SAL8138, Act: V°196.2-R°197.1 (314 of 418)
Search Act
previous | next
Act V°196.2-R°197.1  
Act
Date: 1469-03-15

Transcription

2022-11-16 by Christine Vanthillo
It(em) peeter van thienen zone laureys van thiene(n) ende de selve laureys va(n)/
thienen sijn vader hebben ghelooft onghesund(er)t ende onv(er)scheyde(n) en(de) een/
voir al denijse van thienen brued(er) des voirs(creven) laureys xiiii rijd(er)s der/
mu(n)ten wijlen hertoghe ph(ilip)s van bourg(oig)[ne(n)] ende van brabant van goude goet/
ende ghynghe te weten(e) xxvi stuv(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n tsh(er)toge(n) (et)c(etera)/
voir elken der voirs(creven) rijd(er)s gherekent te sinte jansmisse naestc(omende) te betalen(e)/
als v(er)volghde schout alse vander hueringhen van eenre bruwe ca(m)me(n) den/
voirs(creven) denijse toebehoren(de) ghelegen te hove die de voirs(creven) laureys va(n) wege(n)/
des voirs(creven) peet(er)s zijns zoens eene(n) t(er)mijn van jairen ghehuert hadde dair/
af den t(er)mijn vand(er) selv(er) hueringhe(n) te sinte jansmisse naestc(omende) bij ov(er)geven(e)/
van p(ar)tijen in beyden zijden uutgheet te weten de vijf rijd(er)s vand(er) xiiii/
rijd(er)s voirs(creven) die van kersmisse lestleden v(er)schene(n) sijn ende dande(re) x rijd(er)s/
die te sinte jansmisse bapt(isten) naestcomen(de) v(er)schine(n) zullen Ende hebben voert/
de voirs(creven) laureys ende peet(er) ghelooft [ind(ivisim)] den voirs(creven) denijse te sinte jansmisse/
naestc(omende) als tot hue(re)n afscheyden(e) te voldoene de vurw(er)den gheluften en(de)
//
condicien beg(re)pen inden chirographe opde voirs(creven) hueringhe tusschen de/
voirs(creven) p(ar)tijen ghemaect ghelijck tselve cyrograf die uutwijst ende/
begrijpt dair af de tenue(r) h(ier)nae volght Cont sij allen lyeden dat/
dyonijs van thiene(n) heeft verhuert laureyse sine(n) brued(er) inden name van/
zijne(n) zone sijn ca(m)me te hove ghelegen mett(er) toebehoirte(n) dair toe/
dienen(de) eene(n) t(er)mijn van vi jaire(n) lanck due(re)nde beghynnen(de) te kersmisse/
int jair onss he(re)n m iiii[c] lxvii ende ynden(de) int jair van lxxiii te kersmisse/
nae costume des hoofs van luycke in des(er) manie(re)n naevolgende It(em) alle/
jae(re) om xix gulden(en) rijd(er)s oft de weerde d(aer) voe(r) en(de) alle halve(n) jaire te/
betalen(e) It(em) dyonijs sal leve(re)n met der ca(m)men xv ame(n) een groot vat vijf/
scheevaten een staen(de) ame i tonnevat ii halve ame(n) ii gemeete(n) metten/
groten ketele al wat(er)vaste ende lauwereys ende sijn zone selense oic soe/
laten ten eynde van h(e)ure hue(re)n ten prijse ende goeduncken der gheenre dies/
hen v(er)staen It(em) den putte eemers ende ketene(n) sal laureys oft sijn zone/
altijt in goeder rep(ar)acien houden te hae(re)n coste It(em) soe wat dat vanden/
huysinghen oft stellinghen gebroken wa(r)e altijt op laurereys ende zijns zoens/
cost te h(er)makene vand(er) tweest(er) rijkelen ned(er)weerts It(em) laureys oft sijn zone/
sal die tuyne(n) doen maken soet hen ghelieve(n) sal op hue(re)n cost It(em) dyonijs/
voirs(creven) sal behouden den hophof ende half den wermoes hof ende salle(n) oic/
half op sine(n) cost bevreden op die zijde t(er) ca(m)men weert ende van ond(er) inne/
come(n) mair te open(en) tijde sal dyonijs voirs(creven) sijn hopstaken ende hoppecruyt oft oic yet and(er)s doir die poorte van voe(r) moghen inne bringhe(n) en(de) uut/
te vueren(e) ende te draghen(e) It(em) oic sal dyonijs behouden dat houthuys/
ende den peertstal mett(er) ketene(n) ende den coel solde(r) acht(er) om sijn vate/
op te setten(e) ende die came(r) bove(n) den moutvloer Hier voe(r) sal dyonijs/
voirs(creven) afslaen alle jaire eene(n) rijd(er) oft xxvi stuv(er)s d(aer) voe(r) It(em) en ghelieve/
dyonijse oft laureyse niet soe moghen sij malcande(re)n quijtschilde(n) ten ynde/
vanden iii jairen ende niet eer ende een halff jair te voe(re)n segghen/
eer die drie jair uutsijn It(em) dit wilt dyonijs vors(creven) voir scepen(en)/
gelooft hebben te sijnre manissen Hier wae(re)n ov(er) als getuygen h(er) willem/
die clyene(re) en(de) meer ande(re) Ende vand(er) xiiii rijd(er)s vors(creven) ende van alle de(n)/
c(on)dicie(n) en(de) gelufte(n) in den vors(creven) cyrographe beg(re)pe(n) heeft gelooft de vors(creven)/
peet(er) van tiene(n) den vors(creven) laureyse sine(n) vader schadeloes te houd(en)/
ende tontheffen(e) cor(am) vos most m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator