SAL8140, Act: R°116.1-R°117.1 (209 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°116.1-R°117.1  
Act
Date: 1470-12-03

Transcription

2020-09-04 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)meeste(re)n (et)c(etera)/
saluyt (et)c(etera) Doen te weten(e) dat opden dach van heden [voir ons] comen es in p(ro)pren/
p(er)soene meest(er) augustijn natte doctor in loye inden name van hem/
selve(n) ende inden name ende als p(ro)cur(eur) van joffrouwen jeha(n)nijne(n) sijnre/
wettig(er) huysvrouwen docht(er) joffrouwe(n) marie(n) wijlen madea zust(er)s barth(elmeeus)/
wijlen madea ende heeft in ald(er) best(er) forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht/
best mach diene(n) [en(de) behoren] oppenbairlijken gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht/
p(ro)curacie p(ro) en(de) auctoriteyt ghegeve(n) zonder e(n)nich wederroepen claese scrybaen/
clerck opt regist(er) der stad van loven(e) alle ende yeghewelke sijn saken jairgulde(n)/
schulden opcomi(n)ghen p(ro)fijten v(er)vallen goede beruerlijcke ende omberuerlijcke/
chijsen renten pachten die hij selve nu heeft oft naemaels vallen mochte(n)/
oft toecome(n) bynnen desen lande oft dair buyten hoedanich die sijn het sijn/
chijsgoede leene eygen(en) oft ande(re) ende tot wat steden oft plaetssen dat/
dat wesen mochte in e(n)nig(er) manie(re)n Te verwaren te manen te/
eysschen opte bue(re)n ende te ontfanghen teghen oft aen wat p(er)soene(n)/
dat dat sijn mach dair voe(r) te panden(e) te dagen(e) te beleyden en(de)/
rastementen te doen leggen die met rechte te exeque(re)n te v(er)volgen/
en(de) te vorde(re)n alle brieve met rechte te vo(n)nissen nae costume ende/
ghewoenten vand(er) plaetssen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude/
moghen Ende op dats noot ghebuerde voir alle richte(re)n gheestelijck/
en(de) weerlick die zaken te co(n)testeren(e) te declineren(e) te excipieren(e) te reco(n)venie(re)ne/
te v(er)antw(er)den(e) te bescudden(e) te bedingen(e) alle gescriften en(de) libelle over/
te gheven(e) te nemen(e) te repliceren(e) de duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael/
als int accessoir alsoe dicke ende menichwerve(n) als des te doen sal sijn/
ghetuyghen met rechte v(er)sueken bedwonghen te wordde(n) tot huer deposicie(n)/
en(de) die te leyden der wederp(ar)tijen ghetuyghen te sien sweren die te batte(re)n/
en(de) hue(r) deposicien te wederleggen altijt als des behoeve(n) en(de) gelijck dat/
behoe(re)n sal Al des voirs(creven) steet alsoe wel de beruerlijke goede chijse/
renten ende pachten voirg(eruert) als and(er)s met rechte te wynnen te v(er)liesen/
de zaken bij beroepe oft appellacien te mogen v(er)volghen die vo(n)nissen van dien/
alsoe wale int(er) locutore als diffinitive te v(er)wachten(e) tghewijsde met hen tev(er)volge(n)/
en(de) te doen exeque(re)n en(de) teghen hen van sine(n) inheffen ende den voirs(creven) goeden/
te voldoen
alle behoirlijke eede inden name van ons en van onsen weghe(n) [meester augustijns vorscr(even)]
//
te doen oft sijne(n) wed(er)p(ar)tijen ov(er)[te]gheven(e) alle beneficien van rechte/
aen onsen ghened(ichen) hee(r) sine(n) raide oft elswair dair dat behoeve(n)/
soude moghen te verwerve(n) composicie ende mynlijke yffeni(n)ghe/
van al des voirs(creven) es te maken den schuld(er)s van des hij ontfa(n)ge(n)/
sal te quite(re)n ende quitan(cie) te gheven Ende voort alle de voirs(creven)/
goede beruerlijck ende omberuerlijck chijse renten en(de) erfpachten/
hoedanich die sijn in al oft in deele met den ghenen die de selve/
meest(er) augustijn met behoirlijker p(ro)curacie(n) hem dair toe mede/
vueghen ende adju(n)ge(re)n sal te v(er)coepen te v(er)tieren te v(er)ande(re)n te/
belasten de selve omberuerlijke goede ten erfchijse ende erfpachte/
uut te gheven(e) alle guedingen ende behoirlijke vestich(eit) dair af/
te doene ende te ontfaen dair op ende dair af behoirlijke te/
werpen te v(er)thijden ende waerscap ende ghenoech doen dair af/
te doen ende te gheloven al nae costume ende ghewoente vanden/
plaetsen dair dat behoe(re)n ende behoeven soude moghen oft dair/
die goede chijsen renten ende erfpachten gelegen wae(re)n Ende/
dae(re)nbove(n) de selve omberuerlijke goede te v(er)pachten te v(er)hue(re)n/
oft and(er)ssins met jairscharen uut te gheven Ende voirtaen g(e)ne(ra)lick/
ende sp(eci)alick allet ghene dair inne te doen en(de) te v(er)orderen(e) dat/
de voirs(creven) meest(er) augustijn selve soude moghen doen oft vorde(re)n/
in e(n)nig(er) manie(re)n waert dat hij telker [tijt en(de)] plaetssen tegew(er)dich ende/
vor oegen wae(r) En(de) dat de selve claes scrybaen voirt in al/
des voirs(creven) steet ende in elck besundert eene(n) oft meer substitue(re)n sall/
moghen van sijnre hant alst hem ghelieft Ghevende de voirs(creven) meest(er)/
augustijn den selven ghesubstitueerden ende elken van hen volcomen macht/
p(ro)curacie ende auctoriteit als voe(r) te doen ende te vorderen Te weten(e)/
ond(er) v(er)coepinghen oft belastinghen metten gheadju(n)geerden voirs(creven) ende/
voort allet ghene and(er)s te doene des de voirs(creven) meest(er) augustijn/
bij hem selven soude moghen doen in e(n)nig(er) manie(re)n ende soe wes/
bijden voirs(creven) claese oft sine(n) gesubstitueerde(n) in e(n)nich van des voirs(creven)/
steet begonne(n) oft inne ghesteken wae(r) van recht vorderinghen
//
oft and(er)s dat dat dande(re) van hen sal moghen volynden/
voorts vorde(re)n middelen laten compone(re)n ende vervolgen/
zonder yemants wederseggen Gheloven(de) voir ons in goeden/
trouwen de voirs(creven) meest(er) augustijn opde verbyntenisse/
van allen sine(n) goeden tegewoirdich(eit) ende toecomende v(er)crege(n)/
oft te vercrijghen beruerlijck ende omberuerlijck hoedanich die/
sijn wair sij ghelegen sijn oft bevonden mochten wordden goet/
vast ghestentich(eit) onv(er)brekelijck ende van weerden te houde(n)/
tot ewighen daghen voir hem sine(n) erven en(de) naecomelinge(n)/
allet ghene des bijden voirsc(reven) p(ro)cur(acie) oft sine(n) ghesubstitueerde(n)/
oft den eene(n) van hen in des voirs(creven) steet e(n)nichsins ghedaen/
ende gevord(er)t sal wordde(n) Renu(n)cieren(de) tot desen de voirscr(even)/
meest(er) augustijn van allen behulp en vrijheyden en(de) p(ri)vilegie(n)/
v(er)creghen oft te v(er)crijghen van wat hee(re)n gheestelijck oft/
weerlijck dat het zij die sijn oft e(n)nich van hen [hij] teghen dinhout/
des(er) p(ro)curacie(n) sueken oft te baten neme(n) mochten in e(n)nig(er) manie(re)n/
alle fraude ende argelist uutgescheyde(n) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] vos/
wynghe scab(inis) decemb(ris) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator