SAL8140, Act: R°221.2-V°221.1 (380 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°221.2-V°221.1  
Act
Date: 1471-04-22

Transcription

2021-04-12 by Dominique Van Daele
Wij oppendorp lynden scepen(en) te loven(e) doen cond eene(n) yeghelijken dat/
nae dien dat m(ar)griete weduwe jans wijlen nijs jan ende henrick nijs/
ghebruede(re) huer kinde(re) in deen zijde ende goessen vanden veere in dande(re) zijde/
hen vanden stoete ende tebatte die tusschen hen op verstaen ende verresen/
was alse van hue(re)r beyder erve ende huysen deen bijden ande(re)n ghelege(n)/
inde hoelstrate buyten sinte machiels poerte(n) tusschen de bruweca(m)me geheete(n)/
den torf in deen zijde ende de goede peet(er)s wijlen van maerbeke aen dand(er)/
zijde hen behoirlijck verbonden ende gesubmitteert hadden voir scepen(en) van/
loven(e) in willem(me) die beer matheeuse de laheyns ende jacoppe vander vesten/
der stad meeste(re)n ende gesworen(en) werclieden o(m)me bij hen hue(re)n erve(n) ende/
naecomelinghen tewighen daghen vast ghestentich ende onv(er)brekelijc tond(er)houden(e)/
te wordden tghene des bijden voirg(enoemde) gesworen(en) werclieden uutgesproken sal/
wordden Soe sijn de selve willem matheeus ende jacop als segge(re)n der voirs(creven)/
p(ar)tijen come(n) voir scepen(en) van loven(e) ende hebben yerst in des elc voir hem/
allige(re)n woude ghehoirt ende volcome(n) informacie anderssins ghenome(n) huer/
uutsprake ghedaen ghelijck hier nae volght Inden yersten es huer uutsprake/
dat dacht(er)ste tieghelhuys der voirs(creven) weduwen nijs ende hue(re)r kinde(re)n acht(er)/
uutcomen(de) opde schaelgie des voirs(creven) goessens aldair sal blive(n) staen(de) in alsulke(n)/
state soet ald(aer) ghety(m)mert ande ghemetst steet ende des sulle(n) de selve weduwe/
ende huer kinde(re) den osiendrup ald(aer) vanden selve(n) hue(re)n tiechelhuyse van/
vore t(er) straten tot acht(er) toe alsoe verre hem tselve huys hem [ge]strect cortte(n)/
tot op vijff duymen nae den reynen muere vanden selve(n) huyse Ende/
de voirs(creven) goessen sal den osiendrup van sine(n) stroelen huyse aldair tegen/
tselve tiechelhuys staende cortten tot op seven duyme(n) nae den selve(n)/
reynen muere It(em) es voirt der voirg(eruerde) meest(er)s uutsprake dat de voirs(creven)/
weduwe nijs met hue(re)n kinde(re)n t(er) eenre ende de voirs(creven) goessen vanden/
veere t(er) ande(re) zijden tusschen hue(re)r beyder goide ende erve van opden
//
acht(er)sten hoeck vanden muere vanden voirg(eruerde) tiechelhuyse tot opden/
muer vanden yersten hoecke vanden acht(er)sten stroelenhuyse ald(aer) staen(de)/
der voirg(enoemde) weduwen ende hue(re)n kinde(re)n toebehoren(de) ende vanden acht(er)sten/
hoecke vanden selve(n) stroelen huyse voort tot opden versten hoeck/
vanden stroelenhuyse der voirs(creven) goessens dair acht(er) staen(de) een coerde/
lijnrecht trecken sullen ende dair op den vrede maken dair mede/
hue(re)r beyder erve tewighen daghen deen vanden ande(re)n verscheyden/
sijn sullen ende blive(n) welken vrede te ghelijken coste van beyde den/
selve(n) p(ar)tijen gemaect en(de) ghehouden sal wordden in goeden state/
ende wesene erflijck in naecomen(de) tijden ende den selve(n) vrede altoes/
ghemaect ende ghesedt wordde(n) inden rechten reen die de coerde/
bewijst april(is) xxii videl(ice)t feria s(e)c(un)da post quasi mo(do)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator