SAL8140, Act: V°178.1 (304 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°178.1  
Act
Date: 1471-02-11

Transcription

2021-01-07 by Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) (et)c(etera) burg(er)meest(ere)n (et)c(etera) saluyt met kennissen/
der wairheit doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons/
come(n) es in p(ro)pren p(er)soene jan roelants zone lodewijcx roelants alsnu/
t(er) tijt burg(er)meest(er)s der stad van loven(e) ende heeft in ald(er) best(er) forme(n)/
en(de) w manie(re)n soe dat nae recht best sal diene(n) ende behoe(re)n volcomelijck/
ghemechticht ghesedt geordineert en(de) geconstitueert ende met desen l(ette)ren/
v(er)mechticht sedt ordineert en(de) (con)stitueert meest(er) lodewijken roelants/
sine(n) bruede(r) tyerst uute(n) broode des voirs(creven) lodewijcx sijns vad(er)s wettelijck/
ghedaen sijnde lodewijken baets secretar(is) der stad van loven(e) en(de) ja(n)ne/
van cobbenbosch gheheete(n) cortjans ende elken van hen besund(er)t O(m)me alle/
en(de) yegewelke desselfs jans goede chijsen renten pachten jairgulde(n) v(er)valle(n)/
lijft(ochten) ende schulde(n) te loven(e) ende elswair tot wat steden ende plaetssen/
oft aen wat goiden oft p(er)soene(n) dat dat sijn mach oft ghebue(re)n sal mogen/
Te mane(n) te eysschen(e) opte bue(re)n inne te heffen en(de) tontfanghe(n) ende/
van allen ghehaven(en) v(er)schinen(en) renten chijsen v(er)valle(n) en(de) schulde(n) behoirlijke/
en(de) behoeflijke den ghene(n) des behoeft quijtan(cien) te gheven(e) ende die goede/
chijsen renten pachte(n) v(er)vallen jairgulde(n) den sculde(r) oft noot zij met/
rechte tot allen plaetssen ende voir alle rechte(re)n d(aer) dat behoe(re)n en(de) behoeve(n)/
sal moghen te v(er)volgen(e) en(de) derflich(eit) en(de) p(ro)prieteyt van dien te bedingen(e)/
ende alle pointen ende artijclen van rechte d(aer) toe nae recht oft costume/
vanden plaetsen dienen(de) te houden(e) en(de) te v(er)waren(e) totten ynde uut vande(n)/
rechte met vonnissen te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e) uutsedt en(de) composicie te/
maken ende allet ghene d(aer) inne te doene en(de) te vorderen(e) inde(n) rechte/
en(de) and(er)ssins ghelijck de voirs(creven) jan roelants selve soude moghen doen wart/
dat hij ald(aer) p(rese)nt ende voir oeghen wae(r) p(ro)mittens rat(um) (et)c(etera) due(re)nde (et)c(etera)/
cor(am) roelants p(re)d(i)c(t)o bug(imagistr)[o] roelofs vos scab(inis) febr(uarii) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator