SAL8137, Act: V°26.2 (35 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°26.2  
Act
Date: 1467-08-06

Transcription

2019-06-15 by Jef Willemsens
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen te wetene dat opde(n) dach va(n) hede(n) voir/
ons come(n) is in p(ro)pe(re)n p(er)soen hellijn van waleinz wonen(de) te duerne/
en(de) heeft ge(con)stitueert en(de) volcomelic macht gegeve(n) ja(n)ne ha(n)narde/
wonen(de) te loven(en) inde weldegans en(de) wille(m)me [vacat]/
cnape en(de) dienee(r) desselfs jans ha(n)nards en(de) elke(n) va(n) hen besund(er)t/
alle de goede chijsen rinte(n) pachte(n) jairgulde(n) en(de) sculde(n) des vors(creven) hellijns/
te nodenbeke onder [de] heerlich(eit) va(n) hastierez en(de) elswair al brabant/
dore en(de) elde(r) te wat plaetse(n) die gelege(n) sijn oft te bevi(n)de(n) sijn/
dieme(n) hem sculdi(ich) is oft namaels wese(n) sal te rege(re)n te manen/
teissche(n) op te bue(re)n en(de) tontfange(n) aen wat p(er)soene(n) oft goede(n) oft te/
wat steden oft plaetsen dat dat sijn mach d(aer) voe(r) te panden te/
dagene te beleidene en(de) rasta(men)[te] te doen leggene nae gewoente en(de)/
costume vand(er) plaetse(n) d(aer) dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude mogen/
Ende op dats noot gebuerde [oft daer questie oft gedinghe v(er)rees oft gebuerde die questie(n) en(de) gedinghe(n)] voir alle richte(re)n geestelic en(de) weerlic/
met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antwerde(ne) te bescudde(ne) in aenlegg(er)s oft/
v(er)weerd(er)s stat te bedingen(e) die te wynne(n) en(de) te v(er)liese(n) thonisse en(de)/
wairheid(en) te leid(en) en(de) vand(er) wed(er)p(ar)tije(n) te sien leiden(e) jege(n) hue(re) p(er)sone(n)/
oft hue(re)n getuygenisse(n) te excipie(re)n en(de) te oppone(re)n composicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te make(n) den sculde(re)n va(n) des sij ontfa(n)ge(n)/
sullen quijt te scelden(e) en(de) quijtan(cie) te geve(n) en(de) voirtaen generalic/
en(de) specialic alle tgene d(aer) inne te doene en(de) te vorde(re)n dat de/
selve hellijn selve soude moge(n) doen waert dat hij p(re)sent en(de) voe(r)/
oge(n) wae(r) Geloven(de) de selve hellijn bij sijne trouwe(n) in stat va(n)/
eede opt v(er)bont va(n) alle(n) sine(n) goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic tegeword(ich)/
en(de) toec(oment) tot ewige(n) dage(n) goet vast geste(n)tich va(n) weerde(n) en(de) onv(er)brekelic/
te houde(n) en(de) te hebbene alle tgene des bid(en) ja(n)ne en(de) wille(m)me oft/
de(n) eene(n) va(n) hen d(aer) inne ged(aen) en(de) gevord(er)t sal wese(n) due(re)nde dese/
p(ro)cu(ra)cie totte(n) wed(er)roepe des vors(creven) hellijns augusti vi[ta] cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
m(ar)sels col(onia) scab(inis)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator