SAL8140, Act: R°100.1 (180 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°100.1  
Act
Date: 1470-11-05

Transcription

2020-06-18 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen dien dese l(ette)ren ghetoent zullen wordden burg(ermeesteren) (et)c(etera)/
saluyt met kennissen der wairheit doen te weten(e) dat opden dach/
van heden come(n) sijn in p(ro)pren p(er)soene peeter berckmans en(de) katline/
van breetzijp sijn wijff gheheeten vanden putte sijn wijff na(tur)lijke/
docht(er) henricx vanden putte wonen(de) te herent ende hebben in ald(er)/
best(er) forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best mach diene(n) en(de) behoe(re)n/
met hairen vrijen eygen(en) wille geconstitueert gesedt en(de) volcome(n) macht/
en(de) auctoriteyt gegeve(n) laureyse rombouts sloetmake(r) o(m)me alle ende/
yeghewelke goeden chijsen rinten erfpachten lijfrenten jairgulde(n) v(er)valle(n)/
en(de) schulden den voirs(creven) ghehuysschen toebehoren(de) te loven(e) te herent ende/
elswair soe wair die bynnen den lande van brab(ant) ghelegen sijn en(de) men/
hen schuld(ich) es of naemaels wesen sal Te rege(re)n te manen te eysschen/
op te bue(re)n inne te heffen en(de) tontfanghen aen wat goeden oft p(er)soene(n)/
dat oft te wat steden oft plaetssen dat dat sijn mach dair voe(r) te/
panden(e) te dagen(e) te beleyden(e) ende rastamenten te doen leggen(e) nae gewoente/
en(de) costume(n) vand(er) plaetssen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moge(n)/
En(de) indien dats van noede wordt voir alle richte(re)n gheestelijck en(de) weerlic/
met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(er)den(e) te bescudden(e) en(de) in aenlegg(er)s oft/
v(er)weerd(er)s stat te bedingen(e) die te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e) thonissen en(de) wairh(eit)/
te leyden(e) ende vand(en) wed(er)p(ar)tijen te sien leyden jeghen hue(re)n p(er)soene(n) getuygenisse(n)/
te excipieren(e) en(de) te opponeren(e) vo(n)nissen en(de) senten(cien) te eysschen(e) taenhoren(e) ende te/
v(er)wachten(e) composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ge d(aer) af te maken(e) den sculde(re)n/
van des hij ontfanghe(n) sal quijt te schelden(e) en(de) quitan(cien) te geven(e) En(de) vortae(n)/
g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet ghene d(aer) inne te doen(e) en(de) te vorde(re)ne dat de vors(creven)/
ghehuyssche(n) selve soude moghen doen in dien dat sij ald(aer) tegew(er)dich en(de) voir/
oeghe(n) wae(re)n p(ro)mitten(tes) rat(um) due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tybe bur(imagistr)[o] oppend(orp) wynghe/
scab(inis) nov(embris) v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator