SAL8140, Act: R°133.2-V°133.1 (228 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°133.2-V°133.1  
Act
Date: 1470-12-19

Transcription

2020-10-08 by Dominique Van Daele
It(em) de voirs(creven) marten vander eycken in deen zijde ende lodewijck/
baets in dande(re) zijde in p(rese)nc(ia) der scepen(en) van loven(e) ghestaen/
sijn met malcande(re)n ov(er)come(n) ende eens wordde(n) alse van alsulken/
drie peet(er)s xviii stuv(er)s voir elken peet(er) gherekent lijft(ochten) die willem/
maes gheheeten van wijtfliet ende joffr(ouwe) katline vand(er) weefst sijn/
wijff tot huer(er) beyder live ende des lanxten leven(de) van hen beyden alle/
jaire te kersmisse vallen(de) heffende ende hebben(de) sijn aen ende op huys en(de)/
hoff met sine(n) toebehoirten dwelck de voirs(creven) m(er)ten vander eycken h(ier)/
voirmaels teghen den voirs(creven) lodewijke ten erfchijse ghecocht ende/
ghenome(n) heeft gheleghen bijde vedem(er)ct acht(er) den salm tusschen/
de goede cornelijs vander ca(m)men poerter in deen zijde ende de goede/
peet(er)s vanden berghe witledermak(er)s zijde in dand(er) zijde ende van/
alsulken ii(½) peet(er)s erfl(ick) xviii(½) stuv(er)s voir elken vand(en) selve(n) ii(½) peet(er)s/
gherekent alle jaire opden sesten dach van februario vallen(de) die de/
voirs(creven) lodewijck baets alnoch aen ende op tvoirs(creven) huys ende hoff des/
voirs(creven) m(er)tens heeft ende houden(de) es de vurw(er)den h(ier) nae besc(re)ven/
Te weten(e) dat de voirs(creven) m(er)ten jairlix te kersmisse alse vanden voirs(creven)/
drie peet(er)s lijft(ochten) ghelden ende betalen sal de twee peet(er)s x st(uvers)/
ende een oert stuv(er)s d(aer) af ende niet meer Ende soe wanneer tsurpl(us)/
voorts vanden selve(n) drie peet(er)s ghebreken(de) sal de vors(creven) lodewijck/
tot sine(n) laste ghelden dragen ende betalen tott(er) tijt toe ende wijlen/
dat die selve drie peet(er)s mids doode der voirs(creven) ghehuysschen/
v(er)storve(n) sijn sullen oft tott(er) tijt toe dat die den selve(n) lodewijke/
ghelieve(n) sal te quijten ende afte legghen ende dien tijt due(re)nde
//
sal de voirs(creven) m(er)ten onghehouden sijn ende blive(n) aen den voirs(creven) lodewijke/
ende sine(n) naecomelingen als vanden voirs(creven) ii(½) peet(er)s erfl(ick) e(n)nighe(n)/
chijs te betalen Ende de voirs(creven) lodewijck sal aenden voirs(creven) m(er)ten(en)/
ende sine(n) erve(n) ende naecomelingen onghepraemt sijn ende blive(n)/
vand(er) gheluften van waerscape der voirs(creven) goeden bijden selven/
lodewijke dair af ghedaen alsoe v(er)re die aentangeert den drie/
peet(er)s lijft(ochten) voirs(creven) ende niet voirder met vurw(er)den soe wa(n)neer/
de voirs(creven) lijft(ochten) verstorve(n) sijn sal oft bijden voirs(creven) lodewijke afgeq(ui)te(n)/
dat van dan voirtaen de selve lodewijck de voirs(creven) sijn ii(½) peet(er)s/
erfl(ick) aen de voirs(creven) goede wed(er)o(m)me jairlijx heffen ende bue(re)n sal/
Ende de voirs(creven) m(er)ten sal sal alsdan bynne(n) jairs dair nae ghehoude(n)/
sijn aenden selve(n) lodewijken af te quijten ende af te leggen met/
vollen pachte als vand(er) selve(r) ii(½) peet(er)s erfl(ick) voirs(creven) den halven/
peet(er) d(aer) af gheloven(de) de voirs(creven) p(ar)tijen in beyden zijden de vors(creven)/
vurw(er)den ende (con)di[cie(n)] malcande(re)n tond(er)houde(n) ende te voldoene en(de)/
telken t(er)mijne als v(er)volghde schout cor(am) alsoloens lynden dec(embris) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator