SAL8140, Act: V°118.1 (211 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°118.1  
Act
Date: 1470-12-07

Transcription

2020-09-08 by Dominique Van Daele
t(em) h(er) gregore vanden wijng(ar)de prieste(r) zone wijlen roelofs recteur des/
outaers van sinte jans baptisten ghelegen int hoff ter motten inde/
p(ro)chie van graven in p(rese)nc(ia) heeft verhuert ende bekint dat hij v(er)huert/
heeft janne van chynnoet eene(n) beempt toebehoren(de) den voirs(creven) outaer/
met allen sine(n) toebehoirten ghelijck dat hij ghelegen es inde p(ro)chie/
van graven acht(er) tangisaert tusschen die dijle ald(aer) op deen zijde/
ende die goede jans ty(m)mermans op dand(er) zijde metgad(er)s allen/
den ryete ende houte wassen(de) tussche(n) de voirs(creven) dijle ende wout(er)s/
goet vanden voerde Te houden ende te hebben van halff m(er)the naestc(omende)/
enne(n) t(er)mijn van thien jaire(n) lanck due(re)nde deen nae dand(er) zond(er)/
middel volgen(de) voe(r) ende o(m)me eene(n) zeke(re)n prijs van ghelde dair/
af dat de voirs(creven) h(er) gregorijs hem bekint heeft vanden vors(creven) janne/
van chynnoet volcomelijck genoech geschiet sijnde den selven/
janne van chynnoet vanden selve prijse volcomelijcken quijtscilden(de)/
vanden gheheelen x jairen voirs(creven) met sulker vurw(er)den ende condicie(n)/
oft de vors(creven) h(er) gregorijs bynne(n) den voirs(creven) x jaire(n) aflivich wordde/
oft den vors(creven) outaer dae(re)nbynne(n) p(er)muteerde ende alsoe den voirs(creven) beempt/
bijden toecomen(de) recteur vanden voirs(creven) recteur outaer den voirs(creven) janne/
ontogen wordde dat in dien gevalle de vors(creven) h(er) gregorijs soe vele/
doen sal ende dat besorghen het sij aen sijn erfgename(n) als dan wesen(de)/
oft ande(re)n p(er)soene(n) dat sij voir elck jair den selve(n) ja(n)ne alsoe gebreke(n)/
van sijner hueringe(n) restitue(re)n sulle(n) iiii(½) g(ri)pen elck g(ri)pe voir xl pl(a)c(ken)/
gerekent ende es vurw(er)de dat de voirs(creven) jan houwez sal thout/
opden voirs(creven) beempt staen(de) Gheloven(de) opde voirs(creven) manie(re) de vorscr(even)/
h(er) gregor(ijs) renu(n)cians p(ri)vilegiis univ(er)sitat(is) den vors(creven) janne van chy(n)noet/
vander voirs(creven) hueringen tegen eene(n) yegelijken gerecht warant te zijne/
h(ier) af es borghe des vors(creven) h(er) gregorijs als p(ri)ncipael schulde(re) indivisi(m)/
jan le berquier gheheeten vanden broeke wonen(de) inde p(ro)chie van nethe(n)/
zone wijlen jans Et p(rim)[(us)] cor(am) oppend(orp) absoloens dec(embris) vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator