SAL8142, Act: R°296.2-V°296.1 (515 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°296.2-V°296.1  
Act
Date: 1474-02-26

Transcription

2020-11-07 by myriam bols
It(em) nae dien jan vanden hornicke als p(ro)cur(eur) marien uut(er) helicht docht(er) lodewijcx/
wijlen uuter helicht als gheleyt nae den rechte der stad van loven(e) uut scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) ov(er)lanck ghepasseert voir huer wettighe ghebreke soe hij/
seyde tot allen den goeden have ende erve jans wijlen wijlen uuter helicht/
huers brued(er)s machtelden weduwen desselfs wijlen jans margrieten huer(er)/
beyder dochter willems wijlen ende katline(n) wijlen uuter helicht wettighe kinde(re)n/
des voirs(creven) wijlen jans ende sijns wijfs te rechte betoghen hadde ja(n)ne van elsbroeck/
die metter voirs(creven) machtelden ende m(ar)griete(n) der selv(er) marien onghebruyck deden/
zonder hair te vernueghen van hue(re)n wettighen ghebreken Ende de voirscr(even)/
p(ro)cur(eur) van marien als gheleyt als voe(r) t(er) eenre ende de voirs(creven) jan van/
elsbroeck voir hem selven ende als p(ro)cur(eur) machtelden sijnre moeder en(de) m(ar)griete(n)/
en(de) lijsbetten sijnre zuste(re)n t(er) ande(r) zijden in rechte come(n) sijn voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) inde banck Aldair ende de voirs(creven) p(ro)cur(eur) der voirs(creven) marien/
dede opdoen hoe dat tande(re)n tijden omtrent den jaire van xii in augusto zeke(re)/
vurw(er)den en(de) toesegghen van deylinghen gheschiet wa(r)en [met scepen(en) brieve(n) van loeven(e)] tusschen janne/
uuter helicht zone lodewijcx uut(er) helicht ende willem(me) m(ar)grieten marien/
lijsbetten katlinen alijten en(de) (christ)ine(n) brueder en(de) zuste(re)n des voirs(creven) jans Te/
weten(e) dat de selve jan uuter helicht gheconsenteert hadde dat sijn voirs(creven)/
zuste(re)n met hem ghelijck deylen souden in allen leengoeden eygen goeden
//
en(de) erflijke goeden die hen come(n) souden ende blive(n) nae de doot/
des voirs(creven) lodewijcx huers vaders ende m(ar)griete(n) sijns wijfs/
uutghenome(n) van eene(n) beempde houden(de) onderhalf boinder/
int wercht(er)broeck ghelegen welken beempt de voirs(creven) jan nae/
de doot van sijne(n) vader ende moeder voirs(creven) houden soude tot/
sijne(n) wille ende p(ro)fijte Seggen(de) voort dat omtrent den jaire/
van xli zeke(re) deylinghen gheschiet sijn [met scep(enen) brieve(n) van loven(e)] tusschen der voirs(creven) marie(n)/
docht(er) wijlen lodewijx uut(er) helicht lijsbetten en(de) alijten ghesuste(re)n/
der voirs(creven) marie(n) machtelden weduwe jans wijlen uut(er) helicht/
willem(me) m(ar)grieten en(de) katline(n) kinde(re)n des voirscr(even) wijlen jans en(de)/
machtelden voir hen en(de) van weghen jans en(de) lijsbetten uut(er) helicht/
kinde(re) desselfs wijlen jans en(de) machtelden onder hen daghe doen/
sijnde welken janne en(de) lijsbetten onder hen daghe sijnde de/
voirs(creven) machtelt ende m(ar)griete gheloofden te vervane o(m)me dair af/
verthienisse te doene vanden goeden die hen bleven sijn doot nae sijn/
doot van hue(re)n ouders voirs(creven) welke vurw(er)den van deylinghen ende/
gheluften van vervane noch onghedaen sijnde de voirs(creven) jan met machtelde(n)/
sijnre moeder en(de) m(ar)griete(n) sijnre suster voir houdt [sond(er)] die vurw(er)den van/
deylingen en(de) gheluften va(n) vervane te voldoene Meynen(de) dair o(m)me/
dat hem als p(ro)cur(eur) van marie(n) voirs(creven) ende hue(re)n beleyde de voirs(creven) goiden/
schuldich wa(r)en te volgen(e) totten voldoene van dien ende dat de selve/
jan machtelt en(de) m(ar)griete schuldich waren te verthijden(e) die goede die/
bleve(n) sijn nae de doot lijsbetten wijlen ende alijten wijlen ghesuste(re)n kinde(re)n/
wijlen lodewijcx uut(er) helicht voirs(creven) Dair op de voirs(creven) jan va(n) elsbroeck als/
p(ro)cur(eur) machtelden voirs(creven) sijnre moeder antw(er)de p(rese)nterende te v(er)thijden(e) opde/
goide die bleve(n) sijn van lodewijken uut(er) helicht opder voirs(creven) marien alsoe/
verre die huer in deylinghe(n) ghevallen sijn mair meynt nae recht ongehoude(n)/
te zijne te verthijden(e) opde goede die d(air) nae en(de) nae der deylinghe(n) en(de) bij doode/
lijsbetten ende alijten hem soudt verstorve(n) sijn mair van dien te bliven(e) op/
sijn erflijke successie nae den lantrechte Es ten uut(er)sten ghewijst dat/
de voirs(creven) jan ghestaen sal met voldoene sijnre p(rese)ntacien ende/
hebben de p(ar)tijen vanden ande(re)n goiden yet te volghen(e) dat sij dat/
doen moghen dair ende soe dat behoirt cor(am) lyemi(n)ghen absoloens/
militibus blanck(aer)t absoloens marsels hoeve(n) lynden febr(uarii) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus