SAL8140, Act: V°172.2-R°173.1 (294 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°172.2-R°173.1  
Act
Date: 1471-01-16

Transcription

2020-12-28 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat jan de beye(re) die voe(r) gebreck va(n) zeke(re) lijftochte(n)/
met leveri(n)gen nae d(er) stat recht va(n) loven(e) hem gedae(n) in handen/
hebben(de) en(de) houden(de) is een bosch gehete(n) wijsittert toebehoe(re)nde den/
eerwerdige(n) hee(r) he(re)n wille(m)me va(n) grymberge(n) proefst va(n) loven(e)/
gemeynt heeft en(de) gesustineert dat hij den how vande(n) bossche die/
hij meynt nu houbeer te sijne houwe(n) soude moge(n) o(m)me d(aer) af te/
neme(n) betalinge va(n) sine(n) gebreke(n) d(er) lijftochte(n) vors(creven) mids die(n) dat/
den selve(n) houw groetgenoech is va(n) houte en(de) va(n) wasse en(de) dat/
hij doen dien soude moge(n) [houwen] gelijc derfgename(n) dat soude(n) moge(n) doen d(aer)/
af de vors(creven) h(er) wille(m) va(n) grymb(er)ge(n) en(de) ja(n)nes de dond(ere) sijn p(ro)cur(eur)/
meynde(n) dat dat alsoe niet sculdich en wae(r) te gesciedene gem(er)ct/
dat wair is dat den vors(creven) bosch leeght in x houwe(n) om elx/
jairs te houwene vi boend(er) als die x jair out sijn en(de) datme(n)/
van ouden tijde(n) gewoenlic es geweest te houwene als den/
houw x jair out es en(de) dese(n) tegewordige(n) houw d(aer) questie om is/
en es m(aer) ix jair out en(de) al mach oic den gront va(n) dese(n) houwe/
vruchtberig(er) sijn va(n) wasse alsoe dat thout va(n) die(n) houwe groet(er)/
mach sijn dan van and(ere)n plaetsen soe en mach d(aer) o(m)me douwe/
gewoente en(de) den aert va(n) houwene niet gemuteert worden/
De vors(creven) beye(re) es oic v(er)doelt nae recht in dien dat hij meynt dat/
hij den bosch also ontvrome(n) soude moge(n) gelijc een erfma(n) soude moge(n)/
doen meynen(de) mids dien de p(ro)cur(eur) des proefsts vors(creven) dat jan de/
beye(re) mette(n) vors(creven) houwerie v(er)beide(n) sal totte(n) naeste(n) jae(r) dat hij/
x jair out sijn sal En(de) de questie va(n) dese(n) [comen] is voir de(n) rade vand(er)/
stat soe es get(er)mineert dat eve(n) v(er)re de vors(creven) p(ro)cur(eur) des vors(creven) p(roe)fsts
//
thoent datme(n) den bosch va(n) wijsittert gemeynichlic va(n) oude(n) tijde(n)/
gewoenlic is te houwen(e) te x jare(n) dat dan de vors(creven) jan de beye(re)/
v(er)beide(n) sal o(m)me dien te houwen(e) totte(n) naeste(n) jae(r) actu(m) in pleno (con)silio/
januarii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator