SAL8142, Act: R°283.1 (491 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°283.1  
Act
Date: 1474-02-14

Transcription

2020-10-30 by myriam bols
It(em) allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten dat op heden voer ons comen/
es in p(ro)pe(re)n p(er)sone henrick de walsscht woenen(de) te p(er)weiz inden/
roeden leeu en(de) heeft geordineert gestelt ende gemaict en(de)/
met des(er) l(ette)ren ordineert stelt en(de) maict zinen p(ro)cureur ende/
voergange(r) symoene de sprenghe(re) zijnen brued(er) vanden iersten/
bedde in allen des voirs(creven) constitueerd(er)s saken geschillen en(de)/
bederven die hij nu te doen heeft oft namails hebben sal in aenlegg(er)s/
of verweerd(er)s stad hoedanich die zijn Gevende en(de) verleenen(de)/
de vors(creven) constitueerder den voirs(creven) zijnen p(ro)cureur volcomen macht/
auctoriteit en(de) zunderlinghe beveil alle de selve saken met rechte/
te verwaren te beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen tallen/
plaetsen en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken daer dat behoeve(n)/
sal moegen Ende desgelijcx om alle des voirs(creven) constitueerders/
tsijze rinten pachten en(de) ande(re) sculden diemen hem nu sculdich es/
of namails wesen sal te manen teysschen op te boe(re)n ende/
tontfanghen den sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt te schelden/
en(de) quitancie te gheven d(aer) voe(r) te panden te daghen en(de) rastame(n)te/
te leggen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ghe d(aer)af te maken en(de)/
oic de selve tsijze rinten pachten en(de) sculden met rechte te v(er)volge(n)/
en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen/
en(de) voer alle gerichten dair dat behoeven en(de) te doen sal wesen/
en(de) alle pointen en(de) articulen van rechte d(aer)toe te vord(er)en die na/
recht of costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoiren moege(n)/
En voerts alle tghene (et)c(etera) geloven(de) vast cu(m) (com)put(acione) (et) revoc(acione)/
cor(am) tybe burg(imagistro) m(er)cels lynden febr(uarii) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus