SAL8142, Act: R°253.1 (438 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°253.1  
Act
Date: 1474-01-29

Transcription

2020-10-15 by myriam bols
It(em) andreas de voshem in p(rese)nc(ia) acht(er)volgen(de) zeke(re) vo(n)nissen tusschen den/
selve(n) andriese t(er) eenre ende janne cruyplant ter ande(re) bij scepen(en) van/
loven(e) ghewijst sijnde xx daghe in januario lestleden de selve/
andries ov(er)ghevende ov(er)draghen(de) ende trapporterende tot behoef/
des voirs(creven) jans cruyplant alsulken comescap met allen hueren/
actien rechten int(er)essen p(ro)fijten ende toebehoirten als de selve/
andries ghedaen heeft teghen eenen gheheeten henrick cocx/
van zeke(re) wijne(n) die de selve andries den voirs(creven) henricke cocx v(er)cocht/
heeft om neghen rinssche gulden(en) Heeft de selve andries tot dien/
in alder bester formen ende manie(re)n soe dat best dienen behoe(re)n en(de)/
nae recht stad grijpen mach den voirs(creven) janne cruypelant gesedt/
geconstitueert volcomen macht ende auctoriteyt ghegeve(n) en(de) verleent/
als sijne(n) wettighen p(ro)cur(eur) o(m)me de voirs(creven) comescap met alle(n) hue(re)n/
actien rechten int(er)essen profijten en(de) prijse(n) dair voir die comescap geschiet/
es aen den voirs(creven) henricke cocx met rechte te v(er)volgen(e) o(m)me die bijden/
selve(n) henricke cocx aen den voirs(creven) ja(n)ne cruyplant voldaen en(de) v(er)vult/
te wordden(e) in allen vormen en(de) manie(re)n gelijck de selve henrick/
cox die aen den selve(n) andriese schuldich es van doene Ende voort/
trecht van dien teghen den selven henricke cox voir behoirlijke gerichte/
in te setten(e) ende hem van dien ald(air) te rechte te betrecken(e) tselve recht/
van dien voort met allen t(er)mijnen vormen en(de) manie(re)n van rechten/
nae der plaetsen dair dat ghebuert te volghen(e) totten ynde uut vande(n) rechte die te wynnen(e) en(de) te verliesen(e) ende vanden ghewijsden genoech/
te doene en(de) behoerlijke quitan(cie) te geven(e) ende allet ghene te doene des/
de selve andries selve soude soude moghen doen indien oft hij tegew(or)dich/
wa(r)e Gheloven(de) voort de selve andries den voirs(creven) janne cruyplant/
behulp en(de) assistencie te doene alsoe verre dat in hun es o(m)me de voirs(creven)/
comescap te v(er)ificieren(e) in gevalle oft de voirs(creven) henrick cocx die ontkenne(n)/
woude P(ro)mitten(s) rat(um) cor(am) roelofs burg(imagistr)[o] lyemi(n)gen blanck(aer)t scabinis/
januarii xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus