SAL8140, Act: R°82.1 (145 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°82.1  
Act
Date: 1470-10-11

Transcription

2020-05-01 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stad van/
loven(e) saluyt met kennissen der wairheit doen te weten(e) dat opden/
dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene joffr(ouwe) gheertruyt/
van langrode weduwe jans wijlen uuten hove gheheeten zedelee(re) onse/
ingheseten poirt(er)sse ende heeft in ald(er) best(er) forme(n) ende manie(re)n soe/
dat nae recht best mach dienen en(de) behoren met haren vryen eygen(en)/
wille geconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht ende auctoriteyt gegeve(n)/
peete(re)n vanden poele o(m)me alle ende yeghewelke goede chijsen renten erfpachte(n)/
lijfrenten jairgulde(n) vervallen ende schulde(n) der voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truydt toebehoren(de)/
te loven(e) [te thiene(n)] te rotsselair te rous miroir te hev(er)le te pet(er)bays en(de)/
en(de) elswair soe wair die bynne(n) den lande van brabant ghelegen sijn/
ende men huer schuldich es of naemaels wesen sal Te rege(re)n te manen/
te eysschen op te bue(re)n ende tontfanghen aen watt goeden oft p(er)soene(n) of te/
wat steden of plaetssen dattet sijn mach dair voe(r) te panden(e) te dagen(e)/
te beleyden(e) ende rastamenten te doen leggen(e) nae ghewoenten en(de) costume(n)/
vanden plaetssen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moghen Ende/
voort tot allen ande(re)n hue(re)n zaken sij sijn p(er)soneell of reael die van of/
op huer goede bij yeman(t) ghepoort mochten wordden voir alle richte(re)n/
gheestelijc ende weerlick met rechte te vervolgen(e) te v(er)antw(er)dden(e) te bescudden(e)/
en(de) te bedingen(e) in aenleggers of verweerd(er)s stad te bedingen(e) die te wynnen(e)/
ende te v(er)liesen(e) thonissen ende wairheid(en) te leyden(e) ende vand(er) wed(er)p(ar)tijen/
te sien leyde(n) jeghen hue(re)n p(er)soen ende ghetuygenissen te excipieren(e) ende/
te opponeren(e) vo(n)nissen en(de) senten(cien) te eysschen(e) taenhoren(e) ende te verwachten(e)/
composicie ende mynlijke yffeninghe dair af te maken(e) den schulde(re)n van/
des hij ontfanghen sal quijt te schelden(e) en(de) quitan(cien) te gheven(e) En(de) vortaen/
g(e)n(er)alick allet ghene d(aer) inne te doene en(de) te voldoen(e) dat de vors(creven) joffr(ouwe)/
g(er)truyt selve soude moghe(n) doen in dien oft sij ald(aer) tegew(er)dich en(de) voir oege(n)/
wae(r) Gheloven(e) voir ons de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt in goeden trouwe(n) in stat/
van eede voir goet vast gestentich en(de) van weerden te houde(n) tot ewige(n) dage(n)/
soe wes bijde(n) vors(creven) pete(re)n ind(er) zaken vors(creven) en(de) in des d(aer) aen cleve(n) oft uut/
spruyte(n) sal moghe(n) ghed(aen) en(de) gevord(er)t sal wesen in eenig(er) manie(re)n/
due(re)nde (et)c(etera) cor(am) roelants burg(imagistr)[o] roelofs wynghe scab(inis) oct(obris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator