SAL8142, Act: R°344.1 (617 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°344.1  
Act
Date: 1474-03-24

Transcription

2020-12-21 by myriam bols
It(em) peet(er) ty(m)merman van cortenberghe heeft gheordineert ende/
ghestelt sijn p(ro)cur(eur)s ende voirgang(er)s meest(er) matheeuse de laheyns/
janne platteborsse den jonghen ende goessene vanden veere inde(n) pellecaen/
ende elken besundert in allen sijne(n) saken die hij nu te doene heeft oft/
naemaels hebben sal alsoe wale inder saken die hij teghen janne va(n)/
beerhem ende pauwelse van beerhem uutstaen(de) heeft als ande(re)n/
in aenlegg(er)s oft verw(eer)ders stat hoedanich die selen sijn Geven(de)/
ende verleenen(de) voirs(creven) (con)stitueerder den voirs(creven) sine(n) p(ro)cur(eur)s ende elken/
besundert volcome(n) macht ende zunderlingh bevel alle de selve/
saken te bedinghen te verwae(re)n en(de) te vervolghen met rechte en(de)/
totten ynde vanden rechte voir alle richte(re)n gheestelick en(de) weerlick/
dair des van noede sal moghen wesen ende alle pointen vormen/
en(de) artijclen van rechte dair inne te houden ende te vorde(re)n die/
hen orberlick duncken selen ende nae recht oft costume vanden plaetsse(n)/
dair dat ghebuert behoren moghen Ende voort allet ghene dair/
inne te doene en(de) in des dair aen cleve(n) oft uutspruyten sal moghe(n)/
te doen en(de) te vorde(re)n inden rechte oft dair buyten dat de voirs(creven)/
pet(er) selve doen soude oft mochte waert dat hij voir oeghen wa(r)e/
Promitt(ens) rat(um) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] lyemi(n)ghen blanck(aer)t scab(inis) m(ar)cii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus