SAL8140, Act: R°106c.1-V°106c.1 (191 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°106c.1-V°106c.1  
Act
Date: 1470-11-19

Transcription

2020-07-13 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen dien dese l(ette)ren gethoent sulle(n) worde(n) burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raide der stad van loven(e) saluyt met ke(n)nissen d(er) waerh(eit)/
doen te wetene dat opden dach van heden voir ons comen is in/
p(ro)pe(re)n p(er)soene jan hubeert wonen(de) te nyvelle nu t(er) tijt meye(r) ende/
rintmeest(er) she(re)n van chantrain te nyvelle en(de) d(aer) omtrent En(de) heeft/
ald(aer) in alle der best(er) forme(n) en(de) manie(re)n soe dat nae recht best mach/
diene(n) en(de) behoe(re)n met sinen vrijen eygene(n) wille geconstitueert gesedt/
en(de) volcome(n) macht en(de) auctoriteit gegeve(n) jacoppe azenfans gehete(n)/
du crocq en(de) gielise hanckart cled(er)make(r) en(de) elken van hen besund(er)t/
als sijn p(ro)cur(eur)s en(de) elken van hen besund(er)t o(m)me alle de goede chijsen/
rinten erfpachten jairgulden en(de) sculden des vors(creven) ja(n)ne hubert toebe/
hoe(re)de
jans te linte(r) en(de) d(aer) omtrent en(de) elswair al braba(n)t doer/
soe wair die binnen den lande va(n) brabant gelege(n) sijn en(de) men hem/
sculd(ich) is oft namaels wesen sal alsoe wale Te rege(re)n te mane(n)/
te eisschen opte bue(re)n inne te heffen en(de) tontfangen aen wat goeden/
oft p(er)soene(n) oft te wat steden oft plaetsen dat dat sijn mach/
alsoe wale aen wille(m)me del motte poirte(r) te loven(e) als ande(re)n/
p(er)soene(n) d(aer) voe(r) te pandene te dagene te beleidene en(de) rasta(men)[te]/
te doen leggene nae gewoente en(de) costume vand(en) plaetsen/
d(aer) dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moege(n) En(de) voirt tot alle(n)/
sine(n) and(ere)n saken sij sijn p(er)soneel oft reael die hij als nu te/
doen heeft oft namaels te doen sal hebbe(n) voir alle richte(re)n/
geestelic en(de) weerlic met rechte te v(er)volgene te v(er)antwerd(en) te/
bescudden(e) en(de) te bedingene in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat die/
te wi(n)nen en(de) te v(er)liesen thoenisse en(de) waerheid(en) te leid(en) vo(n)nisse(n)/
en(de) sraten(en) teisschen taenhoe(re)n en(de) te v(er)wachtene composicie en(de)/
mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te makene den sculde(re)n vandes sij oft/
enich van hen ontfange(n) sulle(n) oft sal quijt te scelde(n) en(de) quitan(cien) te/
geven(e) En(de) voirtaen generalic en(de) specialic alle tgene d(aer) inne/
te doene en(de) te vord(ere)n dat de vors(creven) (con)stitueerde(r) selve soude/
mogen doen waert dat hij tegewordich en(de) voe(r) ogen wae(r)
//
geloven(de) voir ons de vors(creven) jan in goeden trouwe(n) voe(r) goet vast/
gestentich en(de) van weerde(n) te houden tot ewigen daghen so wes/
biden vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft enighe(n) van hen inden vors(creven) sake(n) en(de) des d(aer)/
aen cleeft inden saken vors(creven) gedaen oft gevord(er)t sal worde(n) in enig(er)/
manie(re)n sond(er) argelist due(re)nde dese p(ro)cu(ra)cie en(de) mechtich(eit) totte(n) wed(er)roepe(n)/
des vors(creven) (con)stitueerd(er)s en(de) niet lang(er) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] abs(oloens) winghe scab(inis)/
nove(m)br(is) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator