SAL8142, Act: R°357.4-V°357.1 (637 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°357.4-V°357.1  
Act
Date: 1474-04-01

Transcription

2020-12-30 by myriam bols
It(em) jan borreman vissche(r) die nu ghetruwt heeft nae staet der heylig(er) kercken/
katline(n) docht(er) jans pauwels juweliers in deen zijde ende de selve jan/
pauwels in dande(re) in p(rese)nc(ia) hebben ghekent te weten(e) de voirs(creven) jan pauwels t(er) eenre zijde(n)/
dat hij den voirs(creven) janne borremans met katline(n) voirs(creven) in huwelijker vurw(er)den/
toegheseet ende ghelooft heeft viventsestich rinssche gulden(en) te xx stuv(er)s/
den gul(den) gherekent Met sulker vurw(er)den oft de voirs(creven) jan borreman voir der/
voirs(creven) katlijne(n) aflivich wordde zonder wettighe ghebuerte van huer te hebben(e)/
ende acht(er) te laten(e) dat dan de voirs(creven) katlijne op de goede des voirs(creven) jans/
borremans boven ende zonder hair lantrecht ende zonder p(re)judijs van hue(re)n/
lantrechte trecken sal ende heffen de voirs(creven) su(m)me van lxv rinssche gulden(en)/
ten prijse voirs(creven) Ter ande(r) zijden heeft ghekent de voirs(creven) jan borreman/
de voirs(creven) huwelijke vurw(er)den ghelijck voirs(creven) steet gheschiet te zijne en(de)/
dat dair op den huwelick tusschen hem ende der voirs(creven) katlijne(n) toeghegaen is/
ende gheconsu(m)meert en(de) ghesolempnizeert nae staet der heylig(er) kercken Bekennen(de)/
voort dat hij vanden voirs(creven) janne pauwels in ghereden ghetelden pe(n)ni(n)gen/
ghelde ghehaven ende ghebuert heeft vijftich rinssche gul(denen) ten prijse voirs(creven)/
ende dat de selve jan pauwels [borreman] den selve(n) janne borreman [pauwels] ghequiteert en(de)/
gheabsolveert heeft van xv rinssche gul(denen) ten ghelijken prijse inde welke/
xv rinssche gulden(en) de selve jan borreman tot janne pauwels voirs(creven) gehoude(n)/
was uut ocsuyne vanden coope van eene(n) p(er)de ende dat hij dair mede vande(n)/
voirs(creven) lxv rinssche gul(denen) ten prijse voirs(creven) volcomelijken vernueght ende
//
betaelt es Bekennen(de) voort voir hem sijne(n) erve(n) ende naecomelinge(n)/
in ghevalle oft hij voir der voirs(creven) katline(n) sijne(n) wijve zonder wettighe/
ghebuerte van hen beyden acht(er) te laten(e) aflivich wordde dat hij en(de)/
sijn erfghename(n) sijn goide aenv(er)dende schuldich sullen sijn de voirs(creven)/
lxv rinssche gulden(en) der voirs(creven) katlijne(n) te betalen(e) ende uut te reyken(e)/
in alder manie(re)n ghelijck dat voirs(creven) steet [ass(ecutu)[m]] cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus