SAL8138, Act: R°35.2 (52 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°35.2  
Act
Date: 1468-08-14

Transcription

2020-04-26 by Christine van Thillo
Allen den ghene(n) (et)c(etera) saluyt met kennissen der wairheit doen /
te weten(e) dat opden dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)sone/
gielijs van duffle zone wijlen jans ende heeft in ald(er) bester forme(n)/
en(de) manie(re)n soe dat nae recht best mach diene(n) ende stad grijpen gec(on)stitueert/
gheco(m)mitteert gheordineert ghesedt ende met volcomend(er) macht en(de) auctoryteyt/
ghemechticht h(ere)n janne chanon prieste(r) boudewijne raes bodaer/
del faveyse ende woute(re)n behoude zone desselfs bodaers ende elken/
van hen besund(er)t o(m)me alle die goede ende p(ro)fijten der selv(er) chijsen/
renten erfpachte(n) lijfrente(n) ende schulden den voirs(creven) gielijse toebehoren(de)/
te loven(e) ende elswair bynne(n) den lande van brabant gheleghen en(de) men/
hem schuld(ich) es oft naemaels wesen sal te rege(re)n te manen teysschen/
opte bue(re)n ende tontfanghen aen wat goeden oft goiden p(er)soene(n) oft te/
wat steden dat dat sijn mach dair voe(r) te panden te daghene te beleyden(e)/
en(de) rastemente te doen leggen(e) oft and(er)ssins soe dat nae recht vander/
plaetssen dair dat behoe(re)n oft behoere(n) soude moghen te p(ro)cede(re)n en(de)/
op dats noot ghebuerde voir alle rechte(re)n gheestelick ende weerlick met/
rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(er)den(e) te beschudden(e) ende te bedinghen(e) die te/
wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e) composicie en(de) mynlijke yffenninghe dair aff/
te maken(e) den schulde(re)n van des sij oft en(n)nich van hen ontfanghe(n)/
sal hebben quijt te schelden(e) en(de) quijtan(cie) te gheven(e) en(de) vortaen/
g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet ghene dair inne te doene en(de) te vorderen(e)/
dat de voirs(creven) gielijs van duffle selve soude moghe(n) doen indien/
dat hij selve ald(aer) teghewordich en(de) voir oeghe(n) wae(re) p(ro)mittens rat(um)/
due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tymp(e)le vice burg(imagistr)[o] cor(am) g(odefrido) roelofs most scab(inis)/
aug(usti) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator