SAL8142, Act: R°131.1 (225 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°131.1  
Act
Date: 1473-11-04

Transcription

2021-02-14 by Véronique Bavin
It(em) na dien dat roeland wilen van bourgevail hem verbonden hadde met/
scepen(en) brieven van loeven int jair xiiii[c] lxi junii xviii aen wille(m)me/
de met onsen ingeseten poirte(r) en(de) katlinen zijnre dochter in vier/
ryders lijftochten te xxvi stuv(er)s tstuck ten live des voirs(creven) willems/
ende zijnre dochter en(de) des langhste(n) leven(de) van hen beiden ende/
de selve wilen roeland ten tijde vander obligacien vander vors(creven) lijft(ochten)/
ter meerder vestich(eit) met den he(re) ende scepen(en) onss gened(ichs) h(ere)n in/
zijnre stad van loeven pandsgewise in handen gesett hadde een(en)/
guldenen halsband staende int formalet drie robbijne iii p(er)len en(de)/
inden middelt eenen saffier met eenen guldenen rynghe dair inne/
staende eenen robbijn all tsamen wegende twee oncen en(de) eenen/
yngelsche troysch ende de voirs(creven) willem over de vors(creven) pande/
voe(r) tvoldoen zijnre scepen(en) brieve voirs(creven) tvo(n)nisse genomen hadde/
So es achtervolgende dien met brieven vander stad gescreven aen/
janne van dyon en(de) der weduwen bernards wilen van bourgevail/
sone des voirs(creven) wilen roelands nu werdynne des voirs(creven) jans van/
dyon en(de) met den selven brieven gecundicht en(de) gewairschout eve(n)v(er)re/
zij inden name van hen selven oft inden name vanden gebortighen die/
bernarde behouden heeft inde(n) voirs(creven) verpanden juwelen e(n)nich recht/
meynden te hebben oft tegen de execucie der selver voe(r) tvoldoen der/
voirs(creven) lijftocht yet wouden zeggen dat zij des comen waren tot/
eenen zek(ere)n daghe nu overleden zijnde met intimacien oft zij te/
dien daghe niet en quamen noch en zouden datmen dan dien ov(er)leden/
zijnde den voirs(creven) wille(m)me dexecucie vanden vercopen om de juwele(n)/
voirs(creven) ten hooghsten te bringhen trecht soude doen ende laten gescien/
om aen de pe(n)ninghen dairaf comende hem vander principaelder/
lijft(ochten) en(de) achterstelle der selver te verrichtene ende want de/
voirs(creven) jan van dyon zijn huysvrouwe noch heure geboerte die/
zij heeft behouden vanden voirs(creven) wilen bernarde ten vors(creven) dage/
niet gecomen en zijn noch gesonden en hebben So heeft de vors(creven)/
willem ter p(rese)ncien vanden burg(er)meester ende raide vander stad/
van lov(en) begheerd aengehoirt te hebben henricken vanden zijpe/
geswoe(re)n bode der stad van loeven oft hij met de brieve vors(creven) ged(ra)gen/
en heeft aen den voirs(creven) janne van dyoen ende zijnre huysvrouwen/
en(de) hen die brieve gegeven en(de) gep(rese)nteert zijnen eed wellck henrick/
gemaend vanden burg(er)meester op zijnen eed gedraghen heeft also/
bij hem gedaen te zijne dwelck de vors(creven) willem beg(er)t heeft in/
memorie(n) gestelt te worden om hem te moegen dienen in tijden en(de)/
wile(n) hem dat van node sal moegen wesen en(de) behoeven Act(um) in/
(con)silio nove(m)br(is) iiii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus