SAL8137, Act: V°58.2 (90 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°58.2  
Act
Date: 1467-09-18

Transcription

2019-09-16 by Jef Willemsens
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te wetene dat opden dach van hed(en)/
voir ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan massart vors(creven) en(de) heeft ge(con)sti/
tueert en(de) volcomelic macht gegeven [sond(er) wed(er)roepe(n)] agneten massart sijnre/
docht(er) tierst uuten brode des vors(creven) jans massarts huers vad(er)s met/
rechte ged(aen) sijnde alle de goede chijsen rinten pachten jairgulden en(de)/
sculden des vors(creven) jans massarts huers vad(er)s te rous miroir te/
dongelbeert bij laetwijc te sinte jans geest en(de) elswair al brabant/
doere en(de) eld(er) te wat plaetsen die gelegen of te bevi(n)den sijn/
diemen hem sculd(ich) is oft namaels wesen sal Te rege(re)n te manen/
teisschen op te bue(re)n en(de) tontfangen aen wat p(er)soene(n) oft goede(n) oft/
te wat steden oft plaetsen dat dat sijn mach d(aer) voe(r) te panden/
te dagene te beleidene en(de) rastame(n)te te doen leggene nae ge/
woente en(de) costume vand(er) plaetsen d(aer) dat behoe(re)n sal oft behoeve(n)/
soude moghen En(de) oft d(aer) questie oft gedinghe v(er)rees oft ge/
buerde die questien oft [en(de)] gedinghen voe(r) alle richte(re)n geestelic en(de)/
weerlic met rechte te v(er)volgene te v(er)antwerdene te bescuddene/
in aenlegg(er)s oft v(er)weerd(er)s stat te bedingen(e) die te wynne(n) en(de) te/
v(er)liesen thoenisse en(de) waerheid(en) te leidene en(de) vand(er) wed(er)p(ar)tijen te sien/
leiden jegen hue(r) p(er)sone(n) oft hue(re)n getuygenissen te excipie(re)n en(de) te/
oppone(re)n composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te makene den/
sculde(re)n vandes sij ontfange(n) sal quijt te scelden en(de) quitan(cie) te geven/
en(de) voirtaen generalic en(de) specialic alle tgene d(aer) inne te doene/
en(de) te vorde(re)n dat de selve jan massart selve soude moge(n) doen/
waert dat hij p(re)sent en(de) voe(r) ogen wae(re) Geloven(de) de selve jan/
massart bij sijnre trouwe(n) ee(re)n en(de) zekerheid(en) in stat van eede en(de)/
opt verbont va(n) allen sine(n) goeden beruerlic en(de) omberuerlic tege/
wordige en(de) toecomen(de) tot ewige(n) dagen goet vast geste(n)tich van/
weerden en(de) onve(r)brekelic te houden en(de) te hebbene alle tgene des/
bid(er) vors(creven) agneten sijnre docht(er) d(aer) inne ged(aen) en(de) gevord(er)t sal wesen cor(am)/
judoco abs(oloens) vice burg(imagistro) roel(ants) col(onia) scab(inis) sept(embris) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator