SAL8140, Act: V°33.1 (55 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°33.1  
Act
Date: 1470-07-25

Transcription

2020-01-09 by Dominique Van Daele
It(em) symoen vander hofstad zone willems wijlen vander hofstad ende/
jouffrouwe katline van halleer sijn huysvrouwe docht(er) hee(r) willems/
van halleer ridders in p(rese)nc(ia) hebben ghekint ende ghelijt wettelijken/
vercocht te hebben gerard(e) van baussele secretar(is) der stad van loven(e)/
sesse rinssche gulden(en) van goude goede ende gheeve oft die rechte weerde/
van dien erflijker renten alle jaire opden yersten dach van meye te bet(alen)/
den voirs(creven) gerard(e) sine(n) oiren erve(n) ende naecomelinghe(n) erfl(ic) in toecomen(de) tijde(n)/
Ende telken t(er)mijne als vervolghde schout welke erflijke rente de voirs(creven)/
ghehuysschen tot hue(re)n coste ende laste den voirs(creven) gerarde ghelooft hebben/
tot sijnre manissen wel en(de) loflick ende nae den rechte te besetten(e) en(de) te v(er)panden(e)/
aen ende op alle de leengoede des voirs(creven) symoens ghelegen te cortbeke ov(er)loe/
ende dair toe soe vele te doene dat den voirs(creven) gerard(e) ende sine(n) naecomelinge(n)/
ghenoech sal sijn ende vaste Met sulker condicien dat de voirs(creven) ghehuyssche(n)/
oft huer naecomelinghe(n) de voirg(eruerde) vi rinsche guld(en) erfrente(n) zulle(n) moghe(n)/
quijten van meydaghe naestc(omende) ov(er) vijff jairen elken pe(n)ninck d(aer) af met/
xvi rinssche gulden(en) van goude goet ende ghinghe oft de gherechte weerde/
dair af ende met vollen renten Ende hebben voort ghelooft de voirg(eruerde) gehuyssche(n)/
den voirs(creven) gerard(e) inder voirs(creven) guedinge(n) ende veronderpendinghe(n) hem ende/
sijn voirs(creven) rente tot ewighen daghen quijt te houden(e) van allen bede(n) laste(n)/
van orloghen ende ande(re)n imposiene(n) hoedanich die sijn mochte(n) die opde/
voirs(creven) rente h(ier)naemaels mochte(n) come(n) oft ghesedt wordden Hebben voorts/
toegeseet versekert ende ghelooft de selve ghehuyssche(n) on indivisi(m) dat de/
voirs(creven) leengoede jairlix t(er) goeder estimacien vanden vynders vande(n) hove/
wel ghelden souden ende weerdt sijn elff rinssche guld(en) erfl(ic) ende d(aer) boven/
ende oft die argher bevonde(n) wordden dat sij dat altijt den voirs(creven) gerard(e)/
sullen oprichte(n) ende voorts wel ende loflick verond(er)pande(n) met ande(re)n goede(n)/
alsoe dat den selve(n) gerard(e) sine(n) oire(n) ende naecomlinge(n) vast en(de) genoech sal/
wesen Voort hebben gelooft de voirg(enoemde) symoen en(de) jo(u)ffr(ouwe) katline sij(n) huysvr(ouwe)/
ind(ivisim) den voirs(creven) gerard(e) vanden goede(n) die h(ier) voe(r) v(er)onderpant sullen wordde(n)/
ende voirgeruert staen altijt ghenoech te doene oft den selve(n) gerard(e) d(aer) af/
ergerens te nauwe gheschiet wae(r) ende die voir ombeco(m)mert leengoet te/
warande(re)n [p(ro)ut] cor(am) vos wynghe julii xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator