SAL8140, Act: V°100.1-R°101.1 (181 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°100.1-R°101.1  
Act
Date: 1470-11-06

Transcription

2020-06-23 by Dominique Van Daele
It(em) de eerw(er)dighe ende voirsienighe hee(re)n meest(er) jan vae(re)nacke(re) doctor ind(er)/
heyligher theologien nu t(er) tijt rector der eerw(er)digher univ(er)siteyt van loven(e)/
meester jan van grousselt doctor in loye ende met hen meest(er) jan calab(er)/
secretar(is) der stad van loven(e) hebben opghedraghen ende met wettigher/
effestucacien met halve verteghen alsoe verre dat dat uut(er) macht ende/
auctoriteyt hen bij wijlen barthelmeeuse madea als executeurs sijns/
testaments hier voirtijden ghegeven ende verleent noch in hen hen es/
de goede renten ende pachten h(ier) nae besc(re)ven Inden yersten een wijnhof/
ghelegen te wiltsele met huysen beempden landen wate(re)n ende allen sine(n)/
toebehoirten soe verre het bynne(n) vryheit der stad van loven(e) gheleghe(n) es/
ende ghelijck barthelmeeus wijlen madea dat te besitten plach It(em) eene(n)/
rijder ende eene(n) rinsschen gulden(en) erfl(ick) renten aen ende op een huys met sine(n)/
toebehoirten lodewijcx willem(air) ghelegen inde scipstrate It(em) twee rinssche/
gulden(en) erfchijs ende renten aen ende op een huys ende hoff met sijnen/
toebehoirten hee(re)n claes sbijters priest(er)s gheleghen bij sinte m(ar)grieten capelle/
It(em) i(½) rinsschen gul(den) erfchijs aen en(de) op een huys ende hoff met sine(n) toebehoirt(en)/
jans wijlen fuyck ghelegen opde biest It(em) twee vie(re)ndeel wijng(ar)ts ghelegen/
opden roesselberch tusschen de goede daneels boba ende de goede gielijs le(m)me(n)s/
It(em) een vie(re)ndeel wijng(ar)ts ghelegen op stuyp(er)s neven de goede jans anthonii/
Ende hen hier af ontgoet sijnde soe sijn dair inne ghegoet en(de) geerft/
ten erflijken rechte jorijs ende steven madea ghebruede(re) kinde(re) jans wijlen/
madea soens wijlen blasii tot behoef van hen selve(n) ende inden name en(de)/
tot behoef thomaes en(de) claes madea hue(re)n bruede(re)n oic kinde(re) des vors(creven)/
wijlen jans madea p(ro) mo(nicionem) hier inne bij expres bevorw(er)t en(de) ge(con)dicioneert/
dat als vanden goeden te wiltsele ghelegen niet wed(er)staen(de) der guedinghen/
voirs(creven) de voirs(creven) meest(er) jan vae(re)nacker meest(er) jan van grousselt en(de) meester/
jan calaber oft yemant and(er)s die tot tghene des hier onder besc(re)ven steet/
co(m)missie macht oft admi(ni)stracie hebben sal sullen vanden selve(n) goeden van/
wiltsele jairlix alsoe vele goede het sijn beempde lande oft ande(re) possesse(re)n/
hantplichten ende die jairlix verhue(re)n op dat hen tverhue(re)n ghelieft/
die jairlix ghedraghen moghen t(er) su(m)men van viii rinssche gulden(en) en(de)/
een derdendeel van eene(n) rinsschen gulden(en) boven alle co(m)mer last ende/
reparacie(n) tot behoef der aelmoessenen die de voirs(creven) wijlen barhelmeeus/
in sine(n) testamente ghelaten ende gheordineert heeft jairlix ende ewelick/
due(re)nde tot cledinghen van armen p(er)soene(n) ende de voirs(creven) viii rinssche guld(en)/
en(de) een derdendeel d(aer) dair af jairlix tsinte jansmisse baptisten trecken en(de)
//
heffen tot behoef der aelmoesenen voirs(creven) tott(er) tijt toe dat de voirs(creven)/
jorijs steven thomaes ende claes ghebruede(re) oft huer erfgename(n)/
oft naecomelinge(n) de voirs(creven) viii rinssche ende een derdendeel erf(licke) rente(n)/
tot eene(n) male op ande(re) goede loflijke pande gelegen bynnen eenre/
mijlen van loven(e) o(m)megaens der stad van loven(e) weert sijnde bove(n)/
alle co(m)mer xvi rinssche gulden(en) erf(licke) renten staen(de) zonder quijten tot/
behoef der voirg(eruerde) aelmoessenen vast ende seker zekerlijck geassigneert/
bewesen ende verpant sullen hebben ende dat ghedaen sijnde dat dan/
de voirs(creven) goede van wiltsele dair af onghelast sijn sullen sijn ende/
bliven cor(am) vos wynghe novemb(ris) vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator