SAL8138, Act: R°43.1 (67 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°43.1  
Act
Date: 1468-09-01

Transcription

2020-05-22 by Christine van Thillo
Allen den ghene(n) (et)c(etera) saluyt doen te weten(e) dat opden dach van/
heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)so(n)e goort van coninxloe ende heeft in/
ald(er) bester forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best zal moghen diene(n) ende stat/
grijpen gheconstitueert gheordineert ghesedt ende met volcomend(er) macht ende/
auctoriteyt ghemechticht balthasar van zassent knape der stad van loven(e)/
om alle die goide ende p(ro)fijten der selv(er) chijsen renten erfpachte(n) lijfrente(n)/
en(de) schulden den voirs(creven) goorde toebehoren(de) te loven(e) ende elswair bynne(n)/
den lande van brabant gheleghen ende men hem schuld(ich) es oft naemaels/
wesen sal Te rege(re)n te mane(n) [teysschen] op te bue(re)n ende tontfanghen aen wat goiden/
oft p(er)soene(n) oft te wat steden oft plaetssen dat dat sijn mach dair voe(r) te dagen(e)/
te panden(e) te beleyden(e) ende rastemente te doene legghen(e) oft and(er)ssins soe dat/
nae recht vander plaetssen soe [d(aer)] dat behoren sal oft behoeve(n) soude moghen/
te p(ro)cederen(e) Ende op dats noot ghebuerde voir alle richte(re)n gheestelick en(de)/
weerlick met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(er)den(e) te beschudden(e) en(de) te bedinghen(e)/
die te wynnen(e) ende te verliesen(e) composicie ende mynlijke yffeninghe dair af te/
maken(e) den schulde(re)n van des hij ontfanghen sal hebben quijt te scheld(en)/
en(de) quijtan(cie) te gheven(e) Ende voertaen g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet ghene dair/
inne te doene en(de) te vorderen(e) dat de voirs(creven) goort va(n) con(in)xloe selve soude moghen/
doen in dien dat hij selve ald(aer) teghew(er)dich ende voir oeghe(n) wae(re) P(ro)mitten(tes)/
rat(um) (et)c(etera) due(re)nde de selve p(ro)curacie en(de) mechtich(eit) totten wederroepe desselfs/
goorts van coni(n)xloe en(de) niet langhe(r) cor(am) ouderogghe burg(imagistr)o roelofs/
roelofs scabinis septemb(ris) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator