SAL8137, Act: V°40.1-R°41.1 (59 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°40.1-R°41.1  
Act
Date: 1467-08-26

Transcription

2019-08-02 by Jef Willemsens
Nae dien dat op heden comen sijn voir den raide vand(er) stad/
jan van winxele in deen zijde ende meest(er) augustijn van nethene(n)/
gheheete(n) vanden royeele inden name van hem selve(n) ende als/
p(ro)cur(eur) joffr(ouwe) vriendelijne(n) wed(uwe) ottens wijlen van cuyct in dande(re)/
alse van hond(er)t ende vive rinssche gul(den) die jan van winxele/
aen h(ere)n jacope uuten lyeminghen betaelt heeft ende van xii/
rijd(er)s erflijker renten verloepen van vi jairen welke hondert en(de)/
ende vijff rinssche gul(den) ende tv(er)let va(n)de(n) xii rijd(er)s v(er)schenen van/
vi jairen tsamen ghedraghen(de) lxxii rijd(er)s te xxvi stuv(er)s De vors(creven)/
jan van winxele meynde dat hem ten afslaghe schuld(ich) wae(re)n/
te comen(e) inden coop die hij teghen den voirs(creven) p(er)soene(n) ghedain/
heeft van iiii mudde(n) en(de) vi halst(er) tarwen iiii(½) mudde(n) rox/
tsamen ghetaxeert op ix mudden rox x s(cellingen) bo(nen) ende lviii cap(uynen)/
behoud(elic) dat de selve jan van winxele kinde op tverlet vande(n)/
xii rijd(er)s van vi jairen v(er)schene(n) ghehave(n) te hebben(e) x mudde(n)/
corens ende die vercocht elck mudde eene(n) post(u)l(aet) gul(den) ende/
noch iiii rinssch gul(den) Soe es yerst partijen in beyden zijde(n)/
met hue(re)n ov(er)gheven(en) ghescriften ghehoort ghet(er)mineert yerst/
dat de voirs(creven) c ende vijff rinssche gul(den) den selve(n) janne/
inden coop voirs(creven) ten afslaghe comen zullen ende alse vande(n)/
v(er)lette der xii rijd(er)s [van] vi jairen es ghet(er)mineert dat eve(n)verre/
de voirs(creven) meest(er) augustijn voirs(creven) niet en thoont oft en bewijst/
dat de voirs(creven) jan van winxele dair op ende in afslaghe van dien/
meer ghehaven heeft dan de x mudden corens ende iiii rinssche/
gulden(en) voirs(creven) ende dan de selve jan van winxele sijn v(er)let/
met sijnd(er) eet v(er)ificeert dat hem dan tselve v(er)let ten afslaghe/
come(n) sall Behoudelijck dat hij in dien afreken(en) sal voir/
elck mudde vanden x mudden corens voirs(creven) eene(n) pet(er) ende/
de iiii rinssche gulden(en) voirs(creven) ende h(ier) op sal de voirs(creven) jan van/
winxele tsurplus vanden pe(n)ninghen comen(de) vanden coepe voirs(creven)/

//
setten opden wissel tot behoef sijnre vercoep(er)s ende dan sulle(n)/
sijn v(er)coep(er)s ghehouden sijn hem guedinghe ende vestich(eit) te doene/
nae uutwijsen(e) der vonnisse h(ier) voirtijden te weten(e) vi daghe in/
junio lestleden dair op ghegaen cor(am) lyeminghen hoeve(n) burg(imagistris)/
et aliis de consilio aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator