SAL8142, Act: R°340.1-R°341.1 (612 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°340.1-R°341.1  
Act
Date: 1474-03-22

Transcription

2020-12-20 by myriam bols
Cond sij allen lieden dat magiete wed(uwe) willems wijlen/
van dyeven in p(rese)nc(ia) der scep(enen) van lov(en) gestaen heeft/
genome(n) en(de) bekint dat h sij genome(n) heeft vanden/
p(ro)soe(re)n p(ro)visoe(re)n en(de) mo(m)bo(r)en vand(er) taflen des heylichs/
gheests van s(in)te pet(er)s te lov(en) dhoff tot wijchmale den/
voirs(creven) heylg(en) toebehoire(nde) mette(n) huyse(n) hove(n) en(de) bog(ar)de(n)/
en(de) met xl boende(re)n en(de) iii dach(mael) wy(n)nents lants luttel/
myn oft meer en(de) met xvi boende(re)n en(de) twee/
dach(mael) ond(er) beemde en(de) eeussele luttel myn oft meer/
den voirs(creven) hove toebehoire(nde) en(de) seven dach(mael) en(de) drie/
vierdele(n) eeussels die willems srijken wa(r)en en(de) vijf/
dach(mael) beempts wijle(n) arnts van meerbeke en(de) met/
xi dach(mael) eeusels geheete(n) tswertt(er)s eeussel en(de) met iii/
dach(mael) beempts d(aer) bij gelegen tegen de strate en(de) noch/
(½) boend(er) beempts dat bijde(n) goede(n) wijle(n) der vrouwe(n)/
sloesen leeght alsoe die in ald(er)hande stueke(n) en(de) plaetsse(n)/
ald(aer) gelegen sijn en(de) den vors(creven) heylg(en) toebehoren(de)/
en(de) de voirs(creven) wed(uwe) de vors(creven) goede ald(aer) vande(n) vors(creven)/
heylg(en) houden(de) es en(de) niet voerde(r) Te houden(e) te/
hebben(e) en(de) te wy(n)nen(e) van half m(er)the dat sijn sal/
int jair onss(er) he(re)n xiiii[c] lxxvi ne eene(n) t(er)mijn/
van xii ja(r)en lanck due(re)nde deen na dand(er) sond(er)/
myddel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n) te weten de voirs(creven)/
wynnende lande voe(r) en(de) om vijfen(de)tseventich mudde(n) roghs goets/
en(de) paiabels alsulx als daer jaerlix inden arde wassen sal/
met wa(n)ne en(de) vloegele(n) wel bereydt ende een half mudde/
erweten beide der maten van loven(e) alle jaire sinte andriesmisse/
apostels te betalen en(de) ten coste der voirs(creven) magriete(n) te loeven/
in sheylichs gheest huys aldaer oft elders daert den voirs(creven)/
mombo(r)en oft heuren clerck gelieft te leve(re)n Ende de voirs(creven)/
beemde en(de) eeusselen met den voirs(creven) bogaerde elx jaers voe(r)/
en(de) o(m)me hondert hollan(sche) gulden(en) te weten zestien stuvers/
der mu(n)ten (et)c(etera) voe(r) elken gulden(e) gherekent alle jaire s(in)[t]/
m(er)tensmisse te betalen den voirs(creven) mombo(r)en oft heuren clerck/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als vervolghde scout
//
Ende sal hie(re)nboven de voirs(creven) margriete vanden voirs(creven) beemden/
en(de) eeusselen betalen jairlix op heuren cost en(de) zonder afslach alsulke/
derthien s(cellingen) ii d(enieren) bone en(de) ii capuyne alse raes wijlen van graven/
op so(m)meghe vanden voirs(creven) goeden te hebben plach ende noch sonder/
dat ii d(enieren) bone It(em) es vurw(er)de dat de voirs(creven) wynnersse op heure(n)/
cost de voirs(creven) huysinghe houden sal vand(er) underster rijkelen ned(er)weerts/
in goeden state ende alsmen daer int hoff plecken doet oft decke(n)/
oft wercken van ouden wercke zoe sal de selve wynnersse den/
wercklieden den montcost gheven en(de) de heylige geest sal de/
dachue(re)n betalen ende voerts sal sij leve(re)n allet stroe datmen/
daer verdecken sal en(de) halen alle ande(re) stoffe diemen tot der/
rep(ar)acien vanden ouden wercke sal behoeve(n) It(em) zal de voirs(creven) wy(n)nersse/
heuren t(er)mijn due(re)nde alle de voirs(creven) lande wail en(de) loflic wynne(n)/
bedriven mesten en(de) besayen gelijc heuren reengenoete(n) bove(n) ende/
benede(n) en(de) op de selve lande vue(re)n alle ja(r)e sestien voeder/
oft te twe ja(r)en xxxii voed(er) oft ten derden ja(r)e xlviii voed(er)/
marghels slants meesten p(ro)fijte Ende de voirs(creven) lande laten/
theuren afscheiden ghelijc sij die bevi(n)den sal in heure(n) aencomen(e)/
te weten derthien boende(r) drie dach(mael) ende vijfen(de)twintich roede(n)/
met rogghe besayt zeventhien boende(r) storten eens o(m)megedaen en(de)/
thien boende(r) vijfen(de)tseventich roeden braken Oic sal de wy(n)nersse/
de voirs(creven) eeusselen en(de) beemden wel en(de) loflic begrechten graven/
royele ryoelen en(de) bevreden op hoi(r)en cost ten meesten orbe(r) en(de) p(ro)fijte/
der voirs(creven) goede ende die alsoe laten ten eynde van heuren voirs(creven)/
t(er)mijne Voirt sal de voirs(creven) wynnersse de truncboeme(n) aldair ten/
ghewoenliken tijde truncken der mi(n)ster schaden om de selve goede/
daer mede te bevreden It(em) sal de voirs(creven) wynnersse hue(re)n t(er)mijn/
due(re)nde alle ja(r)e opde voirs(creven) goede zetten hondert levend(er) poten/
en(de) zo wanneer e(n)nighe willigen verdroegen die sal zij hebbe(n)/
en(de) voer elke wedersetten twee levende poten It(em) en sal de voirs(creven)/
wynnersse bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne gheen coren staende opde voirs(creven)/
goede opt velt moeghe(n) vercoepen en(de) allet stroe en(de) voesteringe/
vande(n) voirs(creven) goeden comende sal de voirs(creven) wy(n)nersse int voirs(creven) hoff/
etten en(de) slijten en(de) daer af mest maken ende dat op tselve lant/
vue(re)n en(de) nerghens elders tslants meesten p(ro)fijte It(em) en sal de/
selve wynnersse bynne(n) den lesten drie ja(r)en van heuren t(er)mijne/
gheen vanden voirs(creven) goeden moeghen hoervruchten noch gheen/
beempden oft eeussele(n) moeghe(n) breken [It(em) es voirt ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) m(ar)griete de voirs(creven) goede nyeman(de) voirt en sal moghe(n) v(er)hue(re)n nocht uutgeve(n) sond(er) (con)sent vand(en) voirs(creven) mo(m)bo(r)en en(de) hue(re)n rintmeest(er) in tijden zijnde] It(em) es oic ondersproken/
oft e(n)nich vanden voirs(creven) borghen der voirs(creven) wynnersse(n) hier ond(er)/
bescr(even) storve oft aflivich wordde dat zij in die stad sullen/
gehouden sijn eene(n) ande(re)n te setten alsoe goet sijnde als de ghene
//
die alsoe aflivich wordde(n) wa(r)e oft daer mede de mombo(r)en voirs(creven)/
te vreden staen mochten Ende hier af sijn borghen der voirs(creven)/
wynnersse(n) ind(ivisim) jan vander paelt sone wijlen willems wonen(de)/
te wespelair willem de witte sone wijlen arnts wonen(de) te wijchmale/
opden driesch beyde behoude sone(n) der voirs(creven) margriete(n) goert/
de bubbele(re) molde(r) ende arnt de witte sone wijlen willems/
Ende hier af hebbe(n) geloeft de voirs(creven) m(ar)griete jan en(de) willem hue(r)/
behoude sone(n) den voirs(creven) goerde en(de) arnde scadeloes te houden en(de)/
tontheffen Voirts heeft de selve m(ar)griete geloeft den voirs(creven) ja(n)ne/
en(de) willem(me) scadeloes van des voirs(creven) es scadeloes te houden/
en(de) tontheffen(e) cor(am) blanck(aer)t hoeve(n) m(ar)cii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus