SAL8140, Act: R°227.4-V°227.1 (387 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°227.4-V°227.1  
Act
Date: 1471-05-03

Transcription

2021-04-27 by Dominique Van Daele
It(em) arnt mo(m)maert smet in deen zijde ende wencelijn van lathem/
in dander zijde in p(rese)nc(ia) hebben ghekint en(de) gelijt elck tot behoef des/
and(er)s dat tusschen hen ghedaen gheschiet en(de) getracteert es een comescap/
als van xxv mudde(n) rox goet ende payabel der maten ende pacht van/
loven(e) met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt en(de) worm en(de) stanck uute/
de welke de voirs(creven) arnt den voirg(enoemde) wencelijne v(er)cocht heeft Ende de/
selve wencelijn ghecocht elck mudde vore en(de) o(m)me xxvi stuv(er)s/
eene(n) t(er)mijn van seven jairen lanck elcx jairs xxv mudden opden/
yersten dach van m(er)te bijden voirs(creven) arnde den voirs(creven) wencelijne te leveren(e)/
ende bijden selve(n) wencelijn voir elck mudde rox alsdan telken voirs(creven) daghe te/
betalen(e) ende altijt ghelt als coren dair af dair af dyerste leveringhe/
en(de) betalinghe inne ghinck opden yersten dach van m(er)te lestleden Geloven(de) elck/
den ande(re)n van desen t(er)mijne lest voirleden ende vanden toecomen(de) t(er)mijne(n) ghenoech/
te doene tallen tijden als die vallen en(de) v(er)schijne(n) zulle(n) nae inhoudt der coemescap
//
voirscr(even) q(uolibet) ass(ecutu)[m] behoudelijck oft e(n)nich van hen beyden tot e(n)nighen/
vanden voirs(creven) toecomen(de) t(er)mijne(n) niet bereet en ware het ware/
de voirs(creven) arnt om tcoren te leveren(e) oft de voirs(creven) wencelijn tgelt te/
betalen(e) dat dan deen van hen alsoe in gebrecke sijnde dat den ande(re)n/
ten voirs(creven) yersten daghe van m(er)te cu(n)dighen sal ende dan sal hij nae/
dien dach hebben tijt ende respijt een maent nae den voirs(creven) yerste(n)/
dach van meerte volgen(de) ende niet lange(r) Behoud(elijck) oick oft e(n)nich/
van hen bynne(n) den voirg(eruerde) tijde aflivich wordde dat dan dese comescap/
als van tghene dat nae sijn aflivich valle(n) en(de) v(er)schijne(n) sal oft soude/
te nyeute sijn sal alsoe dat de huysvrouwe des and(er)s van hen te leenen/
bliven(e) ende huer goede d(aer) af onghehouden sijn sullen en(de) blive(n) cor(am)/
vos wynghe maii t(erci)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator