re) des voirs(creven) wijlen jacops/
van raveschote hen segghen(de) en(de) thonen(de) met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) ghedateert int jair xiiii[c] xxvi xxiiii daghe in/
meerte hoe dat jacop van raveschote voirs(creven) huer vader alsdoen/
bij jacope mo(m)maert gheheete(n) cuype(re) van stertbeke en(de) vrancken/
van bouleir als gheleydt totte(n) goede(n) des voirs(creven) willems geheeten/
van bouleir gegoeyt ende gheerft werdt inde vors(creven) goide ende/
acht(er)volghen(de) der selv(er) guedinghe(n) de selve jacop de vader voire ende/
sij ghebruede(re) vors(creven) nae de voirs(creven) goede ghepossesseert hebben/
tot noch toe den voirg(enoemden) jonch(e)r janne met v(er)sueck brieve vand(er)/
stad van loven(e) hebben doen besc(ri)ve(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) dair de kennisse en(de) dbeslicht van rechte nae den rechte/
der stad van loven(e) schuldich es te comen(e) en(de) behoirt op alsoe/
de selve jonch(e)r jan hem d(aer) toe e(n)nich rechts v(er)mete(n) hadde dair/
toe den dach van rechte diende op in sat(er)daghe lestlede(n) en(de)
//
alsoe tot op heden met rechte v(er)st diende ende v(er)streken wair/
Tot welk ende de voirs(creven) jonch(e)r jan tot egheene(n) vanden vorscr(even)/
daghe van rechte niet come(n) en es Soe es t(er) menissen smeyers/
met vo(n)nisse der scepen(en) van loven(e) ghewijst datmen den voirg(enoemde)/
ghebruede(re) van raveschote vanden voirs(creven) goiden houden sal in/
huer(er) guedinghen voirscr(even) alsoe v(er)re dat noch voir scepen(en)/
come(n) es cor(am) lyeminghen roelants tymple colonia ouderogghe junii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator