SAL8140, Act: V°44.1 (70 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°44.1  
Act
Date: 1470-08-09

Transcription

2020-02-05 by Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) dien dese l(ette)ren ghetoent zullen wordde(n) burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raid der stad van loven(e) saluyt met kennissen der wairh(eit)/
want godlick es der wairheit ghetuyge te gheven(e) in allen rechtv(er)dighe(n)/
ende ghewairghen zaken besundert alsmen dair toe versocht es soe/
eest dat wij ten v(er)sueke jans van eycke wettich zone henricx van eycke/
pelletiers certifice(re)n voir die gherechte wairheit dat opden dach/
van heden come(n) en(de) p(er)soneelijken v(er)schene(n) sijn in onsen raide de eerbe(re)/
p(er)soene(n) h(ier) nae ghenoempt ingeseten poirte(re)n van des(er) stad wettich van/
bedde ende weerdich van gheloeve dair af de jonxste out was lvi[tich]/
jair ende dair bove(n) Te weten(e) andries de nausnide(re) jan stercke frissen/
van zellair smet arnt vanden zavelpoele jan vander biest molde(r) ende/
willem pauwels Draghen(de) ende tuyghen(de) eendrechtichlijken bij hue(re)n/
eede(n) die sij dair o(m)me bij stavi(n)ghen jans die coninck vorste(r) en(de) diene(r)/
onss(er) ghened(ichs) she(re)n tsh(er)toghen in sijnre stad van loven(e) lijflijken ten heyligen/
deden dat hen wel kenlick es ende wel voir steet dat sij ghekint hebbe(n)/
eene(n) gheheeten mathijs van eycke pelsmake(r) doen hij leefde die woenechtich/
was in sinte qui(n)tens strate te loven(e) ende dat de selve mathijs sitten(de) in/
wettighen huwelijken met sijnre huysvrouwen hadde eene wettighe gebuerte/
gheheeten henric vander selv(er) sijnre huysvrouwen gheheeten henrick die/
insgelijcx dambacht vanden pelsmake(re)n hanteerde Ende dat de selve/
mathijs in vollen stoele sitten(de) ende sijn voirs(creven) huysvrouwe leven(de) gecreech/
ende ghewan aen eene blinde vrouwe eene(n) bastaert zone gheheete(n) tijsken/
die was ghemeynlijck gheheeten tijsken die blinde om dat hij sijnre moeder/
die blindt was plach te leyden(e) Te dyen eynde dat hem eenyeghelijck/
dien dat aengae(n) mach te voirde(r) moghe weten te vueghen(e) en(de) des/
torcond(en) (et)c(etera) cor(am) roelants burg(imagistr)[o] et alsoloens lynden scab(inis) aug(usti) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator