SAL8142, Act: R°276.1-R°277.1 (484 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°276.1-R°277.1  
Act
Date: 1474-02-14

Transcription

2020-10-27 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten(e) dat opden dach van heden/
voir ons comen es in p(ro)pren p(er)soene cornelie docht(er) jacops wijlen/
vander capellen nu t(er) tijt wettighe medeghesellyne hubrechts van/
straten ons ingheseten poirt(er)s ende heeft in alle der bester vormen/
en(de) manie(re)n soe dat nae recht best mach diene(n) en(de) behoe(re)n en(de) stat g(ri)pen/
bij oppenbaren (con)sente desselfs hubrechts huers wettichs mans dair/
teghewoirdich staen(de) gheconstitueert ghesedt en(de) volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auctoriteyt ghegeve(n) zonder wederroepen meester janne vander capelle(n)/
hue(re)n brueder pete(re)n bazelijs en(de) boudewijne gheertssoen en(de) elken van hen/
besundert o(m)me alle ende yeghewelke huer goede erven en(de) huysen/
v(er)vallen arriragien schulden en(de) p(ro)fijten der selver die sij nu heeft oft/
naemaels vallen mochten oft toecome(n) inden lande van zelant ende/
bewynde aldair gheleghen hoedanich die sijn Te verwarene te regeren(e)/
oft in hueringhe met jairscharen uut te gheven(e) die hueringhe rente(n)/
en(de) p(ro)fijten van dien te mane(n) teysschen optebue(re)n en(de) tontfanghen teghen oft/
aen wat p(er)soene(n) oft goide dat dat sijn mach dair voe(r) te panden(e) te dagen(e)/
te beleyden(e) ende rastamente te doen leggen(e) die met rechte texeque(re)n/
te vervolghen ende te vorde(re)n nae costume en(de) ghewoenten vanden plaetsse(n)/
dair dat ghebuert oft behoe(re)n sal oft behoeven soude moghen Ende op dats/
noot ghebuerde vor alle rechte(re)n het sij inden voirs(creven) lande van zeelant/
oft ande(re)n landen oft plaetssen gheestelick en(de) weerlick die zaken in ae(n)legg(er)s/
oft verweerd(er)s stad te rechte te bedinghen(e) ende tghedinghe te consteste(re)n te/
decline(re)n te exp excipieren(e) te reco(n)venieren(e) te verantw(er)den(e) te bescudden(e)/
alle gheluften ende libelle ov(er) te gheven te nemen(e) te replicieren(e) te/
dupliceren(e) alsoe wale int p(ri)ncipael als in accessoer alsoe dicke ende/
menichwerve(n) als des te doen sal sijn ghetuyghen met rechte versueke(n)/
bedwonghen te wordden tot hue(re)n deposicie(n) ende die te leyden(e) der/
wederp(ar)tijen ghetuyghen te sien en(de) horen sweren die te batte(re)n ende/
huere desposicie(n) te wederleggen altijt als des behoeve(n) oft nae recht/
sal diene(n) ende ghelijck dat behoren sall Al des voirs(creven) es met rechte/
te wynnen en(de) te verliesen die vo(n)nissen van dien alsoe waele int(er)locuteur/
als diffinitijf te verwachten dair af ende van allen beswaernissen te/
appelleren(e) ende die appelacien te vervolgen(e) dair en(de) soe dat behoirt/
tghewijsde te vervolghen ende te doen exeque(re)n en(de) alle behoirlijke/
eede inden name der voirs(creven) cornelien te doen oft huer(er) wederp(ar)tijen/
ov(er) te gheve(n) alle beneficie(n) van rechte [t(er) plaetsse(n)] dair dat behoeve(n) soude moghe(n)
//
te verwerven composicie ende mynlijke yffeninghe van al/
des voirs(creven) es te maken den schulders van des sij oft e(n)nich van/
hen hebber van des(er) p(ro)curacie(n) ontfanghen sullen te quite(re)n/
en(de) quitan(cie) te gheven Ende voert o(m)me alle de voirs(creven) goede erve(n)/
en(de) huysen te vercoepen(e) te versetten(e) ende te belasten(e) ende den/
coepers dair af guedinghe en(de) behoirlijke vestich(eit) en(de) behoefte(n)/
te doene dair op ende dair af inden name en(de) van weghen/
der voirs(creven) cornelien behoirlick te werpen en(de) te verthijen en(de)/
waerscap ende ghenoegh doen dair af te doen en(de) te gheloven/
De welke vercoepinghe guedinghe belastinghe en(de) vestichheyd(en)/
mett(er) gheluften van warandeerscape en(de) ghenoech doene die/
bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft e(n)nighen van hen ghedaen wordden de voirs(creven)/
cornelie [bij (con)sente] des voirs(creven) huer(er)s mans nu alsdan ghelooft heeft en(de)/
ghelooft van weerden te houden ende van wettelijke(n) machte te/
houden ende te voldoene in alsulke manie(re)n oft de selve/
cornelie de voirs(creven) vercoepinghe guedinghe vestich(eit) ende gelufte(n)/
van warandeerscape ende ghenoech doene in hue(re)n p(er)soen voir/
hoff ende hee(re) dair af die goede resorte(re)n ghedaen hadde al/
nae recht costume en(de) ghewoente vanden plaetssen dair dat/
behoe(re)n ende behoeve(n) soude moghen oft dair de selve goede/
gheleghen wa(r)en Ghevende voort de voirs(creven) cornelie met (con)sente/
des voirs(creven) hubrechts huers mans den voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s ende/
elken van hen volcomen macht en(de) auctoriteyt o(m)me van allen/
den goeden het sij huysen erven oft ande(re) als jacoppen peter/
danck(art)ssoen hue(re)n zone die sij behouden heeft van wijlen/
pet(ere)n danckartssoen hue(re)n yersten man die den selve(n) jacoppe(n)/
uut doode wijlen sijns vaders voirs(creven) [v(er)storve(n)] oft mids dien dat de vors(creven)/
cornelie tot hue(re)n tweesten huwelick ghetoghen es v(er)schene(n)/
sijn oft hem toebehoren in e(n)nig(er) manie(re)n sijn porcie ende/
ghedeelte der selver goede met allen hue(re)n rechten actie(n) en(de)/
int(er)est en(de) ande(re)n hue(re)n toebehoirten te assigne(re)n en(de) nae recht/
dair af bewijsenisse en(de) ghenoech doen te doene Ende dan voort/
die selve goide bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elken van hen geregeert/
en(de) gemanutracteert te wordde(n) de p(ro)fijten en(de) vervallen vande(n)/
selve(n) metten acht(er)stellighe(n) schulden op te bue(re)n en(de) tontfanghe(n)/
en(de) quitan(cie) dair af te gheven Ende voirtaen g(e)n(er)alick ende/
sp(eci)alick allet ghene dair inne te doene en(de) te vorde(re)n dat de
//
voirs(creven) cornelie bij consente als voe(r) selve soude moghe(n)/
doen oft vorde(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n waert dat sij telker tijt/
en(de) plaetssen teghewoirdich ende voir oeghen wa(r)e Ende soe/
wes bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur)s in e(n)nich van des voirs(creven) es begonnen/
oft inne ghesteken wa(r)e van rechtvorderinghen oft and(er)s dat/
dat dande(re) van hen sal moghen volynden voorts vorde(re)n/
middelen en(de) (con)tinue(re)n soe menichwerve(n) dat ghebue(re)n sall/
zonder yemans wedersegghen Gheloven(de) voir ons de voirs(creven)/
cornelie bij huer(er) trouwen in statt van wettig(er) eedt bij/
consente des voirs(creven) huers mans opte verbintenisse van allen/
hue(re)n goiden teghewoirdich ende toecomen(de) beruerlick ende/
omberuerlick hoedanich die sijn wair sij gheleghen sijn oft/
bevonden mochten wordden goet vast ghestedich onv(er)brekelick/
en(de) van weerden te houden tot ewighen daghen voir huer/
hue(re)n erve(n) ende naecomelinghe(n) allet ghene des bijden voirs(creven)/
p(ro)cur(eur)s oft den eene(n) van hen in des voirs(creven) steet e(n)nichsins gedae(n)/
en(de) gevord(er)t sal wordden in e(n)nig(er) manie(re)n alle arghelist uut/
ghescheyden cor(am) roelofs burg(imagistr)[o] lyemi(n)ghen blanck(aer)t iu(doco) abs(oloens)/
scabinis febr(uarii) xiiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus