SAL8140, Act: V°182.3-R°183.1 (308 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°182.3-R°183.1  
Act
Date: 1471-02-18

Transcription

2021-01-11 by Dominique Van Daele
It(em) gheert van dieven ende henrick de grove zone wijlen henricx/
beyde wonen(de) te wijchmale in p(rese)nc(ia) hebben ghenome(n) ende bekent dat/
sij ghenome(n) hebben onghesundert ende onv(er)scheyden ende elck voir al van/
h(ere)n hectoren pauwels prieste(r) als p(ro)cur(eur) des groot gasthuys te loven(e)/
enden name en(de) van weghen desselfs gasthuys drie boend(er) lants/
ghelegen in twee stucken te wijchmale opt borrevelt dair af deen/
stuck houden(de) sesse dach(mael) paulo ghelegen es tusschen de strate ald(aer)/
in beyden zijden ende bijden goiden she(re)n van gheete ende dand(er) stuc houden(de)/
oick vi dach(mael) paulo gheleghen es tusschen de strate ald(aer) de goide she(re)n/
van gheete ende de goede raes vander lynden Te houden(e) ende te hebben/
van halff meerte dat sijn sal a(n)no lxxii eene(n) t(er)mijn van xii jairen/
lanck due(re)nde deen nae dande(r) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs/
dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me seven mudden rox goet ende paijabel met/
wanne ende met vede(re)n wel bereydt der maten van loven(e) alle jaire/
tsinte andriesmisse ap(oste)ls te bet(alen) ende te loven(e) int voirs(creven) gasthuys/
te leveren(e) jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne als/
v(er)volghde d schout dierste betalinghe van sinte andriesmisse ap(oste)ls/
naestcomen(de) ov(er) ii jair ende niet eer Met vurw(er)den dat de voirs(creven) wynne(n)/
tvoirs(creven) lant wel ende loflijck wynne(n) werve(n) ende mesten sullen ghelijck regenoete(n)/
bove(n) ende benede(n) ende tot hue(re)n afscheyden laten ghelijck sij die bevi(n)den sulle(n)/
tot hue(re)n aencomen(en) Ende de voirs(creven) gheert ende henrick hebbe(n) malcande(re)n/
gheconsenteert ende ov(er)gheve(n) dat de voirs(creven) gheert tvoirs(creven) yerste stuck lants/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde als voir sijn ghedeelte wynne(n) ende werve(n) sal/
en(de) de p(ro)fijten dair af te he(m)wert trecken Ende de voirs(creven) henrick dander/
stucke ende de p(ro)fijten dair af comen(de) aenv(er)den ende te hemw(er)t behouden/
ende h(ier) op hebben sij malcande(re)n ghelooft ende toegeseet dat elc va(n) hen
//
beyden deen helicht vanden voirs(creven) vii mudde(n) rox jairlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde ghelden ende betalen [sal] Met vurw(er)den ende bij openbaren/
consente des eens vanden ande(re)n ond(er)sproken ghevielt oft ghebuerdet alsoe/
dat teenig(er) tijt in e(n)nigen van hen beyden d(aer) inne ghebreck viele van/
meswynnen(e) oft betalen(e) alsoe en(de) soe v(er)re dat dande(re) mids dien faute(n)/
vanden gasthuyse ghepraemt wordde dat dan de pechtinghe van/
dien in ghebreke sijnde van sine(n) stucke voirs(creven) te nyeute sijn sal en(de)/
v(er)smolte(n) alsoe v(er)re hem dat aengaen mach ende dat dande(re) van hen/
dat sal moghen aenverden ende houden van dier tijt voort den voirs(creven) t(er)mijn/
uut ende oic die ghebreke d(aer) voe(r) hij ghepraemt sal wordden aenden/
ghebreckelijken verhalen cor(am) oppend(orp) vos febr(uarii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator