SAL8138, Act: R°241.1-V°242.1 (384 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°241.1-V°242.1  
Act
Date: 1469-05-18

Transcription

2022-10-17 by Christine Vanthillo
Cond zij allen lieden dat henric lynthre sone henrix wijlen van/
lynthre heeft uutgegeve(n) en(de) bekint dat hij uutgegeve(n) heeft voir/
hem sinen erve(n) en(de) naecomelinghen he(re)n ad(ri)ane de gruyte(re) prieste(r)/
capellaen d(er) kerken van sinte peet(er)s te loeven(e) sinen erfgenamen en(de)/
naecomelinghen een woeni(n)ghe mette(n) huysen hove en(de) and(ere)n hue(re)n/
toebehoerte(n) gelegen inde p(re)dike(re)n strate acht(er) dande(re) goede des voirs(creven)/
henrix tusscen de selve ande(re) goede desselfs henrix en(de) de goede/
henrix scellinc en(de) yden ballinx t(er) eenre zijden den kerchof vanden/
goidshuyse vanden p(re)dike(re)n ald(aer) aen dande(r) zijde en(de) de goede toebe/
hoe(re)nde den groeten gasthuyse van loeven(e) aende derde zijde en(de) de/
scaelgie ald(aer) aende vierde zijde tsame(n) mett(er) selver scaelgien strecken(de)/
van aenden houthuyse oft hue(r) schue(r) des vors(creven) h(ere)n ad(ri)aens totter/
poerten toe staen(de) inde vors(creven) p(re)dike(re)n strate lanx den and(ere)n huyse/
des vors(creven) henrix va(n) linthre tsame(n) oic mett(er) selv(er) poerten beneden/
totte(n) ond(er)sten sulde(r) welke poerte de vors(creven) h(er) ad(ri)iaen binnen niet/
beti(m)me(re)n en sal moeghen En(de) oic met allen den rechte en(de) gedeelte/
dat de vors(creven) henric va(n) linthre hadde inde heymelicheit staende opde/
dile tegen de goede jans va(n) velpe en(de) g(er)trude(n) va(n) buetsele sijns wijfs/
En(de) oic mette(n) nutscape en(de) gebruyke va(n) eenre straten oft weeghe/
gaende va(n) op doverste ynde vand(er) vors(creven) scaelgie(n) tot inde steenstrate/
doir twee poerte(n) ald(aer) gelijc des vors(creven) h(er) ad(ri)aens goede vande(n) ande(re)n/
goeden des vors(creven) henrix va(n) linthre benede(n) gesceid(en) sijn met eenre/
want strecken(de) int dweerse van opde [voirs(creven)] scaelgie totte(n) goede(n) des vors(creven)/
henrix scellinc Welc want de vors(creven) henric va(n) linthre voert sal/
recht op make(n) tot sijnre cost totte(n) dake toe ende oic stoppen de/
doeren nu beneden en(de) boven d(aer) inne staende ende sal dan de selve want/
van ond(er) tot boven mette(n) balken daer aen liggende den vors(creven) h(ere)n ad(ri)ane/
en(de) henricke va(n) linth(r)e gelijc toebehoe(re)n en(de) te gelike(n) coste van hen/
gehouden worden Met vurweerd(en) [oic] en(de) (con)dicien h(ier) nae v(er)claert te wete(n)/
dat den vors(creven) henricke van linth(r)e de vors(creven) poerte vanden ond(er)sten/
sulde(r) opweerts hem alleene toebehoe(re)n sal en(de) dat de selve henric/
die muere(n) en(de) zijwenden vand(er) selver poerte(n) vande(n) ond(er)sten sulde(r)
//
ned(er)weerts sal houden oft doen houden in goede(n) state En(de) de vors(creven) h(er)/
ad(ri)aen sal tot sine(n) coste houden die twee poertstijlen voe(r) aent strate/
d(aer) de selve poerte aenhanght It(em) sal den vors(creven) h(ere)n ad(ri)ane en(de) he(n)ricke/
van linth(r)e den borre(n)putte staen(de) opde vors(creven) scaelgie aendes selfs henrix/
huys te gelike toebehoe(re)n en(de) dien sulle(n) sij va(n) metselrien rollene ketene(n)/
eemers en(de) and(er)ssins te gelike(n) coste houde(n) Tot welke(n) putte de vors(creven)/
henric toeganc hebbe(n) sal uuter vinste(re)n staen(de) biden selve(n) putte in sijn/
huys en(de) oic uut sijnd(er) coekendoere(n) staen(de) aen en(de) neve(n) de vors(creven) poerte/
over en(de) dore een ganxken dwelc hij besluyte(n) sal met eene(n) muere/
tussche(n) de vors(creven) poerte en(de) den putte dwelc hem gestrecke(n) sal buyte(n)/
den muere vande(n) putte t(er) scaelgien wert inne ind(er) dicten va(n) eenen/
halve(n) quareele en(de) also effen uutcomen(de) tot opden cant vande(n) muere/
d(er) vors(creven) poerte(n) te weten op dinde vande(n) steene ald ald(aer) nu liggen(de)/
en(de) hem verst uutstrecken(de) It(em) de vors(creven) he(n)ric va(n) linth(r)e sal behoude(n) sine(n)/
osiendrup van sinen goeden op de scaelgie vors(creven) soe hij die(n) ald(aer) heeft/
En(de) sal oic des vors(creven) he(n)rix water comen(de) uut sijnd(er) coekene(n) uutgesceid(en)/
va(n) weyxele sinen loep hebbe(n) en(de) behouden over en(de) dore die goete/
ald(aer) liggende dweers ov(er) de vors(creven) scaelgie tot in dand(er) goete ald(aer)/
en(de) soe voert t(er) straten uut It(em) sal de vors(creven) he(n)ric sijn twee naeste [neerd(er)ste]/
vinste(re)n die hij staen(de) heeft tegen de vors(creven) scaelgie bove(n) den voirscr(even)/
putte sluyten en(de) v(er)maken tot op de breidde nae va(n) eene(n) voete/
die hij in elc vinste(r) [boven] alsoe lanc als sij is behouden sal en(de) dat [dien] nochta(n)s/
v(er)galasen en(de) v(er)galaest houden En(de) alle dande(re) vinste(re)n die de vors(creven)/
henric va(n) linth(r)e heeft ter vors(creven) scaelgien wert sal de selve/
henric vercalu(m)pnen oft v(er)traelgen alsoe nae ende ynghe dat/
nyemant sijn hoet d(aer) tussche(n) gesteken en sal connen en(de) en sal oic/
de selve henric egeen and(er) liecht noch uutsien ald(aer) mogen make(n)/
noch houden It(em) dat de vors(creven) h(er) ad(ri)aen op de vors(creven) scaelgie niet/
en sal mogen setten noch make(n) d(aer) mede dliecht des vors(creven) henrix/
enichsins benome(n) sal mogen worden Erflic te houden(e) en(de) te besitten(e)/
op trecht d(aer) voere uutgaende te weten eene(n) rijde(r) d(er) mu(n)ten wijle(n)/
h(er)toghe ph(ilip)s va(n) burg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant va(n) goude goet en(de) ginge/
te weten vive(n)twintich stuv(er)s en(de) eene(n) halve(n)[der selv(er) mu(n)ten of de weerde] d(aer) voe(r) gerekent
//
erfchijs janne va(n) buetsele en(de) katline(n) sijnre docht(er) ten gewoenlike(n)/
tijden te betale(n) En(de) dae(re)n bove(n) op vijf gulden pe(n)ni(n)ghe gheheten croene(n)/
d(er) mu(n)ten sconinx va(n) vrancr(ijcke) van goude goet en(de) ginghe nu gemeinlic/
cours hebbende te wete(n) vive(n)twintich silve(re) pe(n)ni(n)ghen gehete(n) stuv(er)s d(er)/
mu(n)ten ts(her)toghe(n) va(n) burg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) brabant goet en(de) ginghe oft de weerde/
d(aer) af voir elke croene gereke(n)t erfchijs en(de) rinten alle ja(r)e half te/
kersmisse en(de) half te sint jansmisse baptiste(n) te betale(n) den vors(creven) he(n)ricke/
van linth(r)e en(de) sine(n) erve(n) en(de) nacomelinghe(n) tot ewighen daghen [d(aer)af den ierste(n) t(er)mijn sijn sal te kersmisse naestcomen(de)] En(de) opde(n)/
erfchijs en(de) last vors(creven) heeft geloeft de vors(creven) he(n)ric va(n) linth(r)e den vors(creven)/
he(re)n ad(ri)ane en(de) sine(n) nacomelinghe(n) de vors(creven) goede va(n) alle(n) ande(re)n/
letsele(n) en(de) calaengie(n) voirtaen te wara(n)de(re)n en(de) altoes d(aer) af genoech/
te doene Waert dat hem d(aer)af iet te neuwe gesciet wa(r)e alsoe/
dat den selve(n) he(re)n ad(ri)ane en(de) sine(n) nacomelinge(n) vast en(de) zeker/
moge wesen Met vurwerd(en) en(de) (con)dicien dat de vors(creven) h(er) ad(ri)aen de voirs(creven)/
vijf croene(n) erflic sal mogen quite(n) en(de) lossen alst hem gelieft teenen/
te twee oft te drie male(n) te wete(n) ten iersten male deen croene/
d(aer)af en(de) ten and(ere)n twee male(n) telke(n) male twee croene(n) d(aer)af/
en(de) elken pe(n)ni(n)c vande(n) selven vijf croene(n) met xviii croene(n) gelijk(er)/
mu(n)ten ind(er) [en(de)] weerde(n)vors(creven) en(de) met volle(n) rinten nae gelande vand(er)/
afquiti(n)gen [en(de)] van dien t(er)mijne d(aer) inne de quiti(n)ge gescied(en) sal Voert/
hebbe(n) geloeft de vors(creven) p(ar)tije(n) deen d(er) ande(re) te wete(n) de vors(creven) h(er) ad(ri)aen/
r(e)nu(n)cie(re)nde tot desen d(er) p(ri)vilegie(n) en(de) vriheid(en) vand(er) univ(er)siteit van/
loeven(e) vanden vors(creven) rijde(r) erfchijs d(aer) op hem de vors(creven) sijn goede/
gewara(n)deert sijn den vors(creven) henricke va(n) linth(r)e en(de) de voirs(creven) sijn ande(re)/
goede en(de) de voirs(creven) henric va(n) linth(r)e va(n) xx pl(a)c(ken) ofte de weerde d(aer)/
af outchijs erflic die div(er)se p(er)soene en(de) noch va(n) eene(n) stuve(r) oft/
de weerde d(aer) af erflic die de recteur vande(n) outare van sinte/
fiaker ind(er) kerke(n) va(n) sinte peet(er)s te loeven(e) aen en(de) op de vors(creven)/
geheel goede houden(de) sijn en(de) noch va(n) ix stuv(er)s erflic die de/
vors(creven) henric onsen gened(igen) he(re)n den h(er)toghe opde selve geheel goede/
bewijst heeft den voirs(creven) he(re)n ad(ri)ane en(de) de vors(creven) sijn goede d(aer) af/
geheelic tot ewige(n) daghe(n) ongelast en(de) quijt te houde(n) costeloes en(de) scadeloes/
En(de) t(er) meerd(er) vestich(eit) va(n) desen hebbe(n) de vors(creven) p(ar)tije(n) bij orlove she(re)n/
vande(n) gronde elc den and(ere)n sijn goede vors(creven) behoirlic v(er)obligeert
//
en(de) te pande gesett Geloven(de) de vors(creven) he(n)ric va(n) lynth(r)e va(n) sinen/
vors(creven) ond(er)pande bij hem gesedt den vors(creven) he(re)n ad(ri)ane altijt genoech te/
doene en(de) dien op den vors(creven) rijde(r) op de vors(creven) xx pl(a)c(ken) en(de) opde/
voirs(creven) ix stuv(er)s en(de) eene(n) stuv(er) alse op alle co(m)mer en(de) last [d(aer) uutgaende] te/
wara(n)de(re)n alsoe dat den selve(n) h(ere)n ad(ri)ane vast en(de) zek(er) moge/
wese(n) cor(am) vos most maii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator