SAL8137, Act: V°72.1-R°73.1 (114 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°72.1-R°73.1  
Act
Date: 1467-10-13

Transcription

2019-10-07 by Jef Willemsens
Het sijn comen in rechte joffr(ouwe) marie van maerbeke wed(uwe) barth(elmeeus)/
wijlen de hont in deen zijde ende adriaen vanden steene zone wijlen/
arnts in dande(re) ald(aer) de voirs(creven) joffr(ouwe) marie in rechte exhibeerde en(de)/
dede lesen eene(n) scepen(en) brief van loven(e) ghedateert int jair/
duysent vierhond(er)t xli viii daghe in julio dair mede ad(ri)aen/
vanden steene voirs(creven) barthelmeeus de hont willem vander/
hofstad vrancke vanden poele jannes vander hofstad laureys/
uuter helicht jan gielijs de jonghe symoen van breedzijp en(de)/
vrancke de nausnide(re) verbonde(n) wae(re)n aen janne en(de) joffr(ouwe) m(ar)g(rie)[te(n)]/
van beringhen kinde(ere) meeste(r) gherams wijlen van beringhen in/
thiene gul(den) pe(n)ninghe(n) gheheete(n) rijd(er)s der mu(n)ten h(ere)n ph(ilip)s h(er)toge/
van bourg(oig)[ne(n)] ende van brabant (et)c(etera) lijfpen(sien) tot hue(re)n live ende des/
lanxten leven(de) van hen beyde(n) opde(n) viii[ste(n)] dach van julio te bet(alen)/
huer leven ende de lanxten leven(de) van hen beyde(n) due(re)nde ende dair/
aff de voirs(creven) adriaen barthelmeeus willem ende vrancke huer/
ande(re) medegheselle(n) gheloofden tontheffen(e) ende gheloofde voort/
de voirs(creven) adriaen en(de) barth(el)meeus den voirs(creven) willem(me) vand(er) hofstad/
en(de) vrancken vande(n) poele tontheffene Behoud(elic) h(ere)n woute(re)n van/
beringhe(n) abt tcloest(er)s van p(er)ke sijn heffen Seggen(de) voort al eest/
alsoe dat adriaen vande(n) steene vors(creven) ende barthelmeeus de hont/
dande(r) voirs(creven) p(er)soene(n) ghelooft hebben tontheffen(e) ende alsoe schine(n)/
soude moghen dat de selve adriaen en(de) barthel(meeus) de hont te/
ghelijken laste(n) stonde(n) inde vors(creven) lijfpen(sien) soe es nochtan waer/
dat de voirs(creven) adriaen vanden steene vanden ghelde dair die/
lijftochte mede ghecocht es ghehave(n) heeft lxxx rijd(er)s ende/
de voirs(creven) barth(elmeeus) xx ende alsoe was de selve adriaen jairlix/
schuld(ich) te gheve viii rijd(er)s vanden x rijd(er)s vors(creven) en(de) de vors(creven)/
barthel(meeus) ii rijd(er)s vanden selve(n) Segghen(de) voorts dat desen/
nochtan niet wederstaen(de) sij met rechte bedwonghe(n) voir den/
voirs(creven) adriane betaelt heeft aen den abt van p(er)ke xxxv rijd(er)s/
vanden p(ri)ncipale ende alle jaire iii(½) rijd(er)s vande(n) pachte eene(n)
//
eenen t(er)mijn van xviii jairen Ende oft de voirs(creven) adriaen/
dese pointen ontkennen woude soe droech sij hem dat aen god ende/
aen sine(n) wettighen eedt p(rese)nteren(de) ten heylighen te houden(e) ende/
huer schout die sij voir den voirs(creven) adriane betaelt heeft met hue(re)r/
eed te verifice(re)n dat sij dat voir hem betaelt heeft ende dair aff/
noch onv(er)nueght ende ombetaelt es Dair op de voirs(creven) ad(ri)aen/
kende dat dat soe wair es mair dat willem vander hofstad hem/
dair af ghelufte ghedaen soude hebben hem van desen aenden abt/
van p(er)ke tontheffen dwelck hij e(m)mer meynde dat ghedaen hadde/
gheweest Soe dat ten uutersten met vonnissen ghewijst es/
soe wair sij hue(re)n eedt dade soe sij ghep(rese)nteert heeft dat de/
voirs(creven) adriaen ghehouden sijn sall huer van dien te voldoene/
Ende acht(er)volgen(de) desen vonnisse heeft de voirs(reven) joffr(ouwe) marie/
hue(re)n eedt ghedaen dat sij vander voirs(creven) lijftochte(n) ende vande(n) voirs(creven)/
brieve voir den voirs(creven) adriane betaelt heeft xcviii rijd(er)s der/
mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n ende dat sij dair aff al noch onv(er)nueght/
en(de) ombetaelt es welken eedt ghedaen sijnde met vonnissen/
ghewesen es dat sij huer huers eets volcome(n) es cor(am) lyeminghe(n)/
tymple nethenis colonia m(ar)sels oud(erogghe) oct(obris) xiii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator