SAL8142, Act: R°215.3 (370 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°215.3  
Act
Date: 1474-01-05

Transcription

2020-09-11 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zelen sien oft hoiren lezen burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) ende raid der stad van loeven saluut doen cond en(de) te weten/
dat voer ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone lijsbeth thijs met heuren gelev(er)den/
momboir in desen verleend ende heeft geconstitueert gesett volcome(n)/
macht p(ro)curacie ende auctoriteit gegeven bertelmeeuse vander elst gehete(n)/
vanden velde ende janne yden gesamenderhand alle en(de) yegewelke/
heure erfgoede die de selve lijsbeth liggende heeft inde prochie va(n)/
werchte(r) te beschudden te rege(re)n [en(de)] te hantplichten die te verhue(re)n ende/
met jairscharen uut te gheven die te wynnen bedinghen te wynne(n) en(de)/
te verliesen de ty(m)meringhe van eenre schue(re)n op so(m)mighe vanden/
voirs(creven) goeden staende te moegen afbreken en(de) [en(de) die te vercopen ten hoeghsten en(de) d(aer) af] xiiii rijnsch gulden(en)/
dairaf te trecken en(de) niet meer Ende oic [heeft vort den selve(n) oft deen van he(n) genoech te treck(en)?] alle heure tsijze rinte(n)/
pachten en(de) sculden te manen teyschen op te boe(re)n ende tontfanghen/
d(air) voe(r) te panden te daghen ende rastamente te leggen de selve/
tsijze rinten en(de) schulden en(de) oic de vors(creven) xiiii rijnsch(en) gulden(en)/
met rechte te v(er)volgen die te wynnen en(de) te verliesen (et)c(etera) In for(m)[a]/
salvo iusto calculo cor(am) tybe blanck(aer)t iud(oco) abs(oloens) ja(nuarii) v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus