SAL8142, Act: R°286.1-V°287.1 (495 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°286.1-V°287.1  
Act
Date: 1474-02-18

Transcription

2020-10-31 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat symoen de plueghe(re) van libbeke in p(rese)ncia (et)c(etera)/
heeft genomen en(de) bekindt genomen te hebben van meester janne en(de)/
lodewijcken van overwynghe gebruede(re)n en(de) joff joff(rouwe) katlinen/
van overwynghe heurer zuster weduwe henricks wilen/
vanden berghe dwynhof der selver gebruede(re)n ende zuster/
geheten patreys hof met den huysen hoven wynnen(de) landen/
beemden eeusselen en(de) ande(re)n heuren toebehoirten gelegen te/
libbeke Te houden te hebben en(de) te gebruycken van hafm(er)te/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jairen langh deen na/
dander zonder middel volgende elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de)/
te weten tvoirs(creven) hoff met den [de voirs(creven)] wynnen(de) landen voe(r) en(de) om de/
helicht vruchten vanden vruchten jairlicx d(aer) op wassende ende/
de voirs(creven) beemden en(de) eeusselen voe(r) ende om neghen rijnsch(en)/
gulden(en) goed ende ghinghe ende zeven gripen te xl pl(a)c(ken) tstuc/
alle jaire ts(in)te mertensmisse te betalen te weten elcken vanden vors(creven)/
gebruede(re)n ende zuster tderdel van iiii rijnsch(en) gulden(en) vanden/
vors(creven) thien rijnsch(en) gulden(en) en(de) dande(r) v rijnsch(en) gulden(en) en(de)/
vii gripen der voirs(creven) joffr(ouwe) katlinen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken termijne alse vervolghde schout Heeft voert genome(n)/
de voirs(creven) wyn de tegen den voirs(creven) meester janne een eeusselken ooh/
den selven meest(er) janne toebehoiren(de) gelegen neven tdroegh eeussel/
van patreys en(de) de cattestrate ald(aer) den selven t(er)mijn langh/
te houden(e) voe(r) en(de) om zess stuv(er)s den vors(creven) meest(er) janne/
te betalen ten vors(creven) t(er)mijne (et) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Ende es vorwerde/
en(de) condicie dat de voirs(creven) wyn jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ten behoirliken tijde de voirs(creven) wynnende lande wel en(de) loflic wynne(n)/
werven ende driven sal op heur getidege voren gelijc reengenote(n)/
boven en(de) beneden It(em) ten oeghste alse de vruchten tijdveerdich/
en(de) tijp zijn so sa[e]lt de wynne den vors(creven) gebrued(ere)n en(de) zust(ere)n/
laten weten wanneer men die bynden sall om dair tegen te/
comen en(de) te seynden en(de) als die gebonden zijn salmen die ond(er)vue(re)n/
en(de) der voirs(creven) gebrued(ere)n en(de) zuster deel ierst in heur schue(r) va(n)/
stucke te stucke vue(re)n en(de) de wynne zal zijn helicht vue(re)n inde/
nederste schue(r) en(de) de wynne sal moegen dersschen alst hem/
gelieven sal tot zaetcoirne oft brootcoirne mair de vors(creven)/
uutghevers en selen niet moegen doen dersschen voe(r) s(in)te m(er)tensmisse/
en(de) dan zelen zij van heurer helicht den dersschers de dachue(re)n/
gheven en(de) den montcost en(de) te henw(er)t nemen alle tgreyn en(de)
//
crynsen dat vand(er) selver heurer helicht comen sal dwelc de wyn/
hen te loeven bringhen sal en(de) de wyn sal hebben alle tcaff en(de)/
overcair en(de) oic alle tstroe om dat met zijnen beesten int vors(creven)/
hof te etten en(de) dairaf mest te maken en(de) dat op de voirs(creven) lande/
vue(re)n tot heuren meesten p(ro)fijte zonder op e(n)nighe buyten lande/
te vue(re)n vanden meste oft yet anders dat opte vors(creven) lande sal wassen/
It(em) de wynne sal devene zayen op ii voren en(de) gherste op drie/
voren en(de) niet min It(em) de wyn sal jairlicx m(er)ghelen (½) boender/
lands en(de) dien mergel op zijnen cost halen en(de) in elc dachmail/
leggen vijf voeder mergels met iii p(er)den oft vi voeder met ii/
p(er)den en(de) dat den m(er)ghel cost op den poel zelen de vors(creven) uutghev(er)s/
betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) uutghevers geve(n)/
iii[c] walms om inden selven hove te verdeckene en(de) watmen dair/
maict van ouden wercke d(air)af zelen duutghevers de dachue(re)n/
betalen en(de) de wynne den montcost Ende watmen dair maict/
van nieuw(er) ty(m)meringhen d(air) inne en sal de wynne niet gehouden/
zijn ten wa(r)e dat behoefde tsjaers eens eenen ty(m)merman ald(air)/
te comen den welken de selve wyn iiii daghe den montcost/
gheven sal It(em) sal de selve wynne de huysinghe vanden/
voirs(creven) hove houden op zijnen cost vander und(er)ster rikelen tot der/
platen toe en(de) oic op zijnen cost doen maken ende repare(re)n tghene/
des zijn beesten zelen moegen breken It(em) de wynne sal hebbe(n)/
half dooft dat bynnen den hove wassen sall en(de) dand(er) helicht de/
voirs(creven) uutghev(er)s en(de) de wyn sal hen heur gedeelte te loeven leve(re)n/
It(em) duutghevers en(de) de wynne zullen den lezers vanden oofte/
gelijc heur dachue(re)n betalen en(de) te gelike betalen zetten mair de/
wynne sal hen den montcost gheven Des sal de wynne de boomen/
doen vaghen en(de) tverdroeghde hout doen uuthouwen en(de) de boome/
te wynte(r) doen ontgraven It(em) de wynne sal hebben alle tstrunchout/
dat gewoenlic es te truncken om de goede d(air)mede te bevreden en(de) tot/
behoef van zijnre berringhen uutgenomen thout staende aen derve/
dat h(er) henrick wilen van overwynghe anderwile gecocht en(de) vercregen/
heeft tegen henricken van pulle symoene de briede(re) en(de) den kynd(ere)n/
ty(m)mermans welc hout de selve uutghevers tot behoef van/
heurer berringhen hebben en(de) behouden selen It(em) en sal de/
voirs(creven) wynne egheen bewyndt hebben int ov(er)ste schue(r) noch inde/
wuwers int duyfhuys noch inde came(r) staende boven den wynhof/
noch beneden noch boven en(de) dat de voirs(creven) wynne jairlicx hebben
//
sal tduyvenmest vanden voirs(creven) duyfhuyse It(em) en sal de voirs(creven) wynne/
opte voirs(creven) goede gheene gheyten noch enden moeghen houden It(em)/
sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) uutghevers jairlicx doen ii corweyde(n)/
met zijnen wagene ende p(er)den van libbeke tot loeven en(de) den voirs(creven)/
meester janne noch eene gelike corweyde It(em) oft de voirs(creven) uutghev(er)s/
buyten e(n)nighen walm cochten om opte voirs(creven) huysinghe te verdecken/
dien sal de wynne tot zijnre cost halen tot loeven oft op een/
myle omgaens den hove dairt der voirs(creven) joff(rouwe) katlinen best gelieve(n)/
sal dairaf de selve joff(rouwe) katline de dachue(re)n betalen sal en(de) de wyn/
den montcost Item oft e(n)nich trunchout opte goede verdroeghde/
dat sal de wynne hebben en(de) voer elken v(er)droeghden boom zetten/
ii levende poten It(em) de wynne sal jairlicx zijnen voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde op zijnen cost houden de weghe die de voirs(creven) goede sculd(ich)/
zijn te houdene en(de) de bode(m)me vanden waterloepen en(de) grechten/
alsoe dat die niet gecalengeert en worden en(de) oft die gecalengeert/
worden met rechte zo sal de wynne dat tzijnre cost gelden/
en(de) betalen It(em) de wynne sal moegen wynnen alsulken stucxken/
erfs als leeght achter doverste schue(r) en(de) tstreetken ald(air) comen(de)/
vanden bachuyse en(de) zo voert gaende in dessijde vanden borre ald(air)/
tot achter de stallagie en(de) vruchten dairaf alleene hebben It(em) de/
vors(creven) wynne sal jairlicx moegen zayen een dachmail tr crocken/
tot zijnen p(ro)fijte en(de) des zelen duutghevers dair tegen hebben een/
dachmail evenen in geliken lande It(em) selen de voirs(creven) uutghevers en(de)/
de wyn van malcande(re)n moegen scheiden ten iersten zess jairen/
vanden voirs(creven) t(er)mijne bij also dat de ghene die scheiden wilt dat/
den ande(re)n een jair te voe(re)n kundighen sall It(em) sal de vors(creven) wyn/
de voirs(creven) lande laten tsijnen afscheiden gelijc hij die vynden sal/
tsijnen aencomene te weten ix dachmail opten boegairthoff/
in ii stucken gelegen met rogghe besaeyt en(de) iii boender op sgheysers/
velt stortte eens o(m)megedaen en(de) de brake gheel It(em) alse compt opt/
dleste jair vanden scheydene zo selen de voirs(creven) uutghevers van/
heurer hand moegen zetten een zaye(r) op swynnen cost die/
de voirs(creven) goede besayen zall d(air)toe de selve wyn tsaet leve(re)n sal/
ende den zaye(r) den montcost gheven betalen Voert heeft/
de voirs(creven) wynne in helichtwy(n)ninghen genomen vanden voirs(creven) meest(er)/
janne drie boende(r) lands gelegen opten wolf den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde op alle vorwerden en(de) condicien als voe(r) vanden vors(creven)/
uutghevers landen bevorw(er)t zijn Ende dat de selve wyn vanden
//
selven iii boende(re)n lands jairlicx m(er)ghelen sall (½) dachmail lands/
zonder cost desselfs meester jans en(de) de selve iii boende(r) lands/
laten tsijnen afscheiden besaeyt half met rogghe en(de) half met/
witten coirne ende dat de voirs(creven) meester jan behouden sal alle/
thout dat opte vorlen vanden voirs(creven) iii boend(ere)n lands wassen sal/
tot zijnre berringhen behoef Item heeft de voirs(creven) wyn noch/
genomen tegen der vors(creven) joff(rouwe) katlinen den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
inden name van henricken vanden berghe heuren sone dien zij hier/
inne gelooft heeft te vervane iii dach(mail) beemds den selven henr(icken)/
toebehoiren(de) gelegen te patreys voe(r) ende om twee cronen te xxiiii/
stuv(er)s oft de weerde d(air)af in ande(re)n goeden gelde elke crone vors(creven)/
gerekend ts(in)te mertensmisse te betalen den vors(creven) henr(icken) jairlicx den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde et quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Met vorwerden dat de voirs(creven)/
wyn delzenhout en(de) tstrunchout opten vors(creven) beemd staende sal/
moegen houwen ten behoirliken tijde Ende alle dese vorwerden (et)c(etera)/
En(de) hier voe(r) zijn borghen des voirs(creven) wynnen als principael sculde(re)n/
en(de) elc voer all willem leemans soen wilen jans en(de) willem leema(n)s/
zone desselfs willems beide woenen(de) te libbeke Et p(ri)mus cor(am) blanck(aer)t/
lynden febr(uarii) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus