SAL8142, Act: R°8.1-R°9.1 (12 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°8.1-R°9.1  
Act
Date: 1473-06-30

Transcription

2019-08-21 by Véronique Bavin
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)/
meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der stat van loven(en) saluyt met ke(n)nissen/
der waerh(eit) doen te weten dat opden dach va(n) heden voir ons/
comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene die eerbe(re) [en(de) voirsinnige] meest(er) jan vanden walle/
licenciaet in loye en(de) heeft in alle der bester forme(n) en(de) manie(re)n /
soe dat nae recht best mach dienen en(de) behoe(re)n oppenbarlike(n)/
geconstitueert gesedt en(de) volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit/
gegeve(n) tot sinen wederoepe meest(er) ja(n)ne poyte cureit de(r)/
kerken van sinte walburch[wouburgen] inder stat van tfoere(n)ne [veurne] he(re) ja(n)ne/
godevaert sone priest(er)e meest(er) ja(n)ne va(n) [de] berch ja(n)ne alaerd odomaer(en)/
kuybbe joese hooft en(de) kerstiane onyn en(de) elken va(n) hen besund(er)t/
alle en(de) yegewelke sijn saken jairgulden sculden opcomi(n)gen/
p(ro)fijten v(er)vallen goede beruerlic en(de) omberuerlic chijse rinten/
pachten die hij nu heeft oft namaels hebben sal vallen/
mochten oft toecomen te voere(n)ne [veurne] en(de) inden ambachte [va(n) veurne] ende/
bewinde ald(air) [gelege(n)] hoedanich die sijn het sijn chijsgoede leene eygen(en)/
oft ande(re) Te verwaren [te viseren(e)] te manen teysschene op te bue(re)n en(de)/
te ontfanghen tegen oft aen wat p(er)soene(n) oft goede(n) dat dat/
sijn mach dan voe(r) te panden te dagen(e) te beleiden(e) en(de)/
rastame(n)te te doen leggen die met rechte te exeque(re)n te/
v(er)volgen en(de) te vorde(re)n alle brieve met rechte te vo(n)nisse(n) nae/
costume en(de) gewoenten vand(en) plaetsen d(air) dat behoe(re)n sal oft/
behoeve(n) soude mogen en(de) op dats noot gebuerde voir alle/
richte(re)n inden ambachte en(de) bewinde vors(creven) geestelic en(de) weerlic/
die saken [in aenleggere(n) en(de) verweerder stat te r(e)chte te betrecken(e) en(de) te bedingen(e) en(de) tg...dinge] /
te conteste(re)n te declineren te excipieren(e) te/
reco(n)veniere(n)ne te v(er)antwerde(n) te bescuddene te bedingene/
alle gescriften en(de) libelle over te geven(e) te nemen(e) te i(m)plice(re)n/
te duplice(re)n also wel int p(ri)ncipael als int arcessoer also/
dicke en(de) menichwerve(n) als des te doen sal sijn getuygen/

//
met rechte v(er)sueken bedwongen te worden tot hue(re)r deposicie(n)/
en(de) die te leydene der wederp(ar)tijen getuygen te sien [en(de) horen] sweren/
die te batte(re)n en(de) hue(r) deposicien te wederleggen altijt als des/
behoeve(n) en(de) gelijc dat behoe(re)n sal Al des vors(creven) steet also wel/
de beruerlike goede chijsen rinten en(de) pachten voirg(eruert) als and(er)s/
met rechte te wynnen te v(er)liesen de saken bij beroepe oft/
appellacien te mogen v(er)volgen die vo(n)nissen van dien also wale/
int(er)locuteur als diffinitive te v(er)wachten tgewijsde te v(er)volgen/
en(de) te doen exeque(re)n en(de) alle behoerlike eede inde(n) name des va(n)/
vors(creven) meest(er) ja(n)ne vanden walle voirs(creven) te doen oft sine weder/
p(ar)tijen over te geven alle beneficien va(n) rechte t(er) plaetsen d(air)/
dat behoeve(n) soude mogen te verwerve(n) Composicie ende/
mynlike yffeni(n)ge d(air)af te maken va(n) al des vors(creven) is te/
maken den sculd(er)s vandes [sij oft e(n)nich van hen hebber vand(en) p(ro)curacie(n)] hen ontfange(n) sal te quite(re)n en(de)/
quitan(cie) te geven(e) En(de) voirt de goede hier nae bescreve(n) te/
weten een winhoff met xv maten [gemeten] lants d(er) maten van vlaend(ere)n/
d(air) toe behoe(re)nde en(de) allen and(ere)n sinen toebehoerte(n) gelegen onder den/
ambachte en(de) bewinde van [veurne ambacht] foere(n)ne vors(creven) inde p(ro)chie va(n) ave(n)capelle/
te v(er)coepene en(de) den coep(er)e guedinghe en(de) behoirlike vestich(eit)/
d(air)af te doene en(de) te ontfaen Dair op en(de) dair af behoirlic/
te worpen te verthiden en(de) waerscap en(de) genoech doen d(air)af/
te doen en(de) te geloven /
[de welke v(er)copi(n)ge guedinge en(de) vestich(eyt) met den gelofte(n) van wara(n)deerscape die byde(n) voirscr(even) p(ro)cur(eur)s oft enige(n) va(n) hen gedaen sal word(en) die voirscr(even) meest(er) jan (i)? nu alsdan gelooft heeft (...) en(de) geloeft van weerden en(de) van wetelijcke(n) machte te houden(e) en(de) te voldoene in alsulker manieren oft die selve meest(er) jan die voirscr(even) v(er)copinge guedinge vesticheyt en(de) gelufte(n) van wara(n)deerscape(n) in sijne(n) p(er)soen voir hof en(de) hee(re) daer af die goede v(oir)sorteren gedaen hadde(n)]/
al nae costume en(de) gewoente vanden/
plaetsen dair dat behoe(re)n en(de) behoeve(n) soude mogen oft/
d(air) de selve goede gelegen wae(re)n en(de) dae(re)n boven alle sijn om/
beh beruerlike goede inden vors(creven) ambachte en(de) bewinde va(n)/
foere(n)ne [veurne a(m)bacht] gelegen te v(er)pachten te v(er)hue(re)n oft and(er)ssins met/
jaerscharen uut te geven en(de) voirtaen generalic en(de) specialic/
alle tgene d(air)inne te doene en(de) te vorderen dat de vors(creven)/
meest(er) jan vanden walle selve soude mogen doen oft/
vorde(re)n in enig(er) manie(re)n waert dat hij telk(er) tijt en(de) plaetsen/
tegewordich en(de) voir ogen wae(re) en(de) dat de vors(creven) p(ro)cur(eur)s [en(de) elc va(n) hen] voirt/
in al des vors(creven) steet en(de) in elc besund(er)t eene(n) oft meer/

//
substitue(re)n sulle(n) mogen van hue(re)r hant alst hen gelieft/
Geven(de) de selve meest(er) jan vande(n) walle den selven gesub/
stitueerden en(de) elken van hen volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie ende/
auctoriteit als voe(re) te doen en(de) te vorde(re)n te weten [also wale] inde(n) ver/
coepingen als and(er)ssins En(de) voirt alle tgene and(er)s te doene/
des de vors(creven) meest(er) jan bij hem selve(n) soude moge(n) doen in e(n)ig(er)/
manie(re)n en(de) soe wes biden vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft hue(re)n gesubstitueerd(en)/
in enich vandes vors(creven) is begonne(n) oft inne gesteken wae(re) van/
rechtvorderi(n)gen oft and(er)s dat dar dande(re) va(n) hen sal moge(n)/
volynden voirts vorde(re)n middelen laten compone(re)n en(de) v(er)volgen/
sond(er) yemants wederseggen Geloven(de) voir ons in goeden/
trouwen de vors(creven) meest(er) jan vande(n) walle opde verbintenisse/
van allen sinen goeden tegewordige en(de) toecomen(de) v(er)cregen/
oft te v(er)crigen(en) beruerlic en(de) omberuerlic hoedanich die sijn/
wair sij gelege(n) sijn oft bevonde(n) mochte(n) worden goet vast/
gestentich onv(er)brekelic en(de) va(n) weerden te houde(n) tot ewige(n)/
daghen voir hen sine(n) erve(n) en(de) naec(omeling)[e(n)] alle tgene des bide(r)/
vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft enige(n) van hen oft hue(re)n gesubstitueerde(n) oft/
den eene(n) va(n) hen indes vors(creven) steet enichsins gedaen en(de) gevord(er)t/
sal worden Renu(n)cie(re)nde tot desen de vors(creven) meest(er) jan van/
allen behulpen vriheiden en(de) p(ri)vilegien v(er)cregen oft te/
v(er)crigen(e) va(n) wat he(re)n geestelic oft weerlic dat het zij die/
hij tegen dinhout des(er) p(ro)cu(ra)cie(n) sueken oft te baten neme(n)/
mochte in enig(er) manie(re)n alle fraude en(de) argelist uutge/
sceid(en) cor(am) roelofs burg(imagistro) j(ohanne) abs(oloens) hoeve(n) scab(inis) junii ult(ima)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus