SAL8140, Act: R°222.2-V°222.1 (381 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°222.2-V°222.1  
Act
Date: 1471-04-25

Transcription

2021-04-19 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat jan van thiene(n) de jonghe zone jans van thiene(n) cled(er)mak(er)s/
opden yersten dach van meerte int jair xiiii[c] lxviii teghen katline(n) gorijs/
docht(er) jans wijlen gorijs jeha(n)ne(n) gorijs docht(er) henricx wijlen gorijs brued(er)s/
des voirs(creven) wijlen jans katline(n) van lyere weduwe goerts wijlen gorijs/
scrij(n)makers goorde marien lijsbetten ende joha(n)ne(n) gheheete(n) gorijs kinde(re)n/
der voirsc(reven) katline(n) van lyere ende wijlen goorts gorijs ghehuysschen reyne(re)n/
de cock ende katline(n) gorijs sine(n) wijve zust(er) der voirs(creven) kinde(re)n ende oic docht(er)/
katline(n) ende wijlen goorts ghehuysschen [vors(creven)] Ten erfchijse gecocht en(de) gecrege(n)/
heeft een huys met sine(n) toebehoirten gheleghen inde scipstrate tusschen de/
goede willems die naen ende thuys gheheeten den swertten leeu strecken(de)/
acht(er)weert met eene(n) weghe tusschen de goede des voirs(creven) willems ende de goede/
jans loenkens tot inde pensstrate hem dat waranderen(de) op vier croene(n) der/
mu(n)ten sconincx [va(n)] vrancrijke oft die weerde dair af in ande(re)n chijse myn drie/
stuv(er)s div(er)se p(er)soene(n) te betalen(e) Ende noch op drie gulden croene(n) der mu(n)ten/
voirs(creven) ofte de weerde dair af oick erfchijs die de voirs(creven) wijlen goert gorijs te/
voren vercreghe('n) aende selve goede v(er)creghen heeft ende die de voirs(creven) weduwe/
ende huer kinde(re) alnoch dair aen behoude(n) alse voir alle co(m)mer die dair uutgaen(de)/
was voir alsulke v(½) croene(n) erflijker renten die de voirs(creven) weduwe en(de) huer/
kinde(re) bove(n) de voirs(creven) drie croene(n) alnoch opt selve huys des voirs(creven) jans behouden(de)/
sijn Ende men bevonden heeft dat inde voirs(creven) iiii croene(n) myn drie stuv(er)s erflijc/
beg(re)pen ende gerekent sijn alsulke sesse schillinghe bon(e) ii cap(uynen) outs chijs en(de) xxv
//
schillinghe payments die jairlix uutgaen ende v(er)pant staen/
op huys ende hoff der voirg(enoemde) weduwen gorijs ende hue(re)n kinde(re)n/
gheleghen inde scrijnstrate ende niet uut den voirg(eruerde) huyse svoirs(creven)/
jans van thiene(n) ghelegen inde scipstrate welken chijs van vi/
schillinge(n) bon(e) ii cap(uynen) outs chijs en(de) xxv s(chillinghen) pay(ments) peet(er) wijlen van/
sinte peet(er)s aen tselve huys ende hoff der selv(er) weduwe(n) en(de) hue(re)n/
kinde(re)n te heffen plach ende die eeverart die pape dair aen tot/
sijnre tocht heffende es Soe eest dat de voirs(creven) jan van thiene(n)/
in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) ghestaen o(m)me der selv(er) weduwen/
hue(re)n kinde(re)n ende tvoirs(creven) huer huys ende hoff te besorghen o(m)me vande(n)/
selve(n) vi schillinghe ii cap(uynen) en(de) xxv s(chillingen) pay(ments) onghepraemt te blive(n)/
ghelooft heeft voir hem sine(n) erve(n) ende naecomelinge(n) tselve huys/
ende hoff der selv(er) weduwen ende hue(re)n kinde(re)n vanden selve(n) vi s(chillinghen) ii cap(uynen)/
en(de) xxv schillinge(n) pay(ments) tewighen daghen tontheffen(e) ende schadeloes/
te houden(e) ende die jairlix uute(n) voirs(creven) sine(n) huyse ten behoirlijken tijde(n)/
en(de) t(er)mijne(n) als die vallen ende v(er)schine(n) sulle(n) te gelden en(de) te betalen/
niet wederstaen(de) dien dat tselve sijn huys dair af met rechte niet/
ghepraempt noch belast sijn en soude Ende in vestich(eit) van desen soe/
heeft de voirs(creven) jan van thiene(n) der voirg(enoemde) wed(uwen) gorijs tot behoef van huer/
selve(n) ende tot behoef van hue(re)n voirg(enoemde) kinde(re)n tvoirs(creven) sijn huys bij orlove/
she(re)n vanden gronde tonderpande ghesedt ende v(er)bonden cor(am) vos wynghe/
aprilis xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator