SAL8142, Act: R°380.1-V°380.1 (661 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°380.1-V°380.1  
Act
Date: 1474-04-25

Transcription

2021-01-11 by myriam bols
It(em) symoen vander hofstad zone wijlen willems in p(rese)nc(ia) heeft/
ghekint ende gelijt als van alsulken ghelde ghecome(n) vanden v(er)coepe van/
xviii rinssche gul(den) erf(liken) renten als meester jan calaber secretar(is) der/
stad van loven(e) teghen joffr(ouwe) lijsbetten vand(er) rivie(re)n moeder des voirs(creven)/
symoens als tocht(er)sse ende teghen den selve(n) symone als erfman/
der selv(er) xviii rinssche gulden(en) die hem bij consente sijnre moeder/
tseghen sijne zuste(re)n en(de) bruede(re)n in deylinghe(n) gevallen wa(r)en v(er)crege(n)/
Heeft elken pe(n)ningk met xvi(½) pe(n)ninghe(n) ghelijker te xxi stuv(er)s/
den gul(den) gherekent comen(de) de so(m)me van dien int gheheele t(er) so(m)me(n)/
van driehond(er)t xi rinssche gul(den) te xx stuv(er)s den gul(den) gerekent/
ende xvii stuv(er)s ende noch twee rinssche gul(den) den voirs(creven) symoene/
te gheven(e) dat die voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbetten sijnre moeder schuldich/
es te volgen(e) tderdendeel vanden voirs(creven) driehond(er)t xi rinssche guld(en)/
en(de) xvii stuv(er)s als voir hair tocht ghedragen(de) tselve derdendeel ter/
so(m)men van hondert drie rinssche gul(den) te xx st(uvers) ende xix stuv(er)s/
ende dat hij symoen die voirs(creven) hond(er)t drie rinssche gul(den) en(de)/
xix stuv(er)s der voirs(creven) sijnre moeder aen den vors(creven) meester ja(n)ne ov(er)/
ghegeve(n) en(de) bewijst heeft o(m)me huer die vanden selve(n) meest(er)/
ja(n)ne betaelt te worden(e) quiteren(de) en(de) volcomelijken van dien/
derdendeele den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne absolve(re)nde Bekennen(de) voort/
alse van den surplus van allen den ghelde voirs(creven) ghedragen(de) tweehond(er)t/
seven rinssche gul(den) [te] xx stuv(er)s en(de) xviii stuv(er)s dat meest(er) jan voirs(creven)/
ten bevele vanden selven symone in afslaghe van dien betaelt/
heeft xxviii rinssche gulden(en) te xx stuv(er)s maken(de) de weerde van/
xxiii crone(n) te xxiiii stuv(er)s ende viii stuv(er)s aen marcken/
crauwels vorste(r) ende diene(r) ons gened(ichs) she(re)n tsh(er)toghe(n) in sijnre/
stad van loven(e) voir die voent costen die de voirs(creven) symoen ind(er)/
vroenten des voirs(creven) mercx vertheert ende verseten hadde ende/
oick betaelt heeft desgelijx xx rinssche gul(den) te xx stuv(er)s aen/
den meye(r) sheerscaps vand(er) rivie(re)n voir die pontpe(n)ninge(n) vande(n)/
twee derdendeele der voirs(creven) pe(n)ninghe(n) gheheelder pe(n)ninghe(n)/
maken(de) xvi crone(n) te xxiiii st(uvers) ende xvi stuv(er)s alsoe dat bij/
goeder rekeninghe(n) tusschen den voirs(creven) symone t(er) eenre ende den
//
voirs(creven) meest(er) janne t(er) ande(re) hier af ghedaen de voirs(creven) meest(er)/
jan hem symone alleene in reste blijft hondert/
driendertich croene(n) te xxiiii stuv(er)s ende sesse stuv(er)s/
en(de) oick twee rinssche gul(den) ten prijse voirs(creven) Welck rest/
van hondert driendertich croene(n) vi stuv(er)s en(de) twee rinssche/
gul(den) symoen ope(n)baerlijken bekint heeft dat meest(er) jan/
voirs(creven) tselve rest int gheheele niet bij besunde(re)n beden/
bevele en(de) laste desselfs symoens in ghereden pe(n)ninge(n)/
betaelt en(de) vernueght heeft aen pete(re)n vanden berghe/
willem(me) vander hofstad brued(er) des vors(creven) symoens en(de)/
ja(n)ne vander hofstad van libbeke den selve(n) pete(re)n willem(me)/
ende ja(n)ne dair tegew(er)dich sijnde ende de betalingen van/
meest(er) janne ontfangen te hebben(e) oppe(n)bairlijken bekennen(de)/
nae inhouden vanden boecke vanden wisselle Welke betalinge/
den voirs(creven) drie p(er)soene(n) gelijck voirs(creven) steet gedaen symoen/
houdt van alsulker weerden oft die betalinghe hem selve(n)/
gedaen wa(r)e want hij den selve(n) drie p(er)soene(n) sunderlinge/
last gegeve(n) heeft om die tontfangen(e) en(de) om die voort/
te bekeren(e) in sekeren(e) sijne(n) orbe(re) lasten en(de) schulde(n) quiteren(de) de/
voirs(creven) symoen voir hem sine(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n) den voirs(creven)/
meest(er) janne en(de) sine(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n) van allen gelde/
en(de) prijse dair inne de selve meest(er) jan tot hemw(er)t uut/
ocsuyne vanden coepe vors(creven) gehouden mach sijn in e(n)nig(er)/
manie(re)n P(ro)mitt(ens) nullat(enu)s alloqui cor(am) blanck(aer)t hoeve(n)/
april(is) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus