SAL8142, Act: R°170.1-V°170.1 (292 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°170.1-V°170.1  
Act
Date: 1473-12-04

Transcription

2020-10-24 by Véronique Bavin
Cond zij allen lieden dat goird couwens woenen(de) te glabbeke/
in teg(enwordicheit) (et)c(etera) heeft genomen en(de) bekendt genomen te hebben van/
h(ere)n jacoppen uuten lyemi(n)ghen he(re) te wanghe (et)c(etera) ridder thoff/
desselfs h(ere)n jacobs gelegen te glabbeke met den huysen hoven wynnen(de)/
landen beemden eeusselen en(de) allen ande(re)n heuren toebehoirten/
gelik(er)wijs de selve goird tvors(creven) hoff [en(de) goede] in pechtingen gehouden/
heeft. Te houden te hebben ende te wynnen van halfmerte/
lestleden eenen t(er)mijn van acht jairen langh deen na dander/
zonder middel volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om/
de so(m)me van eenen(de)tseventich zacken corens goeds en(de) payabels cu(m) va(n)no (et)c(etera)/
der maten van thienen ende pacht van glabbeke ts(in)t andriesmisse/
apostels te betalen en(de) te loeven oft zo verre daert den vors(creven)/
h(ere)n jacoppen gelieven sal te leve(re)n den selven h(ere)n jacoppen alle/
jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde (et) quo(li)[b](et) ass(ecutu)[m] Ende oic voe(r) en(de)/
om drien(de)vijftich hollan(sche) gulden(en) goed en(de) ghinghe te zesthien/
stuv(er)s tstuck alle jaire ts(in)te mertensmisse te betalen inder/
voirs(creven) manie(re)n It(em) heeft de vors(creven) [wyn] noch genomen en(de) bekendt/
genomen te hebben vanden voirs(creven) h(ere)n jacoppen den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde eenen beemd geheten nattruyenhout dair willem/
peters deen helicht af houden(de) es jairlicx voe(r) en(de) om xxvii/
licht gulden(en) It(em) desgelijcx tdroeghtruyen hout jairlicx/
om vijf gulden hollantsche It(em) den wuwer bynnen den/
voirs(creven) hove gelegen om vier gripen te weten xl pl(a)c(ken) brab(ants)/
payments voe(r) elke gripe gerekend It(em) noch eenen beemd aen/
dbroexken gelegen om eenen gulden ryder der mu(n)ten (et)c(etera)/
It(em) noch een beemdeken achter thoff gelegen dat jan vryese/
te houden placht om thien stuv(er)s algader ts(in)te mertensmisse/
te betalen den voirs(creven) h(ere)n jacoppen jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
(et)c(etera) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Met vorwerden dat de voirs(creven) wyn alle dooft/
bynnen den voirs(creven) hove en(de) goeden wassende tegen de voirs(creven)/
h(er) jacoppen half ende half deylen sal en(de) des sal de selve wyn/
des voirs(creven) h(er) jacobs deel te loeven bringhen op zijnen cost en(de) alsmen/
dat leest dan sal de voirs(creven) h(er) jacop den lezers de dachue(re)n betale(n)/
en(de) de wyn sal hen de montcost gheven It(em) sal de voirs(creven) wyn/
de huysinghe vanden voirs(creven) hove houden vander und(er)ster rikelen/
nedelwairt op zijnen cost en(de) hij sall alle jae(re) int voirs(creven) hoff/
leve(re)n vierhond(er)t walme(re)n goed en(de) cusbaer om de huysinghe/

//
dair mede te decken en(de) alsmen daer dect plect ty(m)mert oft metst van/
ouden wercke dan sal de voirs(creven) h(er) jacop den wercklieden de dachue(re)n/
betalen sal en(de) de voirs(creven) wynne sal hen den montcost gheven/
maer oftmen daer yet wrachte van nieuwen wercke daer en sal/
de voirs(creven) wynne niet inne gehouden zijn It(em) zo wanneer men/
ald(air) enighe tiegheldaken decken sal so sal de voirs(creven) wynne/
de tieghelen dair toe sculdich zijn te halen It(em) sal de vors(creven)/
wynne den voirs(creven) h(er) jacoppen zome(re)n een rind met zijnen melckoeye(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de goede vanden voirs(creven) hove zijnen t(er)mijn/
langh due(re)nde houden wynnen werven en(de) mesten wel en(de) loflic/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) la die laten besaeyt/
en(de) gewonnen gelijc hijse vand tsijnen aencomen It(em) sal/
de voirs(creven) wynne jairlicx zijn berringhe houwen ende nemen/
op tvoirs(creven) goed dairt hem de voirs(creven) h(er) jacob bewisen sall/
ter minster schaden en(de) oft dair e(n)nighe boome v(er)droeghden/
die sal de voirs(creven) wynne moegen uutroden des zal hij voer/
elker van dien zetten twee poten vanden selven arde It(em) sall/
de voirs(creven) wynne de beemden vanden voirs(creven) goeden en(de) de grechte(n)/
veghen ruymen en(de) ryolen jairlicx wel en(de) loflic also dat dair/
bij gheen schade en come noch en geschiede It(em) oft de vors(creven)/
h(er) jacob zijn goede m(er)ghelen woude en(de) hijten cochte so es/
vorwerde dat de voirs(creven) wynne dien halen sall tsijnen laste/
It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben een tabbaert laken tsjaers/
daer voe(r) sal hij den voirs(creven) h(ere)n jacoppen twee dage corweyden/
met zijnen waghen ende p(er)den alst hem gelieft Ende alle dese/
vorwerden (et)c(etera) Ende hier voe(r) zijn borghen svoirs(creven) wynnen/
als principael sculd(ere)n en(de) elc voer all jan couwens zijn sone/
woenen(de) te byncken jan couwens soen wilen pet(er)s brued(er)s svors(creven)/
goirds peter couwens brueder svoirs(creven) goirde(n) henrick ja(n)s/
en(de) arnd vanden houte behouwde soen svoirs(creven) goirds Et/
p(ri)mus Cor(am) blanckairt hoeven dec(embris) iiii Sen(tentiatum) p(er) villi(cu)m/
de leefdale t(am)q(uam) p(ro)curatore(m) d(omi)ni jacobi cor(am) cok(eroul) reth(eman) sept(embris) xxviii/
a(nn)[o] lxxv
ContributorsWalter De Smet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus