SAL8140, Act: R°36.1 (57 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°36.1  
Act
Date: 1470-07-26

Transcription

2020-01-18 by Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) (et)c(etera) burg(er)meeste(re)n (et)c(etera) saluyt met kennissen der/
wairheit te weten(e) dat opden dach van heden voir ons come(n) es/
in p(ro)pren p(er)soene goort uuten hove gheheeten zedelee(re) onse ingheseten/
poirte(r) ende heeft met sine(n) vryen wille in alle der best(er) forme(n) en(de)/
manie(re)n soe hem dat nae recht best mach diene(n) ende behore(n) ge(con)stitueert/
ghesedt ende volcome(n) macht ghegeve(n) arnold(e) van ketz janne mathijs/
wonen(de) te gheldenaken janne de smet wonen(de) te laetwijck ende arnde willem(me)/
van leefdale ende elken van hen besundert om alle ende yeghewelke/
sijn goede chijsen renten erfpachten jairgulde(n) ende vervallen en(de) schulde(n)/
den voirs(creven) goorde toebehoren(de) te loven(e) te gheldenaken te stockoy en(de) te/
hupayn ende elswair soe waer die gelegen sijn ende men hem sculd(ich)/
es oft naemaels wesen sal Te rege(re)n te manen te eyssche(n) op te bue(re)n/
inne te heffen(e) ende tontfanghe(n) aen wat p(er)soene(n) oft goede(n) oft te wat/
steden oft plaetssen dat dat sijn mach dan voe(r) te panden(e) te daghen(e)/
te beleyden(e) ende rastemente(n) te doen leggen(e) nae ghewoente(n) en(de) costume(n)/
vanden plaetssen dair dat ghebue(re)n oft behoe(re)n soude moghen Ende/
voort tot allen ande(re)n sine(n) zaken zij sijn p(er)soneel oft reael die van/
oft op sijn goede bij yeman(t) ghepoert moghen wordden voir alle richte(re)n/
gheestelick en(de) weerlick met rechte te vervolgen(e) te v(er)antw(er)den(e) te/
bescudden(e) ende in aenleggers oft verweerd(er)s stad te bedingen(e) die te/
wynnen(e) ende te v(er)liesen(e) thonissen en(de) wairheid(en) te leyden(e) en(de) vand(en) wed(er)p(ar)tije(n)/
te sien leyden(e) jeghen hue(re)n p(er)soen ende ghetuyghenissen te excipieren(e)/
en(de) te opponeren(e) composie ende mynlike yffe ende alle p(ro)cesse(n) acte(n)/
en(de) t(er)mijne van rechte te doene en(de) te houden(e) vo(n)nissen en(de) sente(re)n sij sijn/
int(er)locutoir oft diffinitijff teysschen(e) taenhoren(e) en(de) te v(er)wachten(e) het sij dat/
die gegeve(n) wordde(n) voir den voirs(creven) goorde oft teghe(n) hem en(de) vande(n) selve(n)/
vo(n)nissen t(er) behoirlijk(er) plaetssen ende totte(n) behoirlijken richte(r) [oft gerichte] te appelleren(e)/
die appellacie(n) soe ende d(aer) dat behoirte te v(er)volgen(e) composicie en(de)/
mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te maken(e) den sculde(re)n van des sij oft/
e(n)nich van hen ontfanghe(n) sal quijt te schelden(e) en(de) quita(n)cie te geven(e)/
Ende voirtaen ge(ne)ralick en(de) sp(eci)alick allet ghene dair inne te doen(e)/
en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) goort uute(n) hove selve soude moge(n) doen/
in dien dat hij ald(aer) tege(n)w(er)dich en(de) voir oeghe(n) wae(r) p(ro)mittens rat(um)/
due(re)nde (et)c(etera) alle argelist uutgescheyde(n) cor(am) tybe burg(imagistro) vos wynghe/
julii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator