SAL8142, Act: R°373.1-V°373.1 (654 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°373.1-V°373.1  
Act
Date: 1474-04-21

Transcription

2021-01-08 by myriam bols
It(em) pauwels va(n) beerhem en(de) jan va(n) beerhem in p(rese)nc(ia) d(er)/
scepen(en) van loven(e) gestaen hebben gelooft en(de) solemplic bij stavi(n)ge(n)/
jans de briede(re) vorst(er)s en(de) dieneers ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) in/
sijnre stad van loven(e) ten heilige(n) gesworen dat zij en(de) elc/
va(n) hen opde peene va(n) versworen en(de) meynedich te sijne en(de)/
opde verbuerte va(n) eene(n) banduyne va(n) xl croenen bij elke(n)/
va(n) hen niet voldoende tot behoef ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) oft/
ande(re)n he(re)n d(air) onder sij gebreckelic va(n)des h(ier) nae volght bevonde(n)/
souden mogen worden te v(er)boe(re)n tusschen nu en(de) den sinxendach d naest/
comende betale(n) sulle(n) pet(ere)n tymm(er)ma(n) oft sinen p(ro)cur(eur) xvii rins/
gulden(en) die de selve peet(er) den chirurgijn die hem gecureert/
heeft gehave(n) heeft gegeve(n) heeft en(de) v(er)leet en(de) voirt den selve(n) meest(er)/
v(er)nueghe(n) vandes hij bove(n) de vors(creven) xvii rins gul(denen) in sijnre cueren/
v(er)dient mach hebben En(de) dat sij den selve(n) pet(ere)n ty(m)m(er)ma(n) oft sinen/
p(ro)cur(eur) op alnoch sint jansmisse naestcomen(de) betalen sulle(n) xx rins/
gul(denen) te xx stuv(er)s stuc en(de) te liechtmisse d(air) nae insgelijx xx/
rins gul(denen) als voir de bet(er)nisse d(er) quetsue(re)n en(de) mesdaet bij/
hen vande(n) [aenden] vors(creven) pete(re)n gedaen En(de) t(er) vestich(eit) va(n)d(en) betalingen van/
dien also vele erfgoede mette(n) hofrechte den vors(creven) pete(re)n oft/
sinen p(ro)cur(eur) behoirlic in hande(n) sette(n) wel en(de) loflic [den] de vors(creven) xl/
rinsch gul(denen) weert snijdt sulle(n) sijnde o(m)me ten vors(creven) t(er)mijne/
betaelt te worden oft goede borchtochte d(air) voe(r) stelle(n) en(de)/
oft sij de vors(creven) vestich(eit) noch de betalinge vande(n) meest(er)/
binnen den vors(creven) sinxendaghe niet en daden hebben sij geloeft/
opden eedt en(de) banduyn vors(creven) wed(er)o(m)me hier ind(er) selv(er) vroente(n)/
te comen d(aer) sij nu uutgesceid(en) sijn op hue(re)n cost en(de) dair/
inne op hue(re)n cost te bliven t(er) wijle(n) toe sij de betalinghe/
vanden vors(creven) meest(er) en(de) de vestich(eit) vanden vors(creven) xl rins gul(denen)/
gedae(n) sulle(n) hebben Geloven(de) voirt op tselve h(ier) tegen negen/
behulp va(n) rechte oft van fijte voir hen te neme(n) oft
//
des te gebruykene o(m)me hen [va(n)] des vors(creven) steet e(n)nichsins te/
diffende(re)n oft dat also niet te voldoene gelijc vors(creven) steet/
in des al des vors(creven) is bevurwert bij ov(er)geven en(de) (con)sente der/
vors(creven) peet(er)s ty(m)m(er)ma(n) dat negheen vanden vors(creven) pauwelse en(de)/
ja(n)ne gepraemt noch belast en sal worden totte(n) voldoene des/
vors(creven) steet dan elc van hen beiden voir deen helicht en(de) niet/
vorder sond(er) fraude en(de) argelist h(ier) inne voert bevurw(er)t dat/
de mesdaet die de vors(creven) peet(er) ty(m)m(er)ma(n) aen pauwelse mes/
gedaen heeft beide aenden meest(er) en(de) pauwelse v(er)smelte(n) sal/
en(de) te nyeute sijn It(em) dat de vors(creven) pauwels en(de) jan va(n) beerhe(m)/
huer vroentcoste(n) die sij alh(ier) ind(er) vroenten totte(n) dage toe va(n)/
heden v(er)seten hebben betalen sullen sond(er) last svors(creven) peet(er)s/
behoud(elic) dat de selve peet(er) ty(m)m(er)ma(n) drage(n) sal sond(er) last va(n)/
pete(re)n vors(creven)
behoud(elic) dat de selve peet(er) dragen sal de coste(n)/
vanden lesten seve(n) daghen d(er) selv(er) vroenten bij gracien en(de) tractate/
d(air) af gemaect En(de) es voirt vurwerde dat de voirs(creven) pauwels/
alhier sal bliven inder vroenten en(de) de vors(creven) jan sal uuter/
vroenten gaen en(de) sijn uut(er)ste diligencie doen gelijc hij dat/
oic oppenbairlic geloeft heeft te doene o(m)me te p(ro)cure(re)n en(de)/
te gecrigene de pe(n)ni(n)ge vanden v(er)setenen vroentcosten voirscr(even)/
en(de) die gecregen en(de) betaelt sijnde sal de vors(creven) pauwels en(de)/
niet eer vander vors(creven) hachten vand(er) vroente(n) ontslage(n) sijn/
behoudelic dat de vroentcoste(n) die pauwels hie(re)n binnen/
v(er)sitte(n) sal sij te gelijke drage(n) sulle(n) cor(am) hoeve(n) linden/
april(is) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus