SAL8142, Act: R°26.1 (42 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°26.1  
Act
Date: 1473-07-28

Transcription

2019-11-29 by Véronique Bavin
It(em) nae dien dat zeke(re) scepen(en) brieve(n) van loven(e) bekent bij m(ar)grieten/
weduwe henricx wijlen gobbelens ende aende hue(re)n zone aen janne/
gobbelens brueder des voirs(creven) wijlen arnts aen henricke quaetdolfs oick/
huer brueder vanden ii[te(n)] bedde en(de) aen janne kijnensoen van testelt en(de)/
aen willeme vanden hoevelde inden jaire van xxii[e(n)] ende de selve/
bekenbrieve bij henricke quaetolfs ov(er)ghegeve(n) wae(re)n janne joyaert/
gheheeten coisken ende de selve jan joyaert die voort ov(er)gheheve(n)/
heeft jannesse gobbelens de(n) jonghen henricke quaetolfs van morsham/
ende arnde ty(m)merman man en(de) momboir katline(n) weduwe willems/
wijlen vanden hovelde inden jaire van lv ende acht(er)volghen(de) desen/
de voirs(creven) jan gobbelens de jonghe henricke quaetolfs van morsham/
en(de) arnt ty(m)merman zone laureys man en(de) momboir katline(n) wed(uwe) wille(m)s/
wijlen vanden hoevelde gheleyt sijn totten goeden arnts gobbelens zone/
wijlen henricx int jair van lb x daghe in meerte Ende de voirs(creven) brieve/
bijder stad van aerschot alh(ier) ghebracht sijn tot behoef henricx quaetholfs/
en aerdekens gobbelens zone wijlen jans gobbelens des jonghen die wese es/
onder sijn daghe ende oick tot behoef van vrancken cley(n)mans gheheeten/
de sluyte(re) swag(er) des voirs(creven) arnts ty(m)mermans die een vanden gheleydden es/
ende totten int(er)est van eensyeghelijx van hen en(de) yegelijx and(er)s Ende/
op heden come(n) sijn voir den raide vander stad de voirs(creven) henrick quaetolfs/
inden name van hemselve(n) ende adam standaert inden name van aerdekens/
gobbelens weese voirs(creven) ende de voirs(creven) vrancke cley(n)mans voir sijn int(er)est van/
weghen arnts wijlen ty(m)m(er)mans sijns swag(er)s voirs(creven) Ald(air) de voirs(creven) henrick/
quaetolfs en(de) adam standaert seyden rechte erfgename(n) te zijne van arnde/
gobbelens ende dat alsoe dese goide op hen come(n) ende v(er)storve(n) sijn en(de) sijn in/
possessien vanden selve(n) meynende dat de voirs(creven) vrancke uut machte vande(n)/
voirs(creven) beleynde aende voirs(creven) goide egheen recht hebben en soude den voirs(creven)/
vrancken de (con)trarie houden(de) mids dien dat hij doe hij seght te laste/
stonde van zeke(re)n schulden die hij voe(r) den voirs(creven) arnde ty(m)m(er)man sijne(n)/
swag(er) die een vanden drie geleydde(n) was als momboir sijns wijfs hadde/
moete(n) betalen Es ghet(er)mineert dat die ghene die in possessen sijn/
vanden goiden zullen mogen blive(n) behouden(de) behoud(elic) oft de voirs(creven)/
vrancke meynt dat sij hem die int gheheele oft in deele tontrechte/
voirhouden dat hij van dien sijn recht mach v(er)volghe(n) voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) d(air) de ke(n)nisse van dien behoirt cor(am) duffle vice/
burg(imagistro) tybe burg(imagistr)[o] et aliis de consilio julii xxviii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus