SAL8140, Act: V°194.2 (331 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°194.2  
Act
Date: 1471-03-07

Transcription

2021-02-09 by Dominique Van Daele
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) die voirs(creven) dyonise lijsbetten ruttens sine(n) wive en(de)/
katline(n) van oerbeke te doene soe sijn bij handen jans vand(er) hulst vorst(er) te lov(en)/
vanden voirg(enoemde) drie sculde(re)n den voirg(enoemde) dyonijse tot behoef als voe(r)/
in handen ghesedt ende v(er)obligeert voir tvoldoen der voirg(eruerde) lijft(ochten) de/
juweelen h(ier) nae besc(re)ven Te weten(e) eene(n) gulden(en) halsbant wegen(de)/
vi(½) oncen myn ii(½) ynghelsche tot dyen eynde ghebuerdet den voirg(enoemde)/
ghehuyssche(n) oft ka(tli)[ne(n)] in toecomen(de) tijden e(n)nich ghebreck te hebben inde/
voirg(eruerde) lijft(ochten) oft ind(er) bewijsenissen der selv(er) dat sij oft and(er)e recht inde/
voirs(creven) lijft(ochten) hebben(de) sijn ghebreck aen die voirg(eruerde) juweelen sal moghe(n)/
v(er)halen ende die met rechte ten prijse van juweliers of goudsmede(n)/
hen des v(er)staen(de) v(er)coepe(n) ende ten hoechste(n) bringhe(n) Schiet d(aer) yet ov(er)/
datme(n) dat den schulde(re)n wed(er)keren sal ende oft yet gebrecht dat/
de voirg(enoemde) gehuyssche(n) en(de) ka(tli)[ne(n)] dat gebreck aen die voirs(creven) schulde(re)n v(er)hale(n) [en(de) huer ande(re) goede]/
mette(n) voirscr(even) scep(enen) br(ieven) v(er)halen sulle(n) moge(n) zond(er) argelist Ende oft de/
voirg(eruerde) ghehuyssche(n) en(de) katline and(er)s dan met v(er)coepen(e) der voirs(creven) juweele(n)/
v(er)nueght wordde(n) soe sal de voirs(creven) denijs gehoude(n) sijn de selve juweelen/
weder ov(er) te gheven(e) den ghene(n) vand(en) voirs(creven) iii p(er)soene(n) die hem vand(er) vors(creven)/
lijft(ochten) int geheele v(er)nuege(n) sal dair inne de selve drie schulde(re)n [en(de) elc va(n) he(n)] huer/
(con)sent gedrage(n) hebbe(n) en(de) d(aer) mede sal de selve denijs gestaen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator