SAL8140, Act: V°10.1 (13 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°10.1  
Act
Date: 1470-07-05

Transcription

2019-09-26 by Dominique Van Daele
It(em) reyne(re) va(n) maelcote cousmake(r) en(de) vriendeline va(n) cortrijke sijn wijff/
hebben opgedraghen met rechter v(er)tienissen een huys mett(er) scaelgien en(de)/
ande(re)n sinen toebehoerte(n) gelegen inde dorpstrate opden hoeck vand(er) nuwe/
straten tusschen den selven hoeck in deen zijde en(de) de goede jans van/
merchte(re)n bontwerk(er)s die toebehoe(re)n plagen henricke de coninc becke(r)/
in dande(r) zijde uutcomen(de) de vors(creven) goede met eene(n) poertkene tot inde/
nuwestrate en(de) strecken(de) de selve goede acht(er)werts tot aen dander/
huys [en(de) scaelgie] des vors(creven) reyneers en(de) sijns wijfs gelijc de selve scaelgie met/
eene(n) wande tusschen beide staen(de) en(de) tvors(creven) huys vanden vors(creven) ande(re)n/
huse svors(creven) reyneers en(de) sijns wijfs met eene(n) wande staen(de) tusschen/
beide de heymelicheiden ald(aer) en(de) soe recht van beneden aen deerde/
tot boven opgaen(de) deen vanden ande(re)n v(er)scheid(en) sijn Den vors(creven) reyne(re)n/
en(de) vriendeline(n) sijne(n) wijve met alle(n) rechte h(ier) af uutgedaen/
en(de) met allen uutgewijst sijnden soe es d(aer) inne gegoet met eene(n)/
erflike(n) rechte henric baten cousmake(r) sone henrix wijlen baten/
bij orlove en(de) manissen she(re)n vanden gronde en(de) wijsdo(m)me der/
scepen(en) [op alsulke(n) vurw(er)de en(de) (con)dicie dat de vors(creven) gehuysschen in deen zijde en(de) de vors(creven) henric baten in dander zijde tot ewigen dagen de leme(n) want d(aer) mede de vors(creven) scaelgien deen vanden and(ere)n v(er)sceiden sijn te geliken coste van hen beiden in goeden state en(de) wesene houden sullen En(de) de vors(creven) henric baten sal alleene voir hem sine(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) op sinen cost en(de) last houden tot ewige(n) dage(n) in goeden state wesene en(de) r(e)p(ar)acie(n) de [vors(creven)] leme(n) want d(aer) mede huer vors(creven) huyse va(n) tusschen beide de heymelicheide(n) opwert [ond(er)slegen en(de)] v(er)sceid(en) sijn] En(de) waert dat sake dat den vors(creven) henricke baten in/
tgene dat vors(creven) steet iet te neuwe gesciet wae(r) dat hebbe(n)/
de vors(creven) gehuysschen [hem] geloeft den selve(n) he(n)ricke [tot sijnre manisse(n)] te voldoene/
en(de) de vors(creven) goede op twee rijd(er)s erflic joffrouwe agneesen/
absoloens no(n)ne inden cloeste(r) vanden wittevrouwe(n) te loven(en)/
sestien stuv(er)s erflic div(er)sen chijsen ii div(er)sen p(er)soenen en(de) ii rijders/
erflic arnde mo(m)maert smet ten gewoenlike(n) tijden [uut den selve(n) goede(n)] te betalen/
alse op alle lasten letselen co(m)me(re)n en(de) calaengie(n) voirtdaen te/
wara(n)de(re)n alsoe dat des vors(creven) he(n)ricke baten voir hem sine(n) erve(n)/
en(de) naec(omelingen) vast en(de) zeker sijn moeghe cor(am) opp(endorp) linde(n) julii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator