SAL8142, Act: R°409.6-V°409.1 (719 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°409.6-V°409.1  
Act
Date: 1474-05-18

Transcription

2021-02-21 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s (et)c(etera) doen te weten(e) dat/
opden dach van heden voir ons comen es in p(ro)pren p(er)soene daneel/
luyten zone wijlen vrancx wonen(de) te goetssenhoven ende heeft in/
alle der bester forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best mach/
diene(n) ende stat grijpen gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteyt ghegeve(n) reyne(re)n vander beken wonen(de) te
//
hakendevel anthonijse vanden putte ende vrancken luyten beyden/
wonen(de) inde p(ro)chie van goetssenhoven ende elken van hen besundert/
te wesen sijn p(ro)cur(eur)s in allen sijne(n) zaken die hij te doene heeft/
oft naemaels hebben sal ende voort om alle ende yegewelke/
sijn goide chijsen renten pachten jaergulden vervallen en(de) schulde(n)/
den voirs(creven) daneele toebehoren(de) te loven(e) te thiene(n) te goetssenhove(n)/
ende elswair al brabant dore soe wair die ghelegen sijn oft/
bevonden sullen wordden ende men hem schuldich es oft naemaels/
wesen sal Te manen teysschen op te bue(re)n ende tontfanghe(n) aen/
wat p(er)soene(n) oft goeden oft te wat steden oft oft plaetssen dattet/
zij dair voe(r) te panden(e) te dagen(e) te clagen(e) ende rastamente te doen/
leggen(e) nae ghewoente ende costume(n) vanden plaetssen dair dat/
behoren sal oft behoeven soude moghen Ende op dats noot gebuerde/
voir alle richte(re)n gheestelick ende weerlick met rechte te vervolgen(e)/
te verantw(er)den(e) te bescudden(e) ende te bedinghen(e) die te wynnen(e) et te v(er)liesen(e)/
composicie ende mynlijke yffeninghe dair af te maken(e) den schulde(re)n/
van des sij oft e(n)nich van hen ontfanghen sal quijt te schilden(e) ende/
quitan(cie) te gheven Ende voortaen g(e)n(er)alick ende sp(eci)alick allet ghene/
dair inne te doene ende te voirderen(e) dat de voirs(creven) daneel soude/
moghen doen waert dat hij ald(air) teghewoirdich ende voir oeghen wa(r)e/
P(ro)mittens rat(um) due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] blanck(aer)t hoeve(n) scab(inis)/
maii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus