SAL8138, Act: R°132.1 (198 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°132.1  
Act
Date: 1469-01-12

Transcription

2021-11-06 by Christine Vanthillo
Nae dien dat woute(r) van voshem als p(ro)cur(eur) ende volcomelick nae/
recht dair toe v(er)mechticht vanden eerwerdighen vader in gode den/
abt ende convente sgodshuys van sinte g(er)truden te loven(e) in deen/
zijde ende peete(re)n ende janne vander brugghen ghebruede(re)n in dand(er)/
zijde come(n) sijn in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) als/
vanden onghebruyke van eene(n) erfwat(er)loepe comen(de) uuten drie savoere(n)/
desselfs godshuys ghelegen inde broeckstrate beneden der voeren/
bijden goeden der voirg(enoemde) ghebruede(re)n ende vanden afdoene van eene(n)/
dijke die de voirg(enoemde) ghebruede(re) tusschen derve des voirs(creven) godshuys/
de(n) vors(creven) savoren toebehoren(de) in deen zijde ende den beempt der/
selv(er) ghebruede(re)n in dander zijde gheleet hadde(n) ende dair mede den vors(creven)/
loop benome(n) sine(n) ganck te hebbene ghelijck hij dien van oude(n) tijden/
ghehadt heeft ende de selve abt totter possessien die hij vanden vors(creven)/
loope ald(aer) ombeledt vanden dijke te ghane bij gheleet hadde en(de) ghethoe(n)t en(de)/
noch d(aer)toe sijn behout bijleyde ende boot te doene Dat sijn vorde(re)n voe(r)/
ende hij nae ald(aer) dore de goete vanden savoere(n) sine(n) erfwat(er)loep van dair/
de goethen beghynne(n) alsoe nederw(er)t en(de) ter plaetssen dair den dijck geleet/
was ghehadt ghebruyct en(de) beseten hebben als hue(re)n erfwat(er)loep xxx/
jair ende daghe ende dae(re)n boven Soe es ten uut(er)sten nae aensprake/
verantw(er)den ende thonisse van beyden p(ar)tijen ghewijst voir een vo(n)nisse/
soe wair de voirs(creven) abt sijn behout doet soe hij gheboden heeft dat hem/
dan den erfwat(er)loep volghen sal ende den dijck wordden afghedaen cor(am)/
g(odefrido) roelofs l(udovico) roelofs meld(er)t berthem vos most januarii xii/
It(em) o(m)me tvoirs(creven) behoirt te doene soe dient d(aer)toe den dach van rechte/
van heden ov(er) viii daghen nae der noene(n) opden gront cor(am) scabinis/
p(re)dict(is) dempto l(udovico) roelofs januarii xii vid(elicet) die jovis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator