SAL8140, Act: R°8.1 (9 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°8.1  
Act
Date: 1470-07-02

Transcription

2019-09-22 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) saluyt doen te weten(e) dat op heden voir ons come(n)/
es katline van ghind(er)boven geheete(n) van cauweghem wonen(de) te loven(en) ende/
heeft bij bijwesen ende consente lodewijcx de hont huers oems van svaders/
weghen ende jans de smet huers neven vander moed(er) weghe(n) wettelick/
ghemechticht ende volcome(n) macht gegeve(n) ende met des(er) l(ette)ren mechtich maect/
ende volcome(n) macht gheeft meest(er) matheeuse de laheyns o(m)me alle huer/
goede chijsen rinten pachten lijfrente(n) jairgulde(n) ende sculde(n) als de voirs(creven) katline/
heeft oft hebbe(n) mach inden lande van brabant ende elswair ende men huer/
sculdich is oft namels wesen sal Te regeren te mane(n) teissche(n) op te boe(re)n/
ende tontfange(n) aen wat goede(n) oft p(er)soene(n) oft te wat steden dat dat sijn/
mach daer voe(r) te panden te daghene te beleidene en(de) rastame(n)te te doen/
legghen nae ghewoente ende costume vander plaetse(n) dair dat behoe(re)n/
sal oft behoeve(n) soude moghe(n) en(de) op dats noot ghebuerde voir alle rechte(n)/
gheestelic en(de) weerlic met rechte te v(er)volghen te v(er)antweerde(n) te bescudden/
ende te bedingen die te wynne(n) ende te verliesen composicie en(de) my(n)like/
yeffeni(n)ghe dair af te maken den sculders van des sij ontfange(n) sal/
quijt te scelden ende quitan(cien) te geven(e) Ende de omberuerlike goede der/
voirs(creven) katline(n) eene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n uut te gheven te v(er)pachten ende/
te verhue(re)n ende voirtaen generalic ende specialic alle tgene dair inne/
te doene ende te vorde(re)n dat de voirs(creven) katline selve soude moege(n) doen/
waert [dat] sij teghewoird(ich) ende voer oege(n) wae(r) Gheloven(de) voirt de/
voirs(creven) katline in goed(er) trouwen voir goet vast ghestedich ende van/
weerde(n) te houden tot ewighe(n) daghen soe wes bijden voirs(creven) meest(er)/
matheeuse inden zaken voirs(creven) ende des d(aer) aen cleeft ghedaen oft gevord(er)t/
sal worden in enig(er) manie(re)n sond(er) argelist due(re)nde dese p(ro)cu(ra)cie ende/
mechtich(eit) tot den wed(er)roepen der voirs(creven) katlinen en(de) niet lang(er) cor(am) tymple/
substitut(o) oppendorp winghe scab(inis) julii s(ecunda)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator