SAL8142, Act: R°31.1 (53 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°31.1  
Act
Date: 1473-08-05

Transcription

2019-09-29 by Véronique Bavin
It(em) nae dien dat symoen van aerschot t(en) eenre ende jan van aerschot/
sijn brueder ter ande(re) come(n) sijn in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(en) als van dien dat de voirs(creven) jan van aerschot zeke(re) goede ghelege(n)/
t(er) sluysen van agneesen moeder der voirg(enoemde) ghebruede(re) in pechtinghen genome(n)/
hadde ind(en) welker onder meer ande(re) vurw(er)den bevurw(er)t was dat de/
selve jan den voirs(creven) symone jairlix de pechtinghe due(re)nde gheven/
soude twee mudden corens tienssche ende oick die goede loflick wynnen/
en(de) werven ghelijck de scepen(en) brieve van loven(en) d(air) op ghemaect/
feria s(e)c(un)da post quasi mo(do) li(br)[o] lxvi in media cam(er)a inhouden en(de) beg(re)pen/
van welken twee mudden corens voirs(creven) de voirs(creven) symoen in ghebreke/
es van betalinghen als vanden lesten t(er)mijne vander pechtinge(n) voirs(creven)/
ende oick vanden meswijnne(n) Ende de voirs(creven) p(ar)tijen nae die den dach/
uutghestelt hadden een maent dair af den dach op heden diende ald(air)/
de voirs(creven) jan niet en comp(ar)eerde den voirs(creven) symone comp(ar)erende/
en(de) recht voort versoekende soe hebben de scepen(en) van loven(en) ghewijst/
dat de voirs(creven) symon metten scepen(en) brieve(n) voirs(creven) sijn recht volghen/
mach ende sijn p(rese)ntacie doen teeken(en) ende heeft hij van costen enich/
ghebreck dat hij van dien volghe aen den burg(er)meest(er) cor(am) scabinis/
in scampno aug(usti) v[ta]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus